Székesfehérvári Szemle 3. évf. (1933)

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZEMLE 51 évekből való s eszerint a községben 44 jobbá­gyat, 25 tizenhat éven felüli fiút, 42 zsellért, 19 lakót és 2 szolgát találunk. A házak száma 109 s a község lakói 600 hold másodrendű szántón, 200 hold két kaszás másodrendű kaszálón 7972 hold kapás szőllőn, 82V2 hold káposztás földön gazdálkodnak. Az urasági földek egy részét Sin­ger Bernát árendás bérli, ki egymaga 180 írttal adózik. A községben egyébként a kocsmároson kívül ugyanúgy mint 1827-ben nyolc mestei em­bert találunk 67 . Egyháztörténeti emlékek Mielőtt már most Inota újabbkori fejlődés történetét ismertetném röviden összefoglalom a község gyéren ránk maradt egyháztörténeti em­lékeit. Azonkívül, hogy Inota, mint már mondtam is eredetileg a székesfehérvári kereszteseké volt, a község régi katolikus vallási életéről vajmi ke­veset tudunk. Mint a többi környező Fejér- és Veszprém megyei községben, úgy itt is a mohá­csi vész viharaiban szűnik meg az ősi katolikus hitélet s veszi kezdetét a reformáció. — Ennek nyomai azonban föltétlenül messzebbre . nyúlnak vissza a község történetében, mint azt az inótai református egyház historikusa, Oláh Mihály „Az inotai reformata ekklésiáról tett némely jegyzések" című kis munkájában, az egyház anyakönyvébe 1820-ban följegyezte 68 . Tudjuk ugyanis, hogy a szomszéd, csóri ref. egyház keletkezése 1542-ig nyúlik vissza 69 , to­vábbá, hogy Inota, Palotával kapcsolatban már 1537-ben a református Podmaniczkyeké, joggal föltételezhetjük tehát, hogy Inota reformálása sem sokkal későbbi keletű, bár oklevélszerű feljegy­zései csak a 16, században veszik kezdetüket. Föltevésemet megerősíti azon tény, hogy 1694-ben már rendes ev. református plébániát találunk a községben, mint azt Oláh Mihály is följegyezte : „A régibb Parochiális Ház Napkeleti Első Geren­dáján ez a metszés olvastatik : „Építtetett 1694­dik Esztendőben". Ez a Gerenda a mostan élő emberekbek relátiója szerint a régi parochiális Házban volt először, mely sövényből volt építve. És mikor kőből építtetett föl a régi formára a Ns. Vármegye engedelme mellett, ugyanazon Geren­dának Déli vége felé a Nap-nyugoti oldalon ez a metszés olvastatik. „Renovátum 1764". A fából és sövényből épült régi parochiális ház és toronynélküli templom a jelenlegi helyén állott s 1760-ban már igen megrongált lehetett, mert a hívek ez évben a megyéhez fordulnak a ° 7 ) 1. Fejérvármegye levéltára. Inota Helység 1846—47 évi adólajstroma. A község állatállománya : 146 jármosökör, 16 fejős és 12 meddő tehén. 16 tinó, 16 borjú, 28 hámosló és 27 sertés volt. 68 ) Kézírat az inotai ev. református egyházi irattárában lévő 1816 évben fölfektetett anyakönyvben, (p. 251—272.) A munka címe: „Az inotai reformata Ekklézsiáról tett némely Jegyzések, melyeket Nagytiszteletű Esperes Fábián József úr rendelése szerint készített Oláh Miklós 1820-ban (Januárius 3-án, sietve és szorgos dolgai között jólétekkel.) 69 ) 1. Thúry Etele : A Dunántúli ref. egyházkerület tör­ténete I. köt. p. 22. paplak megjavítása és az ellenőrző főbíró kikül­dése végett 70 . 1764-ben újabb kéréssel fordulnak a megyéhez és kérik kegyeskedjen részükre meg­engedni egy, az eddiginél nagyobb harang hasz­nálatát, amihez a megye hozzájárulását meg is nyerik 71 . A régi fatemplom mellett ugyanis ha­rangláb állott, melynek harangját 49 írt-ért adták él a hívek az aszódi ref. egyháznak, hogy a Po­lányból 1764-ben elűzött és Inotán 1765-ben meg­telepedett nyomorult hitsorsosaikon segítsenek, kik Polányból magukkal hozták meghasadt ha­rangjukat. A kis inotai harang eladása után ugyanis annak árát az új és Polányból jött lakosok kö­zött kiosztották. Sajnos nem tudjuk, hogy az el­adott harang mely évből származott, miután an­nak fölírata nem maradt ránk, csupán az adako­zók nevét ismerjük, kik annak árát összeadták. Ezek : Mészáros Mihály, Szabó Mihály, Farkas István, Öreg Hamar György, Öreg Berta Ferenc, Szabó András, Kis György, Varga Mihály, Mol­nár Gergely, Német János, Öreg Kis János, öreg Hamar Mihály, Öreg Szabó Ferenc, Kis Hamar György, Bodai János, Lukács György és Szijjártó András. A Polányiaktól vett harang 1917-ig, több mint másfél évszázadig hirdette Isten igéjét Ino­tán, amikor hadicélokra kellett beszolgáltatni. Alsókerűletén : 1704 Eccla Reformata Polanensis in Cott. Wesprimiensis", felső kerületén pedig: „Joseph Eisenberger Goss mich in Rab" fölirat volt olvasható'" 2 . 1766-ban megint a megyegyülés előtt szere­pel az „ócskaság miatt rendkívül rozoga" temp­lom átalakításának kérése, amihez a megye hozzá is járul, mégis azzal a megszorítással, hogy a templomot megnagyobbítani nem szabad 73 . Az át­alakítási, illetve javítási munkálatokat azonban csak a következő 1767-ik évben kezdik meg s kérik a megyétől a főbíró sürgős kiküldetését 74 . 1776-ban azonban már újabb kéréssel fordulnak a megyéhez s anyagi támogatást kérnek tőle, miután,mint alázatos kérésükben írják: „pénz­hiányában és a sok mezei munka miatt befejezet­lenül álló templomuk tetejét a szél hordja szerte­szét" 75 . 1778-ban 70 76 , 1779-ben pedig 60 az inotai 70 ) Fejérvármegye 1760 évi megyegyűlési jegyzőkönyve p. 418. 71 ) Fejérvármegye 1764. évi megyegyűlési jegyzőkönyve p. 896. 72 ) 1. Oláh Miklós kéziratát az inotai ev. ref. egyház irattárában. 73 ) Fejérvármegye 1776 évi megyegyűlési jegyzőkönyve p. 1098. 74 ) Fejérvármegye i776 évi megyegyűlési jegyzőkönyve p. 791. 7: ') Fejérvármegye 1776 évi megyegyűlési jegyzőkönyve p. 791. 7li ) A palotai ev. ref. gyülekezet 1777 májusában ha­tározta el jelenlegi templomának megépítését. Ez iránti kér­vényét 1778. szept. 13-án tárgyalta a „Veszprémi Generális Gyűlés", mely a Fels. kir. Consiüumtól nyert parancs értel­mében Perczel Ferenc főbírót küldte ki Palotára, hogy vizs^ gálja meg, vájjon a gyülekezet, népesség és az anyagi tehet­ség tekintetében elég erős-e a templom megépítésére. Hogy a palotai gyülekezet a kívánt kellékeket fölmutathassa, össze­szedte nemcsak a helybeli, hanem a vidéki hitsorsosainak számát is. Ebből kitűnik, hogy 1778-ban: Inotán 70, ősiben

Next

/
Oldalképek
Tartalom