A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1968. (Szeged, 1968)

Madácsi László: Dugonics András

ban lényegében azt mondják, amit Kazinczy, és nem szívesen látják az Etelka című műben az első magyar regényt. Kazinczy-ék magas szintű irodalmi törek­vésének sikertelenségét éppen az Etelka népszerűsége magyarázza. Buffon sokat idézett mondása: „A stílus az ember" a társadalomra is érvényes, mert így is mondhatjuk: a stílus a társadalom. Ugyanis, a stílust a társadalmi valóságoknak formákba, témákba, képekbe, alkotásokba áttett összességének tekinthetjük. És bármily nagy legyen valamely író alkotótehetsége, a közönségízlésre fütyülhet, de azt mégis tudomásul kell vennie. Dugonics regénye a korabeli beszűkült nemesi világnézet tükörképe, a hon­foglalás korába vetített, ismeretlen forrásból merített történet, az elképzelt ősi dicsőség naiv igazolása, az Extra Hungáriám non est vita-mos nemzeti öntudat­nak, a II. József németellenes érzelmeknek a Kartigámok és a Kasszandrák iro­dalmi szintjén való kifejezése. Azaz: Dugonics írói sikerét elsősorban annak köszönhette, hogy a korabeli magyar nemes a maga sajátos problémáit, heveskedő érzelmi világát a hősi múlt hamis, de tetszetős díszleteivel fejezte ki úgy, hogy az írói szándék alkalmas időpontban találkozott az olvasóéval. Dugonics, az író és olvasóközönsége, a magyar nemesség — azonos kultú­rájú és világnézetű volt. Minden azonos szintű, kultúrájú közösség azonos ízlés­sel, eszmével, hittel, ítélőképességgel, törekvéssel rendelkezik. Dugonics Etelká­ját tehát kultúrközössége úgy fogadta, mint amelynek írói világa magától érte­tődő, evidens, nem szükséges annak bizonyítása. A magyar nemesség maradi és alacsony szintű, orthodox világnézete, amely a regényben kifejezésre jutott, nem tűrte a kritikát, de önmagával szemben sem tudta volna alkalmazni anélkül, hogy az alapjaiban ne rendült volna meg. Dugonics tehát olvasóközönsége ideo­lógiájának vált öntudatlan és tudatos kiszolgálójává. A korabeli olvasó hamis, de valóságnak vélt történelmi illúziójával hitt az ősi magyar dicsőségben, mint a máglyákat rakató inkvizíciós pap a boszorká­nyok létezésében. Az irreális világban élőnek nincs szüksége sem az idő, sem a tér logikára kényszerítő igazságára, sőt menekül előle. Ezért is volt oly kedves sok, korabeli olvasónak Dugonics regénye. Minden író addig él, ameddig a műveiben megalkotott világ időszerű tud maradni az utókor számára. Dugonics hősei figurái voltak az élet teljes való­ságától távol élő alkotójuknak és vele együtt szálltak a sírba. Miért mégis, hogy Dugonics csaknem egy évszázadon át maradt ihletője szülővárosa népének? Miért mégis, hogy neve porábul megélemedett Főnix ma­dárként támadt fel s szimbóluma lett a XIX. században, de különösen a Bach­korszak idején, a haladásnak és a német elnyomó hatalommal valló szembe­szállásnak? Fentebb már említettük, hogy Dugonics rendkívüli írói sikere a kritikát is elnémította, viszont éppen ez a tény tette lehetővé, hogy neve túlélte műveit. Dicsőítették, de műveit nem olvasták. Nem is annyira művei tartották fenn nevét, mint inkább neve adta át műveit az utókornak. Vannak könyvek, melyeket a körülmények portálnak és amelyek portál­ják azután a könyvek szerzőit is. Azon túl, hogy valamely író neve fennmaradásában nagy szerepet játszik a „hazánk nagyjai" közé való hivatalos besorolása, a szülőváros tiszteletnyil­vánítása azzal, hogy nevéről utcát nevez el, Dugonics hírnevének frissen tartá­sában, növelésében döntő szerep jutott a nevéről elnevezett szegedi piarista gim­náziumnak, róla való tanítása hatásának, különböző szegedi írói csoportoknak, 6

Next

/
Oldalképek
Tartalom