Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 17-18 (1972-1973) (Pécs, 1975)

Néprajztudomány - Zentai, Tünde: Az ormánsági „szépasszony” helye a magyar néphitben

AZ ORMÁNSÁGI „SZÉPASSZONY" HELYE A MAGYAR NÉPHITBEN ZENTAI TÜNDE 1. A szépasszony fogalma, funkciója, a magyar nép szellemi műveltségében elfoglalt helye mind máig nem eléggé tisztázott. Fogalma, úgy tűnik, amorf kategória, amelyben a különböző hiede­lemlényekről alkotott elképzelések keverednek. A „szépasszony" elnevezés ismert Dunántúl déli, délnyugati, az Alföld déli részein, Erdélyben és Palócföldön. Az alakjáról írt munkák közül a leg­jobb összefoglalás Kálmány Lajos tollából szüle­tett, aki tanulmányában a szépasszony-hiedelem dél-magyarországi elterjedését még Szeged vi­dékére korlátozza. 1 Az eddigi vizsgálatokban a meghatározás kiin­dulópontját a tündér- vagy boszorkány-dilemma képezte. A szépasszony fogalma azonban széle­sebb jelentéstartalmú annál, hogy a kérdés eldön­tésével definiálni lehetne. Gyűjtőfogalom, amely­nek magját a tündér és boszorkány kontaminá­ciója alkotja, amihez különböző szellemlények, betegség, démon, kísértet, ördög, javas képzetei­nek elemei tapadtak. Alakjának széles variabilitása több okra vezet­hető vissza: 1. A szépasszony névmegjelölést bizonyos fé­lelmes, természetfeletti lények megnevezé­sére vonatkozó nyelvi tabu miatt fedőnév­ként alkalmazták. 2. A hiedelem kopása során alakjában hasonló funkciójú lények mosódtak össze. 3. Az antik mitológia továbbélő animisztikus elemei keveredtek kelet-európai hiedelem­képzetekkel. 1. Tabu a — betegségdémonok — boszorkány — lidérc — ördög neveinek kimondása. Helyettük gyakran alkalmazott megjelölés a szépasszony, gonosz, rossz, nem tiszta, rontószel­lem, de néha a szépasszony név is tabu alá esik. 2 ,,A szépasszony nevet ez a természetfeletti lény félelemből kaphatta." — írja Kálmány Lajos. 3 1 Kálmány L., 1893. 239. 2 Hegedűs L., 1956. 108. 3 Kálmány L., 1893. 244. — Lásd ui. a kérdés rész­letes irodalmát, párhuzamait. Ipolyinál olvasható: ,,... szépasszonyok tálába hágott, így mondták, mert nem merték mondani, hogy rontás." 4 Bálint Sándor szerint: ,,A boszor­kány szót egyébként szorongásból alig merték ki­mondani, helyette a bűbájos, szépasszony járta." 5 Gerenyesen (Baranya m.) azt tartják: „forgószél­ra nem szabad mondani, hogy boszorkány, ha­nem csak »szépasszonyok tálá«-t". 6 2. A szépasszony: — 2.1. boszorkány — 2.2. tündér — 2.3. betegségszellem — 2.4. a szél démona — 2.5. kísértet — 2.6. ördög — 2.7. ember — 2.8. szépasszony 2.1. A szépasszony boszorkány Kálmány L. arra a következtetésre jut, hogy ,,. . . a szépasszonyok a különböző ágú magyar né­peknél különféle lényekké fejlődtek", hol boszor­kányfélékké, hol tündérszerűekké, a Szeged-vi­déki szépasszonyhitben mindkét hiedelemszerep­lő tulajdonságait felfedezi. 7 Róheim G. felfogásá­ban a szépasszony a boszorkány euphemisztikus megjelölése. 8 Korzsek Zsuzsanna, boszorkányság­gal vádolt asszony vallomása az elnevezés erede­tére utal: „És közöttünk ollyankor egy sincs ruth, vagy vén személy, hanem mind szépnek látszik." 9 Boszorkány, asszonyi rontószellem a szegedi, a somogyi néphitről tudósító forrásokban. 10 Boszor­kány, lidérc, gonosz szellem Háromszékben (Sziny­nyei József) 11 , rontó hatalommal rendelkező lé­nyek a hétfalusi csángóknál, 12 boszorkány O. 4 Ipolyi A., 1929. II. 203.; Kovács J. 1899. 43. 5 Bálint S. 1938. 143. 6 Zentai J. szíves közlése. 7 Kálmány L. 1893. 225—247. 8 Róheim G. 1925. 115. 9 Kovács J. 1901. 362. 10 S. Dobos I. 1962. 124.; Kovács J. 1901. 362; Bálint S. 1938. 143; 1957. II. 494. 11 Szinnyei J. 1897—1901. II. 537. 12 Gunda B. 1947. 281.

Next

/
Oldalképek
Tartalom