Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 20-21 (1975-76) (Pécs, 1977)

Néprajztudomány - Mándoki László: Újonnan felfedezett festett református templomok Baranyában

158 MÁNDOKI LÁSZLÓ A szószék-korona darabjai A régi szószék a toronyban a parochia pajtájában (Merenye) gyón sok munka vár tehát a restaurátorokra, hiszen ezeket az értékeket mind meg kell menteni, s ha helyszini megőrzésük nem lehetséges, közgyűjte­ménybe kell szállítani, 4 hogy elkerüljék a lassú, vagy (hozzá nem értésből fakadó) gyors pusztu­lást! A festett minták értéke, megbecsülése szinte ért­hetetlen módon megszűnt századunk folyamán, sor­ra átfestették a padok és kórusok mellvédjeit, sőt, a papszékeket, szószékeket és feljáróikat, a régi festésű (ál)kazettás mennyezetekre nádhálót szö­geltek és levakolták őket. . . Ahogy változott a paraszti bútordivat, és a festett bútorokat a flóde­rozott asztalosmunkák váltották fel a lakásokban, úgy tűntek el templomaink festései is a fa- vagy márványerezetet utánzó olajfesték-rétegek alatt — szerencsére nem végleg! Az átrajzolódó régi min­ták feltárhatók, s hogy érdemes is feltárni őket, szeretném a továbbiakban bemutatott anyaggal do­kumentálni. Helyenként a feltárást, letisztítást meg ugyan, hogy átfestett) kémesi templomot sem. Ilyen még Drávacsepely és Drávapiaki is! (Itt csak a teljes­ség kedvéért jegyzem meg, hogy a vizsgált, illetve fotókon bemutatott templomok elterjedési területén kí­vül Baranyában még egy ismert festett templom van — Peterd. 4 Először 1968-ban, Baranya Szabadtéri Néprajzi Múzeumának Intézőbizottsága alakuló ülésén, Sellyén, a ,,Kiss Géza" Ormánsági Múzeum teljes kiállításának átadásakor vetettem fel, hogy ezen kiállításban lehetne elhelyezni a helyben meg nem őrizhető kazetta-anya­got. Akkor is és azóta is többször felvetődött egy külön. Baranyai Református Egyházi Gyűjtemény létrehozásá­nak gondolata: akár Drávaiványiban, a helyreállított templom melletti régi paplakban, akár Kóróson, az elnéptelenedett gyülekezet műemlék-templomában, akár Kovácshidán, ahol SZIGETI András lelkész máris szép magángyűjteményt állított össze. — A nagyforgalmú baranyai gyógyüdülő, Harkány közelsége leginkább itt indokolja e bemutató létrehozását. is kezdtük, 5 ez azonban alapjában nem intézmé­nyünk feladata — csupán kísérletnek szántuk ad­dig, amíg az Országos Műemléki Felügyelőség a módszeres, és a mi anyagi lehetőségeinket messze meghaladó munkát megkezdi. Az újonnan felfedezett templomfestéseket Mere­nye bemutatásával kezdtük (lásd az I. táblát és a 2. jegyzetet), s a közeli Tótszentgyörgy templomá­val folytatjuk, melyet az e kérdésekkel foglalkozó szakirodalom egyáltalán nem ismer. A mennyezet stukatúrozott, azonban a karzat fölött a vakolat leszakadása miatt egy korábbi kazetta előtűnt, és jól látható. A kórusról van feljárat a padlástérbe — ennek ajtaját is egy régi kazettából alakították ki, csak éppen a korábbi, kék alapon piros és arany­sárga festést lemeszelték e helyen is. Festettek a templom berendezési tárgyai is: mind a padok mellvédjei, mind a kórus mellvédjei és fel­járójának oldala, továbbá a papszék festett — a XVIII. század végi festés kidomborodik a jelenleg látható, sárgás-barna, faerezetet utánzó flóderozás alól, amely az 1930-as években került a berende­zésre, ugyanakkor, amikor stukatúrozták a meny­nyezetet is. 6 1975. április elsején végeztük a templomban az infrafotózást, 7 amely bebizonyította, hogy a beren­dezési tárgyakon 29 festett tábla található — ezek közül ötöt mutatunk be a II. táblán — 1—3: a kórusfeljárat melletti padsor mellvédje, 4 : a papszék mellvédjének jobboldali táb­lája, 5: a kórus alatti, jobboldali padsor mellvéd­jének jobb szélső táblája. Terehegy 1779-ben kapott engedélyt templom­építésre: festett temploma (III. tábla 1. kép) elke­rülte a kutatók figyelmét. A helyszíni bejárások során ma már csak nyomait találjuk a régi festés­nek: az oldalbejáró álkazettás mennyezete jelenleg kék, azonban — ha halványan is, de — átrajzolód­nak a korábbi (XVIII. századi) minták. TÓTH An­tal, a JPM művészettörténésze, közművelődési osz­tályvezető beszállította az egyik kazetta két, köny­nyen kiemelhető deszkáját, amely megtisztítás után feltárta titkait: sárga alapon piros és fekete, jó kvalitású mester kezére valló virágminták kerültek elő (III. tábla, 2. kép). 5 Zalátán és Bogádmindszenten helyben. Garé és Terehegy esetében pedig kisebb, beszállított anyagon. — KOMLÓSI Ernő, a Baranyai Református Egyház­megye esperese megértő támogatásával segíti e mun­kát, engedélye alapján végzett és végzendő feltárása­ink remélhetőleg további új értékeket adnak. 6 A helybeliek elmondották, hogy a mennyezet kö­zepén volt szöveg is, ,,kár volt letakarni. Megvolt, hogy mikor csinálták, kik, meg ott volt Mária Teré­zia, meg valami József neve is. Ha leszednék a vako­latot, most is ott van, éppen ahol a lámpa lóg ..." 7 Az infrafelvételeket NÁDOR Katalin, a JPM fény­képésze készítette, TARAI Teréz képrestaurátor ilyen jellegű tapasztalatainak ismeretében és jelenlétében. — A kórusmellvéd egy kazettáját lásd a 160. lapon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom