Bárkányi Ildikó – F. Lajkó Orsolya (szerk.): A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 2017., Új folyam 4. (Szeged, 2018)

Történettudomány

Ábrahám Vera A Pillitz-ügy - Fejezetek Pillitz Dániel rabbi életéből, különös tekintettel szegedi szolgálatára áramlatának útját állják." Mely irányzat „...arra birta a rabbikat, hogy résen álljanak és a refor­meszmék megfészkelését hazánkban lehetőleg megakadályozzák. A német rabbik viselt dolgairól szárnyra kelt hírek aggodalomba ejték a magyar rabbikat a vallás jövője miatt és megragadtak minden alkalmat, hogy a szószékről és Írásban kárhoztassák a reform intézményeket, híveikben elnyomják az emancipáció iránti hő vágyat.” (Büchler 1890, 535) A Magyar Zsidó Szemlében Büchler Sándor hosszan foglalkozott e témával [Büchler 1890, 533-543), föltárva, miszerint a zsidóság és ve­zetőinek bizonyos hányada mennyire elítélte a reformer szemléletet.5 Visszatérve Pillitz tö­rekvéseire, a reformokat ellenzők közül például a móri rabbi felrótta neki, amiért 1843. pünkösd napján6 német hitszónoklatot tartott.7 A további életszakaszában Pillitz Dániel rabbi Fehérvárról fiatal hitközsége éléről a szegediek hívására eltávozott és ifjú házasként Szegedre költözött feleségével.8 Születése után meddig élt Veszprémben arról (egyelőre) nincs adat. Feltehetően 1839. körül, székesfehérvári tar­tózkodása idején kötött házasságot. Felesége, Naschitz Eszter a szórványos adatok szerint békési kereskedőcsalád lánya. Miért éppen Szeged városára és közösségére cserélte fehérvári rabbi tisztségét,9 miközben itt csupán rabbi-helyettes posztot kapott és eredeti 5 Sokrabbi volta reformeszmék ellen. Elnyomtak minden olyan intézményt mely műveltséget, felvilágosodást terjesztett a nép körében. Pld. a komáromi rabbi önér­zetesen büszkélkedett, hogy a szószékről átkozta el a reformokat, és több rabbinak rótta fel modern nézetét. 6 A Sávuót (héberül HHHHHfflHHHffl - sávű'őt = hetek) a Hetek ünnepe a Szináj hegyi törvényadás emlék­napja, az új kenyér ünnepe. A keresztény kultúrában (más tartalommal) megfelelője a pünkösd (görögül nevxr|KÓaTr| Pentékoszté). 7 Zipserrel a következő fehérvári rabbival pedig csak olyan feltétel alatt voltak hajlandóak barátságot kötni a modernség ellenzői, amennyiben Zipser nem szegődik a ref. párthoz, a templomban nem esket, és nem fogja megengedni, Sz.-Fehérvárott a zsidó halottakat - a pestiek módjára - keresztény halottas kocsin szállítani a temetőbe (Büchler 1890, 535). 8 Pillitz Dánielné Nachsitz Nanett a Szegedi Nőegylet tiszteletbeli tagja volt (Löw - Kulinyi 1885, 303). 9 Pollák D. Simon és hívei szerint Fehérváron sem rabbi volt, hanem helyettes és kántor. Lásd alább! Steinherz szerint viszont: rabbi. otthonától, velencei családi birtokaitól távolra került? Talán a reformeszméi miatti támadás váltotta ki a fehérvári elköltözés igényét? A konk­rét okokról nem találtam dokumentumokat. Megjegyzem Kis-Velencén birtokosként néhány Szegeden ismert nagy családnév is fölmerült.10 11 Talán szegedi rokonai befolyásolhatták döntésében, hogy idős rabbijuk elhunytéval a megüresedett állásra őt invitálván elfogadja azt. 1843-ban hívták meg Szegedre, majd 1843. szeptember 20-án11 kezdte el szolgálatát.12 Előbb, mint rabbi-helyettes és hitszónok, „káplány”.13 Három év múlva, szerződésének lejárata előtt 10 hónappal, problémás választási előkészüle­tek után 1846. január 22-én lett rabbi. Néhány esztendős szegedi tartózkodása rendkívüli és egyben vitás időszakot jelentett a zsidó hitközség történetében. Ebben egyértelműen közrejátszott az orthodoxia és neológia között zajló országos harc, és mivel ő a modernitás képviselője volt, nézeteivel ellenkezést váltott ki a szegedi közösség bizonyos tagja körében is.14 * * Azonban a problémakör és Pillitz nem egy­hangú elfogadásának ügye ennél komplikáltabb. Helyzetét nehezíthette, hogy olyan rabbit váltott, aki a „régi iskolát” képviselte, hosszú élete során 53 évig nevelte-tanította a generációkat, szolgálta közösségét, és mint ilyen személyiség nyilvánvalóan j elentős hatással volt híveire. Bak főrabbi helyébe lépni, és teljesen más nézetet elfogadtatni az adott időszakban, komoly kihívás lehetett mindkét 10 Vő. Fehér Árpád: Az Urasági Szilfák Ura: Ki volt Pillitz Dániel? = www.velenceblog.hu. 11 Ekkor imahelyül még ideiglenes megoldásokat kerestek, majd felépült az un. szála, v. teremépület, zsinagógája nem volt a hitközségnek. 1843-ban Pillitz időszaka alatt, neves személyiségek részvételével szentelték fel azt a szegedi imahelyet, amely a mostani klasszi­cista stílusú un. „Régi zsinagóga" Ebben az épületben prédikált később Löw Lipót is. 12 Valószínűleg szegedi kapcsolatai közrejátszhat­tak abban, hogy Fehérvárról ide költözött, és itt vallási vezető lett. Erre később idézett iratok utalnak (Megjegyzem fontos témák megtárgya­láshoz a hitközség 31 tagú választmánya kellett, összehívásuk a zsidó bíró tiszte volt.) 13 A korabeli iratok nevezik így. Ez a poszt egyébként a pro­testáns egyházaknál segédlelkészi feladatot jelentett. 14 Ez két (1846. évi alább idézett!) iratból derül ki. A Löw-Kulinyi kötet az ellentéteteket említi ugyan, de nem részletezi. 196

Next

/
Oldalképek
Tartalom