A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1971. 2. (Szeged, 1974)

Ifj. Kürti Béla: Újabb adatok a Dél-Alföld kora-bronzkorához

nek legközvetlenebb megfelelőit Nagygörbő-Várhegyről 39 , Hódmezővásárhely-Barci rétről 40 , Nyírpazonyból 41 , Domonyból 42 ismerjük. A lekerekített hasvonalú, bikónikus (vagy nyomott gömbalakú) testű, behúzott vállvonalú, enyhén kihajló hengeres nyakú edényekre utaló töredékek leginkább a Hódmezővásárhely-Diószegi I. földjén talált mély tálakra 43 emlékeztetnek. A has­töredék azonban származhatott olyan edényből is, mint az Óbéba 7. sír mély tálja 44 . A fenti leletekkel rokonítható két restaurálható edényünk (5, 9. kép) is. A jánosszállási leletanyagban fellépő nagy edények (hombárok) töredékei is a Makói csoport jellegzetességeit viselik magukon. A nyak fényezett, a testet erősen durvították (12. kép), a vállvonalat mély ujjbenyomkodásokkal tagolt plasztikus borda díszíti. Pontos analógiáik többek közt a Folte§ti-II. horizonthoz tartozó Bogdaneçti lelőhelyről, Romániából is ismeretesek 45 . Az ujjbenyomkodással tagolt plasztikus bordák igen elterjedtek az egész Kár­pát-medencei őskor folyamán, tehát önmagukban nincs kor- és kultúra-meghatá­rozó értékük; ugyanakkor jól beillenék a Makói csoport képébe is. (Csupán néhány analógiát említsünk Hódmezővásárhely-Barci rétről 46 , Csongrád-Saroktanyáról 47 , Nagygörbő-Várhegyről 48 , Domonyból 49 .) Durvított felületű töredékeket (néha seprőzve) ismerünk Csongrádról 50 , Hód­mezővásárhely-Barci rétről 51 . Nagygörbő-Várhegyről 52 , Domonyról 53 , Bag-Peres­dűlőből 54 , Nyírpazonyból 55 ; de jelentkeznek Tószeg legalsó rétegeiben is 56 , megta­lálhatók a Nagyrévi kultúra leletei közt Szőregen 57 , Szandán 58 , Szentes környékén 59 , Röszkén 60 stb. Hasonlóan díszített töredékeket ismerünk Csehszlovákiából (Cen­kov 61 ), Romániából (Bogdaneçti 62 ) is. A 13. kép hombártöredékét körömbenyomkodással díszítették. Hasonló lele­teket találunk Vucedolban 63 , Nagygörbő-Várhegyen 64 , Nyírpazonyban 65 . 39 Nováki Gy., i. m. 5. kép 6. 40 vö. 8. jegyzet. 41 Kalicz N., A kora-bronzkori Nyírségi csoport telepe Nyírpazony határában. Arch. Ért. 94 (1967) 6. kép 9. 42 uő., Die Frühbronzezeit... VII. t. 8. 43 ua. II. t. 7—8, 13. 44 Bona, I., i. m. IX. t. 5. 45 Florescu, M., Contribuai la probléma începuturilor epocii bronzului în Moldova. Arch. Mold. II—III. (1964) Fig. 2/14; Fig. 3/8. 46 vö. 8. jegyzet. 47 Gazdapusztai Gy., i. m. 6. kép 10—15. 48 Nováki Gy., i. m. 4. kép 5; 6. kép 11. 49 Kalicz, N.. i. m. VI. t. 14. 60 Gazdapusztai Gy., i. m. 5. kép 4, 7; 6. kép 10, 13, 15. 51 vö. 8. jegyzet. 62 Nováki Gy., i. m. 4. kép 8; 5. kép 11—13. 53 Kalicz, N., i. m. IV. t. 28; VI. t. 26—27. 54 ua. IX. t. 13, 26, 34, 36. 55 Kalicz N., A kora-bronzkori Nyírségi csoport... 7. kép 1—2, 5—6; 8. kép 2, 4, 7—8; 9. kép 6—8. 56 Mozsolics, A., i. m. XXIII. t. 13; XXIV. t. 12. 57 Bona, I., The Cemeteries... XI. t. 1. 58 ua. IV. t. 9. 59 ua. IX. t. 10. 60 ua. XI. t. 9. 61 Novotny, В., i. m. 9. ábra 2. 62 Florescu, M., i. m. Fig. 2/12; 3/9; 9. 63 Schmidt, R. R., Die Burg Vucedol. Zagreb, 1945. Taf. 33/4. 64 Nováki Gy., i. m. 6. kép 9; 4. kép 7. 65 Kalicz N., i. m. 7. kép 6. 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom