Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 46-47 (2001-2002) (Pécs, 2003)

Történettudomány - Surján Miklós: Bibliával a gettóba. Egy elfelejtett pécsi tanárnő, Lénárt Franciska élete

156 A Janus Pannonius Múzeum évkönyve 46-47 (2001-2002) nehézségek ellenére Budapesten műtik meg, ami azon­ban csak átmeneti javulást hoz. Szanatóriumba kerül. Ottani tartózkodása során kéri feleségét, hogy hívjon hozzá egy katolikus papot, meg akar keresztelkedni. Rosenspitz Berta ennek ellenére a zsidó főrabbit kéret­te, hogy férje inkább a saját vallását ismerje meg job­ban, őt azonban a beszélgetés nem elégítette ki. Pécsre visszatérve újabb műtéten esik át, s ekkor újra kéri fe­leségét, hívjon hozzá papot. A doktornő a jezsuitákhoz fordul, akik P Kipper Károlyt, a szentéletű kiváló szer­zetest küldték el. „Nyomban megkezdte a tanítást, mely mindössze három napig tartott. Egyszerű, keresetlen szavakkal beszélt. A tanításon én is részt vettem férjem ágya végén egy zsámolyon ülve. Egy barátnőm is hall­gatta, aki segített az ápolásban. Az volt a szándékom, hogy ha meggyőződést nyerek a katolikus vallás igaz voltáról, akkor megkeresztelkedem, ellenkező esetben zsidó maradok. Férjem csak helyeselte álláspontomat. ... A harmadik napon felvette a szent keresztségét. És utá­na egészen váratlanul beállt az agónia, mely másnap reggelig tartott..." (15:39) A doktornő úgy érezte, hogy neki is követnie kell férje példáját. Azonnal telefonált R Kippernek, hogy őt is keresztelje meg. „Jött is azon­nal. Kézenfogva vezetett a halottas ágyhoz barátnőmmel együtt...ahol megkeresztelt bennünket. Keresztnevem Kornélia lett." (15:40) A Dunántúl с pécsi napilap 1920. ápr. 2-i száma a történetet - az egyébként oly gyakori újságírói pontat­lansággal - a következőképp írja meg (28): ,yAttérés a halottas ágyon. Pogány mérnök és felesége megkeresztelkedtek. Pécs, április 1. (A Dunántúl tudósítójától) A való életnek egy megindító regénye játszódott le itt Pé­csett. Egy szabadgondolkodó, zsidó vallású mérnök, a halottas ágyon áttért a katolikus hitre. Az áttérésnek szereplői egy ismert vasúti mérnök és annak orvos fele­sége: Pogány Gyula és Rosenspitz Berta dr. A férfi az élettel való leszámolás nehéz óráiban, lelke ellenállha­tatlan vágyódását követve, a halottas ágyon megtagadta a múltat, s elhagyva ősei hitét, megtért a romboló forra­dalmak és materialista világnézetek felett diadalmasko­dó krisztusi hithez. Pogány Gyula máv. mérnök, már régóta betegeskedett. Neje, Rosenspitz Berta dr. orvosnő szeretettel és önfelál­dozóan ápolta Rákóczi u. 38. szám alatti lakásukon. Az utóbbi napokban a férj betegsége súlyosra fordult. Mikor Pogány Gyula érezte, hogy gyógyíthatatlan betegségét már csak pár napig viselheti, kijelentette, 'hogy át akar térni a katolikus vallásra'. Ez hétfőn délelőtt 11 órakor történt. A keresztelési szertartást Tippel dr. ferencrendi atya végezte. Keresztszülőként Koch Kálmán vasúti tiszt és felesége szerepeltek. A megindító egyházi aktus után nyugodtan várta Pogány Gyula a halált, a mely tegnap, kedden délután 3 órakor következett be. Felesége, született Rosenspitz Berta dr. jóhírű orvosnő, egy órával férje halála után, a ravatalnál szintén áttért a katolikus vallásra. A keresztelést itt is Tippel dr. fe­rencrendi atya végezte. Keresztszülőként Szemerjey föld­birtokos és felesége szerepeltek. A 39 éves korában elhunyt Pogány Gyula máv. mérnök temetése holnap, nagypénteken délután 3 órakor lesz a katolikus egyház szertartásai szeint a központi temető halottas házából." Rosenspitz Bertával kapcsolatban még egy kis kitérőt téve el kell mondani a László Károly könyvében felvil­lantott állítólagos látomás való ságalapját. Az orvosnő­nek nem jelent meg ugyan Krisztus, de volt egy látomá­sa még akkor, amikor férje - a demarkációs vonalon túl - nagy betegen szanatóriumban volt, hetek óta nem hallott róla semmit sem. Egyik este elszenderedvén, férjét látta. „Holtan feküdt az ágyban, - írja - de nem zsidó rítus szerint a fehér palástba burkoltan, hanem ke­resztény szokás szerint fekete szalonruhájába öltöztetve, mellén egy feszülettel, melynek alakja és nagysága kitö­rölhetetlenül emlékezetembe vésődött. Vagy 12-13 cm hosszú, finom kivitelű fekete feszület volt köröskörül nikkel foglalattal és mind a négy végén kis kereszttel. Megértettem, hogy meg fog halni éspedig, mint keresz­tény fog meghalni. Hangos zokogással vetettem magam térdre..." (15:38). Amikor azután Pogány Gyula halála valóban bekövetkezett, felesége öltöztette fel. „Leg­szebb ruháját, szalon fekete ruháját adtam rá. Levettem a falról a kis barna feszületet, amit előző nap hoztak a kórházi irgalmas nővérek és mellére tettem. ...És ahogy néztem hirtelen eszembe jutott a régi, elfeledett látomás. Minden megegyezett, csak a kereszt volt más. Es ugyan­abban a percben megszólalt mellettem a sógornőm és fi­gyelmeztetett, hogy azt a keresztet, amit drága halottam mellére tettem, csak kölcsön kaptuk, azt nem temethet­jük el. Ellenben drága halottam keresztapjának... Koch Kálmánnak fivére, Koch Ede villányi plébános... eljött a keresztelésre és ajándékul egy Rómából hozott és a Szentatyától megáldott feszületet hozott. Látomásom ke­resztjét. Mellére tettem. Ezzel már minden pontosan megegyezett a látomással. Megértettem, hogy drága fér­jem megkeresztelése és halála Istennek előre meghatáro­zott szent akarata... Ha pedig ez így van, akkor nekem is meg kell keresztelkednem..." (15:39-40) A pécsi Székesegyházi Plébánia anyakönyvében a 29/1920 és 30 /1920. számon az alábbi bejegyzések ol­vashatók: 29/1920. Pogány Gyula (1880. júl. 20.) Megke­resztelték márc. 29-én... 30/1920. Rosenspitz Adalberta ( 1880.okt.22 .) Keresztelték 1920. márc.31. Szülei: Rosenspitz Farkas hivatalnok izr., Büchler Teréz izr. Keresztanyja: Szemerjeyné Beretvás Kornélia. Keresztelte P Kipper Károly SJ. Rosenspitz Bertáról annyit még feltétlenül el kell mon­danunk, hogy a keresztség teljesen megváltoztatta éle­tét. Egy ideig még ugyan orvosként dolgozott, de érdek­lődése egyre inkább a vallás és a szerzetesi életforma fe­lé fordult. 1935-ben utolsó orvosi tevékenységével is fel­hagyott (a Szent Erzsébet Leánygimnázium iskolaorvo­saként működött, miután magánpraxisát beszüntette),

Next

/
Oldalképek
Tartalom