Székesfehérvári Szemle 3. évf. (1933)

*/m III. évi oly am. 1933« 1. szám. A. FEJÉRVÁRMEGYEI ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRI MÚZEUMEGYESÜLET KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő : MAROSI ARNOLD Segédszerkesztő : DORMUTH ÁRPÁD Szerkesztőség: Székesfehérvár, Bognár-utca 3. Dr. Hóman Bálint és a múzeum. Dr. Hóman Bálintnak vallás- és közoktatásügyi miniszterré való kinevezése ünnepe volt az egész magyar kultúrának, mert annak vezérmunkását emelte a magas polcra. A legnagyobb öröm azonban muzeális életünket érte. Hisz sorsa annak kezébe került, akinek a történelem talajába gyö­kezett lelke, eszmevilága a múzeumokkal közös forrásból táplálkozik és aki, mint a Magyar Nem­zeti Múzeum volt főigazgatója és a közgyűjtemények orsz. felügyelője, közvetlen tapasztalatból ismeri, tiszteli a múzeumok nemzetnevelő hivatását, tudományos értékét, tudja méltányolni azok működését és hozzájuk fűződő szereteténél fogva van benne készség, hogy ezt a nemes működést minél jobban kifejthessék, A székesfehérvári múzeumnak az általános örömön kívül külön jogcíme is van örvendezni. Azzal ugyanis, hogy Dr. Hóman Bálint, mint kultuszminiszter, elfogadta Székesfehérvár országgyűlési képviselőségét, mintegy eljegyezte magát az őskoronázó várossal és legfőbb támasza kultúrintézmé­nyeinek. A múzeum pedig külön is szívéhez tartozónak érzi magát. Hisz eddig is atyai felügyelete mellett folytatta küzdelmes életét. Elismeréseivel, államsegély kiutalásaival elsőrendű tényező volt abban, hogy a csecsemőből serdülő, fejlődésre képes ifjú lett. Most, mint a város képviselőjével még belsőbb viszony szövődött közöttük, ennek kifejezője a múzeumot megtisztelő látogatása, majd március 30-án a múzeumegyesület választmányi ülésén való. megjelenése. Dr. Hóman Bálint, mint a munka és tettek embere, az érdeklődés e kitüntető jelei mel­lett készséggel teljesítette a múzeumegyesületnek a múzeum anyagi támogatása érdekében felterjesz­tett kérelmét is. így a Vörösmarty-társulat képkiállításán a vall. és közokt. minisztérium által meg­vásárolt képeket, mint állami letétet a székesfehérvári múzeumnak engedte át, az évi államsegélyt 600 P-ről felemelte 800 P-re, 500 P rendkívüli segélyt utalt ki a múzeum bútorzatának kiegészíté­sére. Mindezekért gróf Széchényi Viktor, mint a múzeumegyesület tb. tagja és elnöke élőszóval mondott hálás köszönetet a választmányülésen, kérve magas pártfogónkat, hogy a magyar nemzet géniuszától megihletett szíve és lelke a múzeumot, mint a város történelmi ereklyéinek letétemé­mesét, továbbra is tartsa meg szeretetében. ^T- A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom