Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 36 (1991) (Pécs, 1992)

Néprajztudomány - Hála József: Lambrecht Kálmán és a néprajz

188 HÁLA JÓZSEF 3. ábra. Lambrecht Kálmán az 1910-es években (Természet­tudományi Múzeum, Tudománytörténeti Gyűjtemény). nak elém táruló artisztikus vonásait, s amikor beleun­tam a kastély távoli szemléletébe, bekukkantottam a szélmalomba. Poros volt, már nem is nyikorgott. Vitorlájának már csak a nagybálványa meredt az égnek. Sebtiben felvá­zoltam a szerkezetét—bizony hiányos vázlat lett be­lőle, hiszen alig volt már belső kereke is. Mikor az­után előkerült a tulajdonosa, a talán még szélmalmá­nál is ütött-kopottabb Szőkeü János — ezt a nevet ol­vasom 1907. augusztus 26-i naplómban —, kifaggat­tam a mesterszavakat is belőle." (118.127. o.) A fennmaradt naplóból kiderül, hogy ugyanazon a napon a „gémeskút mesterszava"-it is lejegyezte Sző­keli János (78 éves) „bemondása után" (1—2. ábra). 11 Ugyanebben a naplóban találjuk az 1908-ban készített néprajzi jegyzeteit és gyűjtéseinek eredményeit is. Amikor 1907-ben Budapestre került, elküldte Her­man Ottónak a beodrai szélmalomról gyűjtött adatait. Erről később így emlékezett meg: „Ezzel a gyenge vázlattal és hiányos mesterszótárral jöttem föl ugyan­azon év őszén Budapest egyetemére — filozoptérnek. Egy szép napon azután nagyot és merészet gondoltam: 11 Lambrecht Kálmán hagyatéka. Természettudományi Múzeum, Tudománytörténeti Gyűjtemény. elküldtem szógyűjtésemet Herman Ottónak. Az öreg úr pedig—máig is híven megőrzött levelében—meg­hívott, látogassam meg az intézetében, az Ornitholo­giai Központban... Ebben a József körúti csöndes la­boratóriumban fogadott Herman Ottó. Első látogatá­som eredménye az volt, hogy felbiztatott: ha már á-t mondtam, mondjak b-t is: ha egy szélmalmot felvet­tem néprajzilag, járjam be és vegyem fel a többitis. Se­gítségemre volt jótanácsa, útbaigazításon felül anya­gilag is. Ennek a segítségnek köszönhetem, hogy ha­marosan elkészültem a magyar szélmalom monográ­fiájával." (118.128. o.) E találkozás azt is eredményezte, hogy Herman Ot­tó tanítványának és munkatársának fogadta Lamb­rechtKálmánt és e kapcsolat a nagy tudós haláláig tar­tott. Herman Ottó munkatársa Lambrecht Kálmán 1907-től 1914-ig, Herman Ot­tó haláláig mesterének munkatársa volt (3. ábra), aki­nek néprajzi kutatásaihoz is segítséget nyújtott. Ma­dártani és néprajzi kutatásokat egyaránt végzett és eb­ben az időszakban döntötte el, hogy paleontológus lesz: .Amikor az első könyvem első példányát letet­tem Herman Ottó asztalára: az öreg úr alternatíva elé állított: besegít vagy a Néprajzi Múzeumba, vagy ma­gához vesz a Központba. Ezt az utóbbit kértem—no­ha a Múzeum-kávéház nyelvész-asztala etnográfiai karriert jósolt számomra. Csakhogy nekem akkor már az ósélettudomány legelhanyagoltabb vadászterülete: a kihalt madarak elnémult világa járt az eszemben." (118.128.0.) A Néprajzi Múzeum Etimológiai Adattárában őr­zött, Herman Ottó hagyatékából oda került levelek és feljegyzések bizonyítják, hogy Lambrecht Kálmán mennyi segítséget nyújtott Herman Ottó néprajzi ku­tatásaihoz. Ezekközött, az irodalmi, könyvészeti adat­gyűjtéseken 12 kívül megtalálható A debreceni fuvaro­zás című kézirat is, amelyetZo/ía/ Lajos gyűjtése alap­ján, Herman Ottó megbízásából Lambrecht Kálmán készített el. 13 Mesterétől többekközöttaztafeladatotkapta, hogy a Magyar Nyelvőr és a Magyar Nyelv című folyóira­tokból adatokat gyűjtsön A magyar pásztorok nyelv­kincse megírásához. Lambrecht Kálmán a szógyűjté­sen és a rendszerezésen kívül a könyv felépítésére is javaslatot tett Herman Ottónak: „Az »Előtanulmá­nyok« sajtó alá rendezése közben került e sorok írója Herman Ottó oldalára, azt a megbízást nyerve, hogy a már együtt levő szókincset rendezze és pótolja ki az irodalom adataival. Feladatomat a rendelkezésre álló időhöz mérten el is végeztem, a szótár sajtó alá rende­zésében azonban nem volt részem. Amikor a szókincset feldolgozásra átvettem, olyan tömeggel állottam szemben, a melynek alfabetikus 12 Ethnológiai Adattár 4324,4326,4338,4341,4377,4378,5013, 5018, 5149, 5208. 13 Ethnológiai Adattár 5039. Vö. 5037, 5038, 5040.

Next

/
Oldalképek
Tartalom