Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 36 (1991) (Pécs, 1992)

Néprajztudomány - Hála József: Lambrecht Kálmán és a néprajz

186 HÁLA JÓZSEF 1. ábra. Egy lap Lambrecht Kálmán gyűjtési naplójából, 1907 (Termé­szettudományi Múzeum, Tudománytörténeti Gyűjtemény). tan szakon. A fővárosban ismerkedett meg Herman Ottóval, s ez a találkozás egész későbbi életét megha­tározta. 1909-ben a Magyar Királyi Ornithológiai Központ gyakornoka lett, ahol Herman Ottó mellett dolgozha­tott. Ugyanott 1912-ben második asszisztenssé nevez­ték ki. 1913-ban doktorált 1917-ben Lóczy Lajos igazgató felterjesztésére a Magyar Királyi Földtani In­tézet munkatársa lett, ahol 1918-ban II. osztályú geo­lógussá léptették elő. 9 Sorra írta földtani-paleontológiái és madártani ta­nulmányait, s néprajzi munkásságának is ez az idő­szak volt a legaktívabb korszaka. Néprajzi vonatkozá­sú újságcikkeket közölt, ekkor születtek meg alapve­tő tanulmányai a malmokról és több dolgozatot és egy biográfiát ül Herman Ottóról. 1919-ben, a Tanácsköztársaság idején tagja lett a Természettudományi Társulatok és Múzeumok Di­rektóriumának, részt vett az átszervezett Természettu­dományi Társulat vezetőségének munkájában, szer­kesztője volt a Természettudományi Közlönynek, amelyben pl. a Kommunista természettudósok, Etni­kai, szocziális és politikai darwinizmus és A természet­tudományok egyetemi reformjának alapelveiről című cikkeit is közölte. Mindezekért a Tanácsköztársaság bukása után mellőzték, kizárták a Természettudomá­nyi Társulatból és a Földtani Intézetből is távoznia kel­lett. 10 9 Szabó P. 1940. 601—602., Kádár Z. 1986. 328. 10 Allodiatoris 1.1977.33., Kádár Z. 1979.460—461., 1986.329., Lányi Gy. 1989. 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom