Székesfehérvári Szemle 3. évf. (1933)

2 MÚZEUMI ÉRTESÍTŐ Prohászka Ottokár és az új magyar költészet. A Múzeumegyesület téli szabadtanításának második előadása. — Irta : Dormúth Árpád. — öt esztendeje, hogy eltemettük Őt! Azóta gyászolunk. Lelkünk megnyugszik ugyan a Vég­telen Akaratban, de szívünk csak nem tud bele­törődni a veszteségbe. Azóta keresünk, keres­sük Ót az életben ma is, mert a test elporladhat, de a lélek él. Ott él Prohászka Ottokár a katolikus charitas hatalmas arányú mozgalmában, ott a kül­telkek, a világvárosi banlieu pasztorizációs mun­kájában ; az anyagi válság közepette meg nem ingó lelkekben, ott a mai ifjú katolicizmusnak a tétlen tulajdont, az öncélú tőkét ostorozó kemény szavaiban ! öt esztendeje, hogy a test pihen s ime a lélek aktívabb mint volt valaha. Meleg harangszava nem kondul bele többé a vágyakozó lelkekbe, de gondolatainak tovaragadó hulláma elborítja lassan a magyar horizontot ; életpéldája a jövő katolikus emberét van kialakítóban; dia­dalmas világnézete pedig a művészet ihletője, mely ellenállhatatlan erővel viszi előre az új ifjú­ságot, az új életet ! „Nem kell sajnálni a lángot, hogy ég. Lobog­jon ! — mondta a nagy Püspök egyik gyászbeszé­dében. — Az a zenéje. Sajnáljuk inkább az üsz­köt, mely lángot, lobbot vetni nem bír. Ne saj­náljuk azt a lángot sem, mely fenn az agyban, vagy a szívben ég, sokaknak biztatására, épülé­sére, üdvére. Ne sajnáljuk az embert, aki elég!" Ilyen fennlobogó láng az Ö lelke. Az ember el­égett, de lelkének hivatása, lelkének zenéje az, hogy lobogjon továbbra is nekünk a sötétségben és mutasson utat az új élet felé. Mi hát lényének az a csodás ereje, mellyel ma is felgyújtja az ember-lélekmécseseket, mi az a hatás, mely lényéből kiáramlik, mint látha­tatlan erőhullámok a magyar kozmoszba s mik azok az érzékeny vevőkészülékek, melyek az ő lelkének hullámhosszára beállítva saját szívük hangszóróján visszazengik a késő századokba? Hogy erre a három kérdésre feleletet ad­hassunk, rá kell először világítanunk azokra a körülményekre, melyekben hivatottsága ember­feletti küldetésszerű tüneménnyé fejlődött ki. — Mint Mózes, az Ószövetség nagy vezércsíl­laga jött a hamis istenségeket imádó nép közé. Arcán még látszik, hogy Síon hegyéről jön és Istennel be­szélt.—­1 ) Magas, nyílt homlokán az isteni közelség sugárzik, szeme fölött a tudás és akarat hulláma és odabenn a mély tekintetben a végtelenből tün­döklő nap befelé mélyülő s onnan meleg sugárzó szeretettel ránk mosolygó képe tükrözik. — ö nem hoz kőtáblákat és haragot a szemében — ez nem az Újszövetség stílusa — pedig önhitt, merész, kíméletlen arcokkal áll szemben a századforduló liberalizmussal átitatott társadalmában. 2 ) — Ez a nép régóta nem hiszi, hogy a dogmák az élet forrásai, az ostorozó beszédre pedig cinikus mo­* 1 ) 2 ) Menczer I. : Prohászka. Kecskemét 1923. sollyal vagy vállvonogatással felel. Elrontott, fer­degondolkqzású, eltépett szívű emberek, — amerre körülnéz. Es ime szólni kezd hozzájuk : s amiről beszél, nem valami szentírási idézet magyarázata, hanem önmagukról szól, a szívükbe néz, s on­nan veszi a témáját. Felfigyelnek, érzik, hogy az az ember, aki most ott fönn áll, az résztvevő embertársuk, aki érzi az ő fájdalmukat : hogy va­lamijök hiányzik, hogy valamennyien reménytelen kincskeresők vagyunk ezen a földön. — És ime észre sem veszik, hogy Prohászka már nem az ő mindennapi fájdalmukról beszél, hanem hom­lokán kigyúl a soha el nem száradó kenet fénye és ragadja őket ellentállhatatlanul a hit, az Evan­gélium jó földje, az Isten országa felé. A Szent­lélek fuvallata suhan a fejek felett és megérinti a szíveket. Nincs már bozót és útszéli tövis, hol a mag meddő marad, — új életkedv tüze csil­log az ő konferenciáiról távozók szemében, mint azt gyönyörűen mondotta : Bárd Miklós : „Szárnyal a szó, — s én elámult gyönyörbe Nézek a fényben sugárzó alakra ; Mintha az Ür fehér postagalambja Szállt vón' alá a kathedrára Egy égi üzenettel a nyakába Azokhoz, akik kegyelemre leltek. Beszél.. . örömre gyulladnak a lelkek : Ez az ember itt az élő Üzenet, Alig lélekzik a gyülekezet, De egy bűnös, a negyedik padba, Nehéz fejét, gyerekként odahajtva, Halkan juhádzik, boldogan zokog. Kívül az élet, amint elrobog, Halkít a közel utca fordulásig. Az Isten papja konferenciázík." (Magyarország gyásza. Bp. 1927. 246. 1.) — Igen, Prohászka mindig az emberek ajtaján nyitott szívünk titkos bánataira s mikor távozott, tárva hagyta maga után az Isten országa felé a kaput, hol maga járt előttünk. Jó vezető volt. Ismerte a lelkivilág renge­tegét és Dante részvétével nézte idegen lelkek poklát ; mert pokol volt a századvég emberének lelke, beteg volt a lélek. Uralkodó csillagzata a tudomány, a tiszta ész és a megismerés lett. Jel­szó az ember szabad fejlődése Rousseau nyomán s minden újabb vívmánnyal fegyvert kovácsolnak az Egyház ellen, hogy Voltaire-i gőggel mondják : Écrasez l'infâme 1 — A Szentírás nekik nem Is­ten szava, hanem filológiai viták alkalmas tár­háza. — Az ember túltesz lassan a renaissance kor gőgös pogány félistenein, kik egyéniségük túláradó kultuszában elvakultak. — Az újkor em­bere atheistává lett ! — De a lélek napot kíván. Jönnek a művészek : Wagner, és azt mondja : hitre van szüksége a modern embernek, legyen hite a művészet ! Jönnek a bölcsek, Nietzsche és

Next

/
Oldalképek
Tartalom