A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Archaeologica 9. (Szeged, 2003)

RÉVÉSZ László: Újabb adatok a Karos-Eperjesszög I. honfoglalás kori temető értékeléséhez

MFMÉ - StudArch IX (2003) 259-276 ÚJABB ADATOK A KAROS-EPERJESSZÖG L HONFOGLALÁS KORI TEMETŐ ÉRTÉKELÉSÉHEZ r r RE VESZ László Az elmúlt másfél évtized során végzett ásatások, s az azok nyomán készült publikációk révén megkü­lönböztetett figyelem irányult a rendkívül jelentős karosi honfoglalás kori temetőcsoportra, így azt aligha szükséges részletesen bemutatnunk. Éppen ezért az alábbiakban csupán a mondandóm szem­pontjából ezúttal legfontosabb I. karosi temető ku­tatástörténetét idézem fel röviden. A gazdag temető első néhány sírját már 1899-ben feldúlták répaver­melés során, azok leleteit pedig egy lelkes lokál­patrióta, Berecz Károly alsóberecki tanító gyűjtötte össze és adta át Dókus Gyulának, Zemplén várme­gye tudós alispánjának, aki már a következő esz­tendőben közzé is tette valamennyit (DÓKUS 1900, 47-50). Dókus sátoraljaújhelyi magángyűjteményé­nek gazdagsága (legalábbis a 10. századi emléke­ket illetően) vetekedett az ország legtekintélyesebb múzeumainak (Nemzeti Múzeum, nyíregyházi mú­zeum) anyagával. Sajnálatos módon azonban — mint az egyetlen személyhez kötődő múzeumok, gyűjtemények javarészének példája mutatja — a gyűjtő halála után műkincsei lényegében gazdát­lanná váltak, szakember sem nem rendezte és őriz­te, sem nem gyarapította azokat. Nem történt meg természetesen a felfedezett és megbolygatott lelő­hely módszeres kutatása vagy legalábbis sorsának figyelemmel kísérése sem. így következett be a temető szinte teljes pusztulása is: 1936 első hónap­jaiban a temetőt rejtő domb tulajdonosa szőlőte­lepítés során több tucat sírt megsemmisített. A Nemzeti Múzeum munkatársa, Horváth Tibor által február 2-10. és március 17-24. között végzett le­letmentő ásatás már csupán 13 többé-kevésbé érin­tetlen temetkezést hozott a napvilágra. A félig elfe­ledett Dókus- gyűjteményt a Felvidék visszatérte után, a II. világháború évei alatt Borsiba vitték, II. Rákóczi Ferenc szülőházába, s a front elvonulása után a tárgyak egy kivétellel (ez a bodrogvécsi tar­solylemez) ott is rekedtek. Ma már csak csekély tö­redékeik találhatók meg a Kelet-szlovákiai Múze­umban. A Horváth Tibor által feltárt temetkezések közül a Nemzeti Múzeumba került 1. sír mellék­leteit, valamint néhány, a temető területéről szár­mazó szórványleletet Fettich Nándor tette közzé (FETTICH 1937, 134-136). A mindaddig közöletlen ásatási napló alapján a többi 12 sír leírását e sorok írója adta közre, kísérletet téve ugyanakkor a kas­sai múzeumban őrzött s még fellelhető karosi lelet­anyag beazonosítására, s mindezen adatok alapján a temető értékelésére (RÉVÉSZ 1996,13-15). Akkoriban, a karosi temetőcsoport feldolgozá­sának idején úgy tünt, hogy a lelőhely aligha szol­gál már újabb információkkal. Ilyeneket legfeljebb egy hitelesítő ásatástól várhattunk volna, annak azonban még a lehetőségét is kizárta a földterület tulajdonosának nyakassága. Az elmúlt két esztendő során azonban a történet olyan fordulatot vett, amelyre korábban aligha számíthattunk. 2001 szeptemberében a Karossal déli irányban szomszédos település, Bodroghalom határában vé­geztük egy 10. századi köznépi temető leletmenté­sét, amikor arról értesített Sáfrányos József karosi polgármester, hogy az I. temető területén szántás során emberi- és lócsontok kerültek elő. A terület az évben elhunyt tulajdonosának örököse, Gecse Zsolt helyi lakos a dombon korábban (még 1936­ban) telepített szőlőt kivágta, s a területet felszán­totta. A csontok a hajdani szőlő területén (melynek ültetése során nagyapja a honfoglalás kori sírokat feldúlta) feküdtek. Az örökös szerencsére rugalma­sabbnak bizonyult, mint felmenői, s hozzájárult a hitelesítő ásatás végzéséhez. Ezt már csak az is sürgetővé tette, hogy a területet gyümölcsfákkal kí­vánta betelepíteni. Az ásatásra 2001. szeptember 24-28. között került sor, melynek során 8, mező­gazdasági munkálatok során már megbolygatott te­metkezést találtunk. A szétszórt csontok között így is rendkívül jelentős leletek kerültek elő, melyek közzététele jelentősen bővíti a lelőhelyről alkotott eddigi tudásunkat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom