Szelesi Zoltán: A Móra Ferenc Múzeum Évkönvve, 1972/73-2. Szeged képzőművészete. (Szeged, 1975)

lényegében az ő társuk volt, művészettörténeti helye valahol az École de Paris ku­bista szárnya és a Nyolcak, illetve annak utóda, a KUT művészetének a találkozási pontján határozható meg. A kubizmusból Csáky mindenek előtt a geometrizáló, stilizáló formaadást tanulta meg, a tér analízisében nem ment el odáig, mint Archi­penko, Zadkine vagy Gonzales. Ebben, és hogy lényegében egész élete során kitar­tott a kubista alapelvek mellett, a festő Kmetty Jánost minősíthetjük Csáky igazi művészi rokonának." 35 Amint a Műgyűjtő 1974. 1. száma hírül adta, Csáky József emlékének legutóbb a párizsi „Dépôt 15" galéria áldozott, amely 1973 őszén hatvan szobrot és száz rajzot mutatott be tőle. A kiállítással egyidőben értékes dokumentációs anyaggal ellátott monográfiát is jelentettek meg róla. Csáky József egykori Tisza-parti fiatal művésztársa, Bánszky Sándor (1888— 1918) 36 az új magyar szobrászat egyik elfelejtett alakja. Szegeden született és a fran­ciaországi Villefranche-i internáló táborban korán fejezte be életét. Ő is a század ele­jén Szegedről induló avantgárdé művészek egyike. Barátja volt Csákynak és Szol­csányi Gyulának, két szegedi szobrász kollégájának, akikkel együtt a kor hívó sza­vára ő is Párizsba ment, hogy az ottani tanulságok alapján megújítói közé tartóz­hasson az elöregedett századvégi szobrászatnak. Középiskolába Szegeden járt. Ezt követően 1906-ban a Székelyudvarhelyen működő agyagipari szakiskolában nyerte alapképzését. Tanulmányainak költségeit a szegedi árvaszék fedezte. Első külföldi útja Münchenbe vitte. Onnan hazatérve egy ideig Csákyval a pécsi Zsolnay gyárban dolgozott. Utána Maróti Géza és Mátrai Lajos irányítása alatt elvégezte Budapesten az iparművészeti iskolát, melynek tehet­séges növendékei közé tartozott. Munkáira többször kitüntetést kapott, és szorgalma révén állami segélyben részesült. Ennek kapcsán járt Bécsben és tett 1909-ben tanul­mányutat Olaszországban. Mint teljesen árvának, gondoskodnia kellett önma­gáról. Oklevele megszerzését, 1910-et követően a fővárosban tevékenykedett. Az iparművészeti iskola szobrászati tanszékén tanársegéd lett és műveivel a Képzőmű­vészeti Társulat kiállításain szerepelt. Bánszky 1913 tavaszán Párizsba utazott, hogy a század első évtizede körül itt kibontakozó modern művészet alakulásába — mint előtte Csáky — ő is bekapcso­lódhasson. Szolcsányi Gyula -— aki később Szegeden síremlékszobrászként dolgo­zott —, 1914 elején kereste fel Párizsban kollégáit. így a három szegedi szobrász-jó­barát ismét egymásra talált. Bánszkynak szép műterme volt ekkor a rue Vaugiard­on, ahol az ismerősök és szakmabeliek, köztük Szobotka Imre és Bossányi Ernő fes­tőművészek sokszor összejöttek. A nyelvész Eckhardt Sándor is megfordult itt, aki­ről Bánszky egy portrét mintázott. Csáky és Bánszky nemcsak tanúi, de — kisebb­nagyobb súlyú — részesei is lettek annak a művészeti forradalomnak, amely Picasso és társaival az élen a francia fővárosban végbement. Párizsban, 1924 tavaszán nyílt meg az Expozition de Artistes Indépendants — a Független Művészek Kiállítása —, melyen Bánszky és Csáky is szerepeltek. 37 S nem sikertelenül, mert nevük a világvá­ros napilapjaiba belekerült. További fejlődésüket azonban az első világháború meg­akasztotta. Bánszkyt, Szolcsányit — a párizsban élő osztrák és magyar kolóniával 35 Csáky József: Emlékek a modern művészet nagy évtizedéből (1904—1914) — Szelesi Zol­tán, Bor Pál és Szabó Gabriella írásaival. Bp. 1972.; Németh Lajos: Csáky József: Emlékek a modern művészet nagy évtizedéből (1904—1914). Tiszatáj, 1972. szept. 9. sz. 92. 36 Pesti Hírlap, 1909. szept. 21.; Ország-Világ, 1909. dec. 25.; Róna Dezső: Bánszky Sándor. Színházi Újság, Szeged, 1911. febr. 26.; Magyar Művészet, 1911. 255, 286.; Szegedi szobrász sikerei. SzH 1909. szept. 22. 37 Szegedi szobrászok Párizsban („Függetlenek"-kiállítása). Magyar kubisták. Bánszky és Csáky a kiállítók között. Délm. 1914. márc. 27. 100

Next

/
Oldalképek
Tartalom