A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 38. (1999)

BODNÁR Mónika: Balogh Béla, Putnok és Harmac történetírója

előbb egy terjedelmes dolgozattal fognak pótoltatni. 6 Annál részletesebben ismerteti a putnoki református egyház történetét, megjegyezve, hogy az egyháznál lévő adatokból egy terjedelmes és érdekes egyháztörténeti tanulmányt lehetne írni, s aki egykor erre vállalkozik, nem fog hálátlan feladatot vállalni. 7 Balogh Béla hosszú oldalakon keresztül ecseteli a település közösségének szerve­zeti életét, bár igazán mélyrehatóan inkább a számára időben elérhető korra, a 19. század első felére vonatkoztatva teszi ezt. A községi élet ismertetésének kiegészítéseként ad le­írást a lakosság műveltségi viszonyairól, művelődéséről, szokásairól, viseletéről, lakásvi­szonyairól, a település társadalmi és etnikai rétegződéséről, valamint birtokviszonyairól. Putnok történeti monográfiájának második része a település 1848 utáni históriáját taglalja. Az 1848-49-es események leírása után Putnok város politikai viszonyait és tár­sadalmi életének változását rögzíti az 1850-1880-as évekre vonatkozóan, beágyazva azokat a magyarországi viszonyokba. Ennek során a szerző több személyes élménnyel, tapasztalattal fűszerezi például a szabadságharc bukását követő önkényuralmi időszak eseményeinek leírását. 8 Értékesek a település társadalmi összetételére vonatkozó feljegy­zései. Ugyancsak a második részben kerül sor a putnoki zsidóság, és a zsidó hitközség történetének ismertetésére. Az erről szóló fejezetet az izraelita hitközség művelt jegyző­je, Hoffmann Ábrahám dolgozata nyomán közli Balogh Béla. 9 Ezt követően emlékezik meg a szerző a korabeli Putnok életében fontos szerepet játszó társulatok, intézetek és vállalkozások tevékenységéről, így a kaszinó, a méhész­társulat, a városi óvoda, a népbank, a Sajó-völgyi mümalom társulat, a művelődési tár­sulat, a csizmadiacéh s végezetül a putnoki fürdő történetéről, mely leírás napjainkban, több mint száz év távlatából számos rendkívül érdekes és tanulságos adalékkal szolgál. Ezt követően Putnok mezőgazdálkodási és éghajlati viszonyainak ecsetelésével zárul a monográfia. Elolvasva e nagyszerű munkát, óhatatlanul fölmerül a kérdés: milyen eszme vezé­relte Balogh Bélát, Putnok református lelkészét, hogy ilyen részletességgel megírja befo­gadó városa történetét? Erre a kérdésre a szerzői előszóban találjuk meg a választ: Midőn évekkel ezelőtt a putnoki ref. egyház lelkészévé lettem, kevéssel belépésem után hivatalo­san megkerestettem, hogy a város képviselő-testületében részemre feltartott helyet fog­laljam el. - Bár a helyi közviszonyokkal még teljesen ismeretlen valék, de állásomnál fogva a felém irányult bizalom elől nem térhettem ki, - annyival inkább pedig, mert lel­kemben is buzgott a vágy, hogy a város közjava és emelkedésében mielőbb közremun­kálhassak. .<? Putnok múltjának tanulmányozásában tehát első indokom csak az volt, hogy a város régibb községi viszonyaival alaposan megismerkedvén, a gyakran vitássá vált kérdésekben én is kellőleg tájékozva legyek, s a magánérdekekbe ütköző tulhajtásoktól óvakodva, közjóra irányuló törekvéseimben annál osztatlanabb méltány­lásra számíthassak. 10 Ebből az idézetből az tűnik ki, hogy az 1860-as években az egy­házközség lelkésze a polgári életben is nagy tisztességnek örvendett, s a képviselő­testületnek is tagja lett. legalábbis esetünkben. A város vezető testületének tagjaként nem engedhette meg magának a legcsekélyebb mértékű tájékozatlanságot sem. Időt, energiát 6 Balogh B., 1894. 132. A putnoki római katolikus egyház történetét - éppen az itt felvetett hiányos­ságokra hivatkozva - Csomor Ernő plébános írta meg 1966-ban. Munkája nyomtatásban nem jelent meg, de a kézirat a plébánia hivatalban fellelhető, másolatban GMA ltsz. 89.145.1. 7 Balogh B., 1894. 151. Ez azóta is aktuális. 8 Balogh B., 1894. 171. 9 Balogh B., 1894.201-213. 10 Balogh B., 1894.3-4. 816

Next

/
Oldalképek
Tartalom