A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Historica 6. (Szeged, 2003)

KOMOLY Pál – MIKLÓS Péter: Oltványi Pál végrendelete

OLTVÁNYI PÁL VÉGRENDELETE KOMOLY PÁL - MIKLÓS PÉTER ÉLETÚTJA Oltványi Pál nevével mindenki találkozott, aki foglakozott Szeged múltjával. Életének és tevékenységének azonban eddig csak egy-egy szeletét vizsgálták a vá­rostörténeti kutatók. Történetírói munkásságát Lötz Antal, végrendeletét és ala­pítványait Komoly Pál, gyűjteményét és könyvtárgyarapító tevékenységét Takó Edit dolgozta föl. 1 Az általa alapított, és több mint negyed századig vezetése alatt álló alsóvárosi iskolaközpont történetét Farkas M. Margaréta írta meg monumen­tális, csaknem 1 300 oldalas művében 2 Az Oltványi család 1716-ban települt Érsekújvárról Szegedre. Első egyházi pá­lyára lépett tagja a mind Szeged, mind a csanádi egyházmegye életében megha­tározó szerepet vállaló Oltványi István nagyprépost volt. Szegeden született 1787. augusztus 19-én. Szegény földműves családból származott, szülei Oltványi Ger­gely és Somodi Rozália voltak. Az alsóvárosi népiskola középiskolai tanulmányait szülővárosában, Egerben és Temesvárott végezte. Teológiát a pesti és a temesvári szemináriumban tanult. Iskolaévei alatt nevelőként, házi tam'tóként keresett pénzt, ezzel fedezve tanulmányainak költségeit. 1810-ben szentelte pappá Kő­szeghy László püspök. Első szentmiséjét az alsóvárosi ferences templomban mu­tatta be. 1815-től Temesvárott kánonjogot és egyháztörténelmet tanított. Később Kisbecskerek, majd Grabác plébánosaként tevékenykedett. 1836-ban kanonokká, 1852-ben nagypréposttá és általános püspöki helynökké nevezték ki. 1860-ban — Csajághy Sándor püspöki halála után — káptalani helynök. 1862-ben, Bonnaz püspök távollétében, az egyházmegye apostoli adminisztrátora. 1860. szeptember 2-án, az őrangyalok ünnepén, Szegeden celebrálta aranymiséjét, a város vezetői ekkor tüntették ki a díszpolgári címmel. Az uralkodó ekkor a Lipót-rend lovagke­resztjével tüntette ki. Alapítványt tett a szegedi kegyesrendi főgimnázium sze­gény származású, de jól tanuló és jó magaviseletű diákjainak támogatására. Segí­tette a misszionáriusokat, szegényeket, vakokat, siketnémákat és az alsóvárosi 1 LÖTZ Antal: Történetíró papok Csanád egyházmegyében. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 3. Bu­dapest, 1992. 262-263.; KOMOLY Pál: Oltványi Pál életének és munkásságának története. Kézirat a szegedi Somogyi-könyvtárban. Jelzete: E 1659. Szeged, 1998.; TAKÓ Edit: A könyvtárgyarapító prépost. In memóriám Oltványi Pál. Szeged, 1999. 1. sz. 33-35. 2 FARKAS Mária Margaréta: Az iskolanővérek szegedi intézetének iskolái. 1873-1948. 1-2. köt. Szeged, 2001.

Next

/
Oldalképek
Tartalom