Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 36 (1991) (Pécs, 1992)

Néprajztudomány - Hála József: Lambrecht Kálmán és a néprajz

LAMBRECHT KÁLMÁN ÉS A NÉPRAJZ 187 2. ábra. Egy lap Lambrecht Kálmán gyűjtési naplójából, 1907 (Természet­tudományi Múzeum, Tudománytörténeti Gyűjtemény). Néprajzi érdeklődésének kibontakozása Pancsován, gimnazistaként ismerte meg Herman Ottó műveit, köztük a nagy tudós néprajzi írásait is. így emlékezett meg erről Az ősember (1926) című könyvének előszavában: „E könyv harmadik fejezeté­ben, az ember állati eredetét bizonyító csökevényes szervek során szó van a vakbél féregnyúlványáról. Az embernek ez a sorvadó szerve jó húsz évvel ez­előtt ágynak döntött egy kis diákot. Dél-Magyaror­szág Duna menti végvárának, Pancsova gimnáziumá­nak negyedik osztályában faragta a padot 1904-ben az említett kis diák, aki máig is hálásan gondol szülővá­rosa polgári leányiskolájának igazgatónőjére, mert kosárszám bocsátotta a krízis múltával rendelkezésé­re a Természettudományi Közlöny köteteit, az elsőtől az akkor megjelent utolsó füzetig. Kerek egy hónapig egyebet sem tett e sorok írója— mert б volt az appendicitisben megbetegedett kis diák —, mint kivonatolta a Közlöny tartalmas köteteit, el­sősorban is Herman Ottónak e folyóirat hasábjain megjelent örökszép írásait." Első néprajzi gyűjtéseit is Herman Ottó műveinek hatása alatt végezte, még gimnazistaként. Legelső gyűjtésének időpontját visszaemlékezéséből és fenn­maradt naplójából napra pontosan tudjuk. 1907 augusztusában a vakáció egy részét anyai nagynénjénél, Karátsonyi Miklósnénál a Torontál me­gyei Beodrán töltötte. Rendszeresen járta a környék­béli mezőket, pillangókat és bogarakat gyűjtött. „Egyik ilyen bogarász-kirándulás után — írta visszaemléke­zésében — a falu szélén elhagyottan búslakodó szél­malom-rom árnyékában pihentem meg. Darab ideig elnézegettem Karátsonyi Aladár gróf szép kastélya-

Next

/
Oldalképek
Tartalom