A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1968. (Szeged, 1968)

Madácsi László: Dugonics András

az 1892-ben megalakult Dugonics Társaságnak és nem utolsósorban a nagy­szegedi írók Dugonics-kultuszának. A szegedi polgárság a XIX. század elején olyan kulturális és gazdasági eredményekkel dicsekedhetik, amilyennel kevés, török iga alól felszabadult ma­gyar város. Dugonics születésének évében (1740) Szeged alig 1500 házból áll, lakosainak száma tízezerre sem tehető, és annak ellenére, hogy a várost gyakori tűzvész, árvíz, megújuló pestises járvány, sáskajárás és különböző elemi csapá­sok sújtják 4 s elképesztő, nyomorúságos állapotok uralkodnak, 1820-ban a város már azzal büszkélkedhetik, hogy „nem tsak tudós Hazafiak által kormányoz­tatik, hanem máshová is értelmes Papokkal, Földmérőkkel, Orvosokkal szolgál; jól tanult mester emberekkel és legényekkel maga is bővelkedik, más Városokat is segít: halász hajók mellett leg szebb' s leg híresebb gálya hajókat épít; száraz és vízi malmokkal Bánátot és Bátskát meg rakja: zsindelt, létzet, deszkát mil­liomként készít és adogál az idegeneknek: szekeresseinél az Ausztriai Tartomá­nyoknak nagy része esméretes. Még tsudálatosabb ezeknél a' népszaporodás, mellybül minden szomszéd Vármegyékbe a' kertészségek elterjedtek, és gyara­podtak. Közönséges mondás az: hogy ha Szegednek szállítványi összevegyül­nének, három Szeged kerekedne belőlük. Piatza ennek a Városnak termékenyebb esztendőben, a' kellemetesebb s ritkább gyümöltsök mindenféle nemeivel Olasz országot inkább, mint az Alföldet ábrázollya. Egy szóval: Szeged duplázta lako­sának számát, s egy két száz mester embereit ezrekkel szaporította." 5 Mennyi öntudat és jogos, gazdasági és kulturális eredményekkel megalapo­zott lokálpatriotizmus árad e sorokból. A város hagyományainak tudatos ápo­lása polgárainak hősi erőfeszítéséből következik, akik a kiművelt fők mind nagyobb számában látják a város gazdasági fejlődését. S innen ered azoknak tisztelete, kik Szeged lakóinak műveltségét előbbre vitték, hírnevét gyarapí­tották. A város számára a Dugonics-hagyomány ápolása nemcsak lokálpatriotiz­mus, annál sokkal több: a szellemi szabadság követelésének szimbóluma. Már az 1830-as években megszületett az a gondolat, hogy Dugonicsnak szobrot emel­nek, de a terv terv maradt. 6 Sőt, 1830-ban írói kört akart létrehozni a város if­júsága azzal a céllal, Dugonics ama gondolata megvilágításának szándékával, mely szerint: „Vajha mindeneket magyarul olvashatna a magyar. Anyai nyelven beköszöntött igazságok hamar gyökeret verhetnek a termékeny magyar szívek­ben!" A kör megalakulását nem engedélyezték. Az írói kör megalakítása csak 1867-ben sikerült „Ifjúsági kör" elnevezés­sel. 821 Programja Dugonics elképzelését és óhaját veszi alapul, mely szerint nem­csak szépirodalmat, de a tudománynak több ágát is szeretné művelni. A körnek tagjai értelmiségi és iparos ifjak voltak", kik a város népének minden rétegével kapcsolatot tudtak teremteni. 1873-ban a kör Dugonics nevét veszi föl, és a jóváhagyott alapszabályok szerint működik; célja: „A szellemi erő és tevé­kenység fejlesztése s gyakorlása irodalmi téren; a korszellem igényelte üdvös s szabad eszmék s elvek terjesztése, a magyar nyelv s irodalom fejlesztése s töké­lyesbítése." 7 4 Vö. Reizner János: Szeged története, Szeged, 1889. I. köt. p. 362—367. 5 Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások, Szeged, 1820. I. rész, p. XIV. 6 Vö. Nacsády József, A szegedi parasztnovella keletkezése, Irodalomtörténeti dolgozatok, Szeged, 11. sz. p. 74. 6a Reizner János: Szeged története, Szeged, 1900, III. k. 151. 1. 7 Vö. Nacsády József, i. m. p. 76. 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom