Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások : I. rész / Összeszedte és meg világosította Dugonics András. - Szeged : Nyomatott Grünn Orbán Betűivel s Költségével, 1820 (L.sz. Cs.Gy.834)

A' HAZAFI OLVASÓHOZ í Számos munkáibúl boldogult Dugonics An­drás Úrnak írásban maradt, es közel negyven esztendő le folyása alatt, különös szorgalom­mal Ôszve szedett MAGYAR PÉLDA BESZÉ­DEIT, 'S JELES MONDÁSAIT sajtó alá bo­tsátván Szegedi Köny vnyomtató G r ü n n Orbán Úr, azzal akarta e' munkának betsét nevelni, hogy egyszersmind a'tudós Szerzőnek e'letét némely észre vételekkel közre botsátaná. Nem annyira tselekszi ő ezt az egykoriakra nézve , kik többnyire Dugonicsot esmérték, mint sem hogy a' maradék előtt érdemessé te­gye magát, melly háladó szívvel fog emlékez­ni ama derék férfiakrűl, kik édes nyelvünket bajnoki tusakodással méltóbb tiszteletre emelték* De más tekéntetbül is ditséretet érdemel, a' fellebb említett Könyvnyomtató Úrnak köl­tségét nem sajnálló szándéka; mivel hogy a 1 leg jobb időt, 's a' leg alkalmatosább helyet j #

Next

/
Oldalképek
Tartalom