Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 36 (1991) (Pécs, 1992)

Néprajztudomány - Hála József: Lambrecht Kálmán és a néprajz

LAMBRECHT KALMAN ES A NÉPRAJZ Hála József Bevezetés Lambrecht Kálmán azon tudósaink közé tartozott, akiknek munkássága több tudományágra is kiterjedt. Legnagyobb eredményeit a paleontológiában érte el, de néprajzi kutatással is foglalkozott, ahogy Gunda Béla írta róla: „Nagy áttekintésével, nem mindennapi tudományos érzékével a néprajz és a paleontológia egymástól távol esó területén törte az utat." 1 Az ős­lénytan művelésében (különösen a fosszilis madarak tanulmányozásában) magas szintre jutott, de néprajzi kutatásai is maradandó értékeket eredményeztek. Életrajzírói és munkásságának méltatói 2 elsősor­ban őslénytani eredményeit emelik ki, néprajzi mun­kásságát általában csak röviden érintik, megelégedve malom-kutatásainak, valamint a Herman Ottóról írt cikkeinek és könyveinek megemlítésével. Gunda Bé­la 1936-ban egy rövid írásában méltatta néprajzi mun­kásságát, 3 és Othenio Abel ugyanabban az évben fon­tosabb néprajzi műveit is felvette az életmű-bibliográ­fiába. 4 1989-ben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy aLambrechtKálmán születésének 100. évfordu­lójára rendezett emlékülésen 5 etnográfiai munkássá­gáról beszélhettem. Akkor vált világossá előttem, hogy ez a munkásság az eddigieknél részletesebb be­mutatást érdemel. A kutatást tovább folytattam és célomul tűztem ki Lambrecht Kálmán néprajzi munkái bibliográfiájá­nak minél teljesebb összeállítását. A bibliográfia össze­állításakor Lambrecht Kálmán saját feljegyzéseiből indultam ki, abból a füzetből, amelybe ő jegyezte meg­jelent műveinek adatait. 6 A füzet összesen 2029 tételt ' tartalmaz. Felhasználtam az Othenio АЬеГ és a Szabó Pál* által közölt jegyzékeket, valamint a Természettu­* A tanulmányt 1989 decemberében írtam. 1 G. B. 1936. 120. 1 A teljesség igénye nélkül: O. Abel 1936., Búvár 1936., Caval­lier J. 1936., Emődy L. 1936., A. Kleiner 1936., Pécsi Napló 1936a., Pongrácz S. 1936., Prinz Gy. 1936., (ej) 1937., Földta­ni Közlöny 1937., Szabó P. 1940. 601—634., Gebhardt A. 1956., Tasnádi Kubacska A. 1956., 1958., 1965., Hellényi M. 1974.,AllodiatorisI. 1961., 1969., 1977., Kádár Z. 1979., 1986., Horváth Cs. 1986., D. Jánossy 1987., Lányi Gy. 1989. 3 G. B. 1936. 4 O. Abel 1936. 16. 5 Az emlékülést 1989. május 2-án az MTESZ budapesti székhá­zában rendezte meg a Magyar Biológiai Társaság, a Madártani Intézet, a Magyar Állami Földtani Intézet, a Magyar Néprajzi dományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteményé­ben található újságkivágatokat és önéletrajzokat is. Szabó Pál bibliográfiája több hibás és hiányos adatot tartalmaz, ezeket igyekeztem kijavítani és pótolni. A mellékelt bibliográfia biztosan nem teljes (becslésem szerint Lambrecht néprajzi munkáinak kb. 90—95 százalékát tartalmazza), mert az adatgyűjtést több akadály nehezítette. Pl. Lambrecht saját műveiről ve­zetett füzete sem tartalmazza minden megjelent írásá­nak adatait, néhány lapot (pl. a Délvidéki Lapok egyes számait) nem találtam meg a nagy budapesti könyvtá­rakban, Lambrecht sok cikkét név nélkül közölte stb. Néprajzi és ilyen vonatkozású műveit a megjelenés időrendjében, megszámozva közlöm, e művekre dol­gozatomban zárójelbe tett számokkal hivatkozom.* Áldozatkész segítségükért ezúton is köszönetet mon­dokLambrecht Kálmán fiának,Lambrecht Miklósnak, Horváth Csabának, a Természettudományi Múzeum Tudománytörténeti Gyűjteménye kezelőjének ésAnd­rásfalvy Bertalannak. Lambrecht Kálmán néprajzi munkásságában há­rom szakaszt tudunk elkülöníteni. Az első szakasz 1907 ; től 1920-ig, a harmadik 1934-től 1936-ig, halá­láig tartott. E két szakasz között volt egy időszak, ami­kor ugyan nem szakadt el a néprajztól, de ilyen irányú munkássága elsősorban újság- és folyóiratcikkek írá­sában nyilvánult meg, eredeti gyűjtéseket nem vég­zett. Néprajzi munkásságának első szakasza Lambrecht Kálmán 1889. május 1-én született Pan­csován. Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülőhelyén végezte. 1907 és 1912 között a budapes­ti tudományegyetemen tanult természetrajz és vegy­Társaság, a Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és az MTA Biológiai Osztályának Bio­lógiatörténeti Albizottsága közreműködésével. Az emlékülésen a következő előadások hangzottak el: Elnöki megnyitó (Kádár Zoltán), Lambrecht Kálmán életútja szélmalmok és ősmadarak között (Lambrecht Miklós), Az ősmadarak rendszertana (Já­nossy Dénes), Lambrecht Kálmán mint etnográfus (Hála Jó­zsef), Lambrecht Kálmán mint barlangkutató (Horváth Csaba), Lambrecht Kálmán tudománytörténeti és népszerűsítő tevé­kenysége (Kádár Zoltán). * Az eredeti: Lambrecht Miklós tulajdonában. 7 O. Abel 1936. 16. 8 Szabó P. 1940. 606—634. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 36 (1991): 185—204. Pécs, Hungária, 1992.

Next

/
Oldalképek
Tartalom