Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 35 (1990) (Pécs, 1991)

Néprajztudomány - Kiss Z. Géza: Ormánsági tűzkárjelentések a néptudomány kutatás szolgálatában (Drávacsehi, 1814.)

ORMÁNSÁGI TÜZKÁRJELENTÉSEK A NÉPTUDOMANYI KUTATÁS SZOLGÁLATÁBAN (Drávacsehi, 1814.) KISS Z. Géza A tárgyi és szellemi források ismert sorvadá­sa következtében alapvető változáson ment át a néptudományi kutatások forrásbázisa és me­todikája. A források között növekvő szerephez jutottak a levéltárak iratai; a kérdező, megfi­gyelő, leíró módszerek helyett pedig az új for­rásokhoz alkalmazkodó történeti megközelítést kezdik használni a kutatók. A levéltári források gazdag palettáján most mindenek előtt a különböző vagyoni összeírá­sokat (hagyatéki leltárakat, végrendeleteket, örökösödési szerződéseket stb.) keresik a kuta­tók, hogy idő és tér koordinátái között ponto­sabban határozhassák meg az ember és anya­gi környezete (lakótér, hajlék, berendezés, ru­házat stb.) gyakran bonyolult kapcsolatrend­szerét. 1 A vagyoni összeírások sorába tartoznak a ku­tatók által kevéssé használt tűzkárjelentések is. Az emberek tudatában a tűzkárok tömege el­lenséges pusztítás, polgárháború, esetleg egyéni bosszú nyomán keletkezett. Csak a település­történet kutatói tudják megmondani, hogy mennyi tűz lobbant fel gyúlékony anyagok (fa, szalma, gyékény, nád), primitív tüzelőberende­zések és emberi gondatlanság miatt. Nyomozás az okok után 1814. március 21-én Győr Máté 1/4 telkes drávacsehi jobbágy udvarában, a kamra fölé épített góré belső sarkán tűz keletkezett, amely tovaterjedvén 10 jobbágy családnak összesen 6 089 forint 8 2^6 krajcár kárt okozott. A szol­gabírói vizsgálat szerint véletlen okozta a bajt, mert ,,.. . a'Matskák, kik akkoriban bagzottak. valahogyan a'tüzet a'Szomszédjátul szőrökkel 1 Bíró Friderika: Az őrség ház- és lakáskultúrá­ja. Szombathely, 1975. — Benda Gyula: Egy me­zővárosi közösség rekonstrukciója 1700—1850 kö­zött: kérdések és lehetőségek Keszthely példá­ján. Rendi társdalom—polgári társadalom 1. Sal­gótarján, 1987. 145—153. — Gajári István: Vá­rosi tanácsi hagyatéki irategyüttesek az 1848 előtti társadalom történetének kutatásában. Ren­di társadalom—polgári társadalom 2. Gyula, 1989. 59—65. — Kiss Z. Géza: Ormánsági úrbé­felvitték..." A szolgabírói jelentés hátoldalá­ra írt fogalmazvány szerint Baranya megye al­ispánja a „ ... szomorú és könyörületre méltó sorsra jutottak..." számára országos gyűjtés engedélyezését kéri a helytartótanácstól. 2 Forrásközlésünk tárgya ugyan csak a fenti tűzvész kárjegyzéke, de a forrásfajta keletke­zésének bemutatásához négy további ormánsági tűzeset iratait is felhasználjuk."' Hirics, 1820. A tűz Geri Ezékiel „ .. . vagyómos gazda Is­tállójának az útzára szolgáló szeg elet j in jött ki, amely valami gonosz ember által kész akart­va gyújtatott fel." Károsult 5 család, а кат 6 614 forint. Drávapálkonya, 1825. Nagy Pál József malmos gazda egy fedél alatt lévő, 12 öles istállója és pajtája (az utóbbiban 5 szekér széna, 500 kéve gyékény, 100 kéve nád) is kívülről kezdett égni a bakter jelentése sze­rint, s ehhez tette hozzá Mitterpacher Ignác szolgabíró a maga argumentumát: „Itt más nem hált, mint egy 12 esztendős, nem pipás gyereg (sic)..." A kár 850 forint 15 krajcár. Kórós, 1827. A veszedelem Szekeres Ambrus bíró házában támadt ugyan, de oka nem a feltételezhető bosszú volt, hanem egy vesszőből font öreg ké­mény, amelynek tapasztását nem ellenőrizték, s ezért szabadon maradt fája (kenyérsütés lé­vén) tüzet fogott. A gondatlanság miatt három család szenvedett 1 351 forint 48 krajcár kárt. Drávapalkonya, 1832. A kiderítetlen okból fellobbant tűz kárval­lottja a köztiszteletben álló Dömös Dániel bíró. Bíróságának utolsó napjaiban pajtával össze­épített istállója kigyulladván, „. .. minden rések lakóterének vagyonösszeírásai. Kézirat az Agrártörténeti Szemle szerkesztőségében. 1989. 2 Baranya Megyei Levéltár (BML) Közgyűlési iratok 718/1814. Drávacsehi jelentése. 3 A jelentések lelőhelyei: BML Közgy. ir. 1914/ 1820. Hirics; uo. Közgy. ir. 1020/1826. Drávapal­konya, Nagy Pál József; uo. Közgy. ir. 3297/ 1827. Kórós; uo. Közgy. ir. 2414/1832. Drávapal­konya, Dömös Dániel. A Janus Pannonius Múzeum Evkönyve 35 (1990) : 189—199. Pécs, Hungária, 1991.

Next

/
Oldalképek
Tartalom