Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 16 (1971) (Pécs, 1972)

Néprajztudomány - Zentai, Tünde: A természetfeletti lények átváltozásának kérdése az ormánsági néphit összefüggésében

A TERMÉSZETFELETTI LÉNYEK ÁTVÁLTOZÁSÁNAK KÉRDÉSE AZ ORMÁNSÁGI NÉPHIT ÖSSZEFÜGGÉSÉBEN ZENTAI TÜNDE A magyar hiedelemvilágot jellemezve, Ortutay Gyula hangsúlyozza a természetfeletti, a természet és az ember egységét. 1 Ez az egység a babonás világ­kép keretei között létezik, amikor is a hiedelem­képzetek rendszerbe foglalják, megszabják, irányít­ják a paraszti közösség társadalmi, gazdasági, szel­lemi életét. Az egység középpontjában az ember áll, aki gyakran áttételesen, természetfeletti hatalom segítségével akarja mind jobban birtokolni a termé­szetet. Hiedelemrendszerét úgy alkotja meg, hogy a maga valóságos emberi világa és a természetfeletti lények világa közé közvetítőket iktat. A közvetítők a természetfeletti tudással és javakkal rendelkező emberek, a táltos (-garabonciás), a javas, a boszor­kány, az ördöngösök és más tudományosok. 2 A hie­delemrendszer sokkal egységesebb annál, minthogy merev határokkal különíthetnénk el az egyes hiede­lemszereplőket, vagy azok csoportjait, a hozzájuk fű­ződő hiedelemköröket. Még a természetfeletti erővel rendelkező emberek és a természetfeletti lények tu­lajdonságai, funkciói is keverednek. Vannak a hie­delemvilágnak olyan általánosabb vonásai, a termé­szetfelettiségnck olyan megnyilvánulási formái, ame­lyek szinte valamennyi alakjára jellemzőek. Ilyenek az alakváltoztatás, a láthatatlanná válás képessége, a tüzes jelenés (táltos, lidérc, kísértet, halott, kincs tisztulása...), az időjárással, széllel való szoros kapcsolat (táltos, garabonciás, boszorkány, javas, szépasszony, - elsősorban halálukhoz, viaskodásuk­hoz, utazásukhoz - a kísértet, a visszajáró halott je­lenéséhez kötve), az oldás és kötés, varázsolás, ame­lyek főleg a természetfeletti erővel rendelkező sze­mélyekre jellemzőek, viszont a kísértet a szépasszony (-tündér) is leköthetik a halandó erejét, a „látás" adottsága, és így tovább. A természetfelettiségnek egyik legáltalánosabb megnyilvánulási formája a hiedelemalakok átválto­zási képessége. Különbséget kell mindjárt tenni a ki­felé ható, másra irányuló átváltoztatás, elvarázsolás és a csak önmagára ható átváltozás (Verwandlung) fogalma között. Itt most az utóbbival kívánok fog­lalkozni. Az átváltozás képessége a néphit legősibb rétegeiből származó elem, lényege legkevésbé hordoz nemzeti tartalmat, minden nép. hiedelmében benne 1 Ortutay, 1940. 115. 2 Dömötör, 1964. 191. foglaltatik, csupán együttható tényezőivel együtt le­het jellemző etnikai sajátosság. Az átváltozások kérdése nyitott, megoldásra váró, a magyar folklór kutatásnak egyik adóssága. Egyes természetfeletti lények vizsgálata - így a táltos ese­tében - erre is kiterjedt, jelentek meg a problémát célzó munkák, 3 átfogó feldolgozása azonban mind­eziedig nem történt meg. Dolgozatomban néhány kérdésfelvetéssel, ormánsági mondagyűjtésem ilyen­féle értelmezésével szeretnék adalékkal szolgálni a későbbi megoldáshoz. Tisztázandó az átváltozás hitének eredete, az an­tik mítoszokkal való hasonlósága, kapcsolata, a ha­gyomány kontinuitása, közelebbről pedig, hogy mely mitikus alakokra jellemző elsődlegeséén, és melyek­hez rendelődött később a hiedelem kopása során. A kérdésnek hatalmas történeti, kultúrtörténeti háttere van, amit e dolgozatban nem kívánok ele­mezni, csupán néhány példát idézek. Jól ismertek a pogány mítoszokból Dionüszosz kecske és bika alak­jában, Démétér disznó és ló alakjában, Ozirisz disznó és bika képében, Virbius ló alakjában, Zeusz bikává változva/' A boszorkány átváltozásának szép­irodalmi feldolgozást olvashatjuk a második század közepéről a római Apuleius tollából, 5 leírja, hogy a boszorkány bűvös kenőcse segítségével madárrá, sza­márrá változik. A kereszténység első századaiból is maradtak fenn idevágó adatok. Egy apokryph irat­ban, a Testamentum Salomonis-ban a világbíró szel­lemek között vannak kutya-, szamár-, ökör-, madár­formájúak az emberalakúak mellett. 0 A kutya alakú mondja el, hogy valamikor ember volt, sok rosszat követett el életében. Jézussal kapcsolatban jegyzik az evangéliumok, hogy az általa kiűzött gonosz szellem disznócsordába bújt. (Máté VIII.., Márk V., Lukács VIII.) 7 Az átváltozás általában csodás elem a nép­mesében, az élő néphitben, hiedelemmondákban nap­jainkig nyomonkövethető, a kutató bő forrásanyagra támaszkodhat. Az átváltozás hiedelme animisztikus, totemiszti­kus elképzelésekben gyökerezik. 8 A magyar néphit kutatásban Gunda Béla a táltos állat alakjában, a 3 Diószegi, 1952., 1957., 1958., Erdész, 1958. 4 Frazer, 1965. 261-272. 5 Apuleius, 1964. 72-76. 6 Heller, 1909. 205. 7 Heller, 1909. 203. 8 Beth, 1936/37. 1624.

Next

/
Oldalképek
Tartalom