Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén-Feld István: B.-A.-Z. megye várai az őskortól a kuruc korig (Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei 5. Miskolc, 2007)

I. A terepen ma is meglévő őskori, középkori és kora-újkori erődítmények

1984-ben Kiss Gábor jórészt téves adatokat közölt a várról, 9 és ettől nem mentesültek a legutóbb kiadott monográfiák sem, ahol elsődlegesen a korábbi irodalom alapján foglalták össze a várra vonatkozó adatokat. 10 Később Németh Péter fejtette ki azt a nézetét, miszerint az 1322-ben említett Bodrogszeg nevű vár ide lokalizálható, véleményét azonban adatokkal nem támasztotta alá. 11 Az erődítmény első részletes leírására és az 1989. évi felmérésének közzétételére 2004-ben került sor (5. ábra). 12 A várra vonatkozóan okleveles adatot nem ismerünk. Az a területet, amelyen a Várhegy elhelyezkedik 1200 körül már az Aba nemzetségé, majd 1248-tól a nemzetség Keresztúri ágának birtokként tűnik fel. 13 Bodrogkisfaludot először 1317-ben és 1319-ben az egri püspök és káptalan közötti tizedszedési perben említik először. 14 A nemzetség Zemplénben birtokló két ága a Keresztúri és a Debrői ág késői birtokmegosztására 1352-ből van adatunk. Keresztúr később is a Keresztúri (Pozsár) család birtokát képezte, ugyanakkor már Karácsonyi János felfigyelt e nemzetség bemutatásakor arra, hogy annak tagjai a tatárjárás után számos várat építettek törzsbirtokaikon. 15 Kisfalud és Szegi 1370-től 1404-ig a Debrői család tállyai uradalmához tartozott, majd a későbbiekben is, 1549-ig a tállyai uradalom tartozékát képezte. 16 A leletek hiánya ellenére a vár minden bizonnyal középkori eredetű. Amennyiben ezt a jövőben közvetlen adatok is igazolják, az erődítmény létesítését az Aba nemzetség itt birtokos Keresztúri ágához köthetjük, akik itt építhették fel erősségüket talán még a 13. sz. folyamán. 1 Szegi a 17. sz. végéig önálló település volt közvetlenül Kisfalud szomszédságában. A 18. sz. elejétől Kisfaludhoz tartozó puszta volt (Szegi puszta és Szegi malom), melyet 1904-ben Pusztaszegnek is neveztek. 1906-óta Bodrogszegi néven gyakorlatilag különálló volt, de hivatalosan csak 1914-től lett önálló község Szegi néven. 1950-ben a két községet (Szegi + Bodrogkisfalud) egyesítették Bodrogkisfalud néven, amely 1951-től hivatalosan Bodrogszegi lett. 1991-től a két immár ténylegesen összeépült település ismét különvált Bodrogkisfalud és Szegi néven. V.o.: GYALAY M., 1989. 375. és TAKÁCS L. - KOVÁCS Zs., 2000. 26-30. 2 B.-A.-Z. M. Lt. Zemplén Megye Levéltára. Sátoraljaújhely. U. 173, U. 175, U. 176, U. 177, U. 19. sz. térképek 3 BECSKE B., 1902. 338.; KREPLIN Á., 1930. 165.; SCHRÄM F., 1973. 142-143.: Bodrogkeresztúron 1676-ból „Várhegy", 1682­ből „Bodrogh Szegh", 1704-ből pedig „Kisvár" és „Alsó Vár" helyneveket említenek.; TAKÁCS L. - KOVÁCS Zs., 2000. 26, 66.; — Bodrogkeresztúr mai területén Várhegyre vagy várra utaló helynév nem ismert. Vö.: ROMÁN J., 1977-1979. 6. 68-71. "FÉNYESE., 1851. n. 224.; SZABÓ J.-TÖRÖKI., 1867. 44-45. 5 DONGÓ GYÁRFÁS G„ 1897. 226,259. 6 VENDE A, 1905.28. 7 Kassai EmK. II. 684.; GERECZEP., 1906. 1049, 1059. S ANGYAL B., 1955. 52-53. Angyal Béla a várról egy mondát is leír, amelyet Tompa Mihály: Várhegy című versében dolgozott fel. 'KISSG., 1984. 76-77. 10 TAKÁCS L.- KOVÁCS ZS., 2000. 30,38.; LÉNÁRTJ., 2001. 41. 11 NÉMETH P., 2001. 22. - Az egyetlen alakalommal 1322-ben említett Budrugzeg nevű várat (AOkl. VT. 711. sz.) már Fügedi Erik azonosította a Sátoraljaújhelytől K-re, de már Szlovákiában lévő Bodrogszög (ma: Klín nad Bodrogom) nevű településsel (FÜGEDI E., 1977., 111.), majd Engel Pál is elfogadta az azonosítást (ENGEL P., 1988.116.; ENGEL P., 1996. 283.). 12 NOVÁKI GY. - SÁRKÖZY S., 2004.200-203. 13 A terület 13-14. századi birtokviszonyaira lásd: NOVÁKI GY. ­SÁRKÖZY S., 2004. 202-203. 14 AOkl. IV. 680.SZ.; AOkl. V. 427.sz. 15 NAGY L, 1857-1868. VI. 222.; KARÁCSONYI J., 1995. 51-52., 62-63.; Szűcs J., 1993. 46-49.; ENGEL P., 2001. passim. - A Keresztúri család kihalt, utolsó tagjának említése 1370-ből való. 16 ENGEL P., 2002. passim 6. BOLDOGKŐVÁRALJA-BOLDOGKŐVÁR A Zempléni-hegység Ny-i vonulatának előterében, Boldogkőváralja település ÉNy-i szélén, magányosan emelkedő, 268 m tszf. magasságú, keskeny, É-D-i irányú andezittufa sziklagerincen állnak egyik legismertebb várunk ma is tekintélyes méretű, 1963— 1968 között feltárt és helyreállított, majd 2002-2003­ban tovább kutatott és új kiegészítésekkel bővített romjai (2. kép). A K-i oldalon igen meredek, míg Ny-on lépcsősen ereszkedő gerinc legmagasabb, mintegy 14x50 méteres ÉK-i részét egy nyújtott téglalap alaprajzú épületegyüttes foglalja el. Ez egy ma kétszintes, az É­i végén élbe futó, háromszög alaprajzú, de magasabb és ezért toronyként megjelenő, pártázatos lezárású bővítménnyel ellátott lakóépületből és az ahhoz DNy-on vastag fallal csatlakozó 10x10 méteres, négyzetes toronyból áll, az utóbbi kettő között négyzetes ciszternával. Ez utóbbi, D-i toronyból csak az ÉNy-i sarok maradt ránk jelentős, többszintes magasságban. A lakóépület Ny-i falában a földszinten keskeny rés-, az emeleten nagyméretű csúcsíves ablakok, keleten és D-en többszörös átalakítás nyomait mutató, részben elfalazott ajtók és ablaknyílások. Belső falazatai már nagyrészt az itt működött turistaszálló kialakítása kapcsán készültek, a betonfödém alatt és a külső K-i falon néhol boltozatmaradványok. A K-i sziklaperemen keskeny, a lakóépülethez hegyes szögben bekötő várfal húzódik. A négyzetes torony D-i oldalához egy alacsonyabb szintű, 14x14 méteres udvarrész csatiakozik, keleten egy téglapilléres épület alacsonyabb falmaradványaival, a DK-i sarokban egy sziklába mélyített aknával, DNy-on az alsó udvarról felvezető, boltozott, lépcsős bejárattal. Az udvar D-i fala azonos a vár DNy-i sarkát elfoglaló, már részben

Next

/
Oldalképek
Tartalom