Halmágyi Pál: Makó a dualizmus és forradalmak korában. A VIII. Honvád Emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai. A Makói Múzeum Füzetei 101. (Makó, 2002)

Gilicze János: Návay Lajos politikai pályája

újság szerkesztőjének írt levelében kelt a lap hasábjain támadott Návay védelmére: „Lapod negyedik számában Csanád megye jeles alispánja ellen tért adtál egy igaz­talan, éppen nem tárgyilagos támadásnak. Návay egy nagy tehetségű férfiú, kinek, mint mindenkinek vannak ugyan hibái, de ezek kiváló, elvitathatatlanul nagy kva­litásai mellett elenyészően csekélyek. Kérlelhetetlen szigor minden mulasztással, minden visszaéléssel szemben, a politikai pártszempontok érvényesítésének kikü­szöbölése a közigazgatásból, oly nagy érdemei Návaynak, hogy ezért őt hálás elis­merés és nem gáncs illeti." Az 1905. január 26-ai választásokon Návay Lajost országgyűlési képviselővé választották alkotmány párti programmal. A választások után lemondott alispáni tisztségéről, és azt hitte, hogy a továbbiakban nem a vármegyegyűlés, hanem az országgyűlés lesz működésének színtere. Ehelyett azonban a közel egyéves „nem­zeti ellenállás" megyei vezetése várt rá. Az alkotmányvédő küzdelmek után 1906­ban ismét képviselő, sőt az összeülő új országgyűlés egyik alelnökévé választották meg. Az első év törvényalkotásai nem mindenben tükrözték személyes véleményét, de hozzászólásaiban és állásfoglalásaiban támogatta a koalíciós kormányt. 1909 februárjára már fokozatosan eltávolodott a koalíciótól, személy szerint pártvezéré­től, Andrássytól, és „atyai jó barátjától", Justh Gyulától. Andrássy pluralitásos vá­lasztójogi javaslatát kevésnek találta, katonai követeléseit nem tartotta időszerűnek és célravezetőnek, Justh-tal pedig a bankkérdésben került antagonisztikus ellentét­be. Még ebben a hónapban megvált alelnöki tisztétől. Az 1910-ben kiírt országgyűlési választásokon most már munkapárti színek­ben - ezrekre menő többséggel - lett Temesvár parlamenti képviselője. A Nemzeti Munkapártba való belépése nem okozott különösebb meglepetést politikai körök­ben. A 67-es alap és a nemzetiségi kérdésben a magyar szupremácia képviselete addig sem volt idegen számára. A végső lökést az adhatta meg neki, hogy az általa nagyon fontosnak tartott választójog reformját tartalmazta a pártprogram. Tisza Istvánnal szembeni fenntartásait Khuen és Lukács személyével igyekezett magában kompenzálni, és tőlük várta a választójogi reform megvalósítását és a munkapárt haladó liberális arculatának kialakítását. Návay Lajos új pártjában zökkenőmentesen folytatta politikai pályáját. A mi­niszterelnök Khuen Héderváry Károly bizalmasa lett. A pártvezetés és a parlamenti többség bizalmát bírva a képviselőház alelnöki posztját újból elfoglalhatta. Néhány hónap eltelte után azonban tapasztalhatta, hogy a munkapárttal is törököt fogott. Nyilvánvalóvá vált előtte, hogy várakozásával ellentétben a Tisza-csoport - noha egyenlőre még csak a háttérből - határozza meg a párt arculatát, azaz a választójogi reformról még csak szó sincs, és a véderő megszavazásának - amivel különben ő is egyetértett - van minden alárendelve. Az ellenzék a törvényjavaslattal szemben a vég nélküli obstrukció fegyveréhez nyúlt. Návay, mint alelnök, kezdettől fogva a békés kivárás taktikáját propagálta, ami véleménye szerint az ellenzék kifulladásá­hoz és tőle a közvélemény elfordulásához vezetne. Az erőszakot, a házszabályok megsértését nem tartotta célravezetőnek, viszont a Tisza-csoport az erőszakos fel­lépés mellett kardoskodott. Napirendre került Berzeviczy Albert házelnök leváltá­sa. Előtérbe került Návay Lajos személye, aki Khuennak és Tiszának megígérte, 44

Next

/
Oldalképek
Tartalom