Székesfehérvári Szemle 3. évf. (1933)

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZEMLE 3 Schopenhauer és azt mondja: higgyen az ember önmagában: legyen Übermensch! Jönnek a költők: a sötét Ibsen, a muzsikruhájú ködös Tolsztoj és profétizálni kezd a kultúra átkos voltáról. Prohászka nem filozofál, hanem ráborul a betegre és lelket lehel belé. Filozófok ! Mit spe­kuláltok ? — mondja. — Egy kell a betegnek : élet! Életet adjatok neki, ne problémákat! Val­lás nélkül problémákat fölvetni tudtok, de meg­oldani nem ! Ti a modern embernek új ideálokat kerestek. Nem az kell ide : adjátok neki az örök ideálokat, de modern stílusban, modern köntösben ! Prohászka egyszerre új . csiszolást ad az örök igéknek, mint a köszörülés a megunt régi gyémántnak. A kő ugyanaz, de a ragyogása pom­pásabb. A kereszténység nem a múlté — han­goztatja — a legmodernebb ember is lehet mé­lyen keresztény. Minden ember élni akar, a mo­dern kor világnézetei azonban pesszimizmust, ha­lált hirdetnek. A halált pedig csak egy győzi le : az a diadalmas világnézet, mely már itt e földön egy örök világrendbe kapcsolja be az embert. Egy erkölcsi világ gyökérszálaí nyúlnak belénk. Ide­lenn összedőlhet minden, ez az isteni világrend akkor is biztosan áll. A világnézetek tengerébő/ mint izzó nap emelkedik ki ez a Prohászka féle idealizmus ! 'Ez az az erő, mely felgyújtja az ember­Jélekmécseseket ! Prohászka vonzó szépségében mutatja be a keresztény világnézetet. Részvéttel látja, hogy a tudományára, művészetére annyira büszke ember arca elborul, mikor a halálra gondol. Mert az a világnézet, melynek gyökerei a földből táplálkoznak, — nem ad halhatatlanságot. „Az ember feljő, lelke fényfolyam A nagy mindenség benne tükrözik — mondja Vörösmarty a Csongor és Tündében — Megmondhatatlan kéjjel föltekint, Merőn megbámul földet és eget ; De ifjúsága gyorsan elmúlik, Erőtlen, aggott egy-két nyár után, S már nincs, mint nem volt, mint a légy fia." Tehát az az ember, aki oly müveket alkot, •— mint a Sixtina Madonnája a kölni dóm ; Tannhäu­ser, Divina Commedia, Faust, Ember tragédiája csak annyi mint a „légy fia" ? Ennek a sötét gondolatnak ellentmond szivünk és eszünk. Az ember halhatatlanságra vágyik, de nem a faj, hanem az egyén halhatatlanságára. „Minden, ami itt szép, igaz és jó, egy elfojtott életnek várako­zási stádiuma, — mondja Prohászka. — Egész földi életünk e várakozás jegyében áll. Mindenütt készü­lődés folyik s ahová leszállunk, onnan felrebben­tenek." „Minden, ami itt körülöttünk van, nem arra való, hogy ide kössön, hanem, hogy vágyat éb­resszen bennem egy mérhetetlen világ iránt, mely­nek ez csak halvány visszfénye." „A természet, művészet, tudomány, technika ki nem elégítik az embert, hanem az Isten felé mutatnak, csupa út­jelző tábla, mely azt hirdeti, hogy egy jó élet tá­volságra van a haza, ahová a lélek való ! " Ezt sugallja a fű, fa, virág, ez a sóvárgás szól Beetho­ven IX. szimfóniájában Schiller szavain keresztül : „Ó Freude du ewiger Götterfunke"; ez él szívünk titkos vágyaiban. A modern ember szomjas lelke mohón isz­sza a tanítást s ime ámulva veszi észre, hogy lelke liberális racionolista átfestésén átalüt az elfeledett Krisztus arc, mint az Aja Sophia ku­polája alatti mohammedán arabeszk alatt az ősi beégetett, töviskoronás Krisztus-arc körvonalai : Anima naturaliter christiana ! — Ez a belső meg­mozdulás fölveri a lélek csöndjét és a még in­gadozó ember gondolatai «ott rajzanak Krisztus körül, mint a megriadt galambsereg a templom­téren. Nyugtalan lelke már nem tud szabadulni a vonzástól, ledobja terhét és belép a templomba, az Ur szentélye elé leborul : „Ő Krisztus-arc ! Homályban állunk ; a sötétség perspectivái nyíl­nak körülöttünk. Ez éjben Légy te a mi víziónk, légy te a mi vezetőnk dicsőséges szép Krisztus í 1 ) A Túlvilág tornácai-ból az Elő vizek forrásához vezette a modern embert. Prohászka egy gene­rációt lendített át a holtponton s a megrekedt vizeknek utat nyitott a tenger felé. A holt vizek­ből élő vizek lesznek, hol a habok lágy zsolozs­mája zsong, hol a végtelenség ritmusa zeng min­denen, füvön és virágon, kavicson és bokron, tá­voli hegyek kékjén s a tölgyerdő smaragdján s láthatatlan szálak indulnak ki napsugárba, mint vékony pókhálószálak a túlvilági magasságokba: Istenhez. A tárgyak e felső megvilágításban sajátos reflexet kapnak. Most értjük csak meg, hogy a világ mértéke a lélek ! Az „Élő vizek" partján jár Prohászka. lm egy rövid vázlat az „Elő vi­zek" tájairól : „Mennyi szeretet ömlik el a ta­vaszon, mikor a tél merevsége lazul, ébrednek a természet titokzatos erői s mindenütt új élet fa­kad. Mikor a dombok bársonyos szépségbe öl­töznek s az ifjú gyepek, az erdő májusi zöldje mint fejedelmi palást borul a hegyek vállaira. Vagy mikor az Ür a földeken esőt hullatva, áldva jár. Mikor csiráztatja a vetést, ezt az évente vísz­szatérő csodálatos kenyérriïegujulast. Mennyi sze­retetről beszél az este, az alkonyi harmat, mely­ben éjtszaka fürdik a rét és az erdő. És az ujra­nyíló reggel, a fák és bokrok csillámló harmata, az ezernyi finom pókhálószőttes, mely ezüstözve veri széjjel a napsugarat. És a hanyatló féhyko­rong a csendes órán, mikor hatalmas színkamrá­jából az ég alján hosszú sávokban kirakja a nap a bíboros, violás, tüzes, aranyos fátyolszövete­ket s a hullámzó színtengeren a felhőpárkányok mögé hanyatlik a napnak forró ábrázata. Mennyi törtetés a füvek, a vetések növésében, a rügyek duzzadásában. Micsoda félelmetes erővel húzza fel a nap a bokros sűrűből az erdőnek törzsökös óriásait, hogy kinőjenek onnan és beleágazzanak az égnek kék teljességébe. Mennyi mozgás a sze­lek és viharok, a fellegek és esők járásában, e zivatar szárnyakon nyílsebesen utazó vitorlások vonulásában, a villámok vonaglásában, az ég mél­tóságos morajában, a záporok susogásában, a ka­vargó hópelyhek karácsonyi táncában. l } Menczer I. : Prohászka,

Next

/
Oldalképek
Tartalom