Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások : I. rész / Összeszedte és meg világosította Dugonics András. - Szeged : Nyomatott Grünn Orbán Betűivel s Költségével, 1820 (L.sz. Cs.Gy.834)

IV választotta az el hunyt Dugonics András Úr emlékezetének fen tartására. Nem több tizen­nyoltz holnapnál, hogy ez a' nevezetes Hazafi az örökké valóságba által költözött : ez egy ol­lyan ido szakasz, inellyben annak pályafutása még nem tsak friss emlékezetben vagyon, ha­nem minden gyűlölség 's kedvezés nélkül meg is ítéltethetik. Helyet pedig nyugodalmára, 's nevének örökös virágzására hol lehet illen­dőbbet még tsak gondolni is, mint ezen Ma­gyar Példa Eeszédek 's Jeles Mondások, az az a' Magyar nyelvnek azon hervadhatatlan virá­gai között, mellyeket kedves Hazánknak kü­lömbféle vidékein olly nagy gondba kerülő mun­kával öszve gyűjtött? Maga az igazság kiván­nya, hogy az el fáradt 's már el is aludt sze­dőjök azon köszönik között, mellyeket Nem­zete hasznára füzögetett , tsendesen nyugod­gye'k, és azokkal egygyütt a' halhatatlanság­ban részesüllyön. Személyemre nézve, Hazafi Olvasó , meg jegyezheted, hogy valami szoros barátságban 's öszveköttetésben soha Dugonics András Úrral liem éltem, noha több kedves órát töltöttem

Next

/
Oldalképek
Tartalom