Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 14-15 (1969-70) (Pécs, 1974)

Néprajztudomány - Zentai, Tünde: A kísértet és a visszajáró halott epikus megjelenítése Ormánságban

A KÍSÉRTET ÉS A VISSZAJÁRÓ HALOTT EPIKUS MEGJELENÍTÉSE AZ ORMÁNSÁGBAN ZENTAI TÜNDE „... öregedő éveimben ugyancsak egy vén udvarházban ütöttem fel ta­nyámat, ahol a szél zúgása, jajgatá­sa, mesemondása emberi nyelven hallatszik, a holdvilág a fák hegyére telepedik, ködbe borul a folyó, mesz­sze eltávolodik Buda, éjfél van, a kisértet végigmegy a szigeten... Vajon csakugyan örökre meghal­nak a holtak?' (Krúdy Gyula: Álmoskönyv) Az ormánsági nép hiedelemvilága jelentős te­ret szentel a visszajáró halottak és kísértetek mitikus alakjainak. A róluk szóló elbeszélések kiemelkednek elterjedtségükkel, epikus megfor­máltságuk magas fokával. A hagyomány hor­dozói a halottakra és kísértetekre vonatkozó kérdésekre szinte kivétel nélkül mondával vagy történettel válaszolnak, ugyanakkor egyéb „dra­matis personae"-ra vonatkozó gyűjtéseim tete­mes hányadát fragmentumok és definíciók te­szik ki. 1 A helyszíni kutatások eredménye mennyiségileg, minőségileg gazdag és változatos népköltészeti anyag. Részben épp az anyag gaz­dagsága inspirálta témaválasztásomat, részben az a tény, hogy kísértet monda- és hiedelem­kör a magyar folklór kutatás elég mostohán kezelt területe. 2 Munkámmal szeretnék hozzá­járulni a tisztázatlan kérdések megoldásához, valamint az ormánsági mondák bemutatásával 1 Ormánság huszonöt falujában gyűjtöttem hie­delmet, elsősorban hiedelemmondákat 1968. és 1969. nyarán, összesen 284 db mondát, történetet jegyez­tem föl. A szövegek túlnyomó része a „Természet­feletti (mágikus) javakkal és erővel rendelkező em­berek"' csoportjába sorolható (1.19 monda), ezen be­lül is a „Boszorkány" alcsoport dominál. Emellett mennyiségileg legjelentősebb csoportok a „Kísérte­tek" (46 monda) és a „Halál és halottak" (42 mon­da). Ez a megoszlás hozzávetőleg híven reprezentál­ja az egész magyar hiedelemmondakincs megoszlá­sát. 2 Ismeretes, hogy a kutatás irányát és intenzitá­sát nem az egyes hiedelemkörök vagy mondacso­portok gazdagsága szabta meg. A táltoshagyomá­nyok vékony rétegének szinte teljes feltárása mel­lett a mennyiségileg olyan jelentős csoportokról, mint a „Kísértetek", „Halál és halottak", „Boszor­kányok", viszonylag keveset tudunk. Lásd a hiede­lemmondák csoportjainak százalékos megoszlási sta­tisztikáját: Korner T. 1967. 283. a „Halál és halottak" és „Kísértetek" csopoitok szélesebb körű megvilágításához. A vizsgálatok célja azonban elsősorban fényt deríteni az or­mánsági kísértet- és halattak mondakörének jellegére, a magyar népköltészetben elfoglalt helyére, eltérő sajátosságaira. A két mondakör anyagát elemezve azonnal szembeötlő jelenség, hogy az ormánsági nép nem érzi határozottan a főszereplő mitikus alakok különbségét, helyesebben, tudatosan nem vagy alig tesz disztinkciót közöttük. Képzeletében a kísértet és a visszajáró halott funkciója, eredete gyakran összetapad, de elsősorban a kontexus­ban szereplő megnevezés a megtévesztő, amely egyáltalán nem érzékelteti a két alak diszpari­tását. Azért merjük megkockáztatni a „megté­vesztő" jelzőt, — a népi felfogás autentikus vol­ta ellenére — mert minden átfedés mellett, a funkció, a jellemvonások és az eredeztetés alap­ján mégis kielemezhető a kísértetek elkülönülő csoportja. Tulajdonképpen azzal a folklórban egyedinek nem mondható jelenséggel állunk szemben, amikor a név és a fogalom nem fedi egymást teljes egészében. 3 Ha kitekintünk az európai illetve az egyéb magyar anyagra, azt tapasztaljuk, hogy ez nem specifikusan helyi megnyilvánulás, a jelzett mi­tikus alakok elhatárolása másutt sem egyértel­mű. Az európai folklór-kutatásnak is egyik ko­moly problémája a kísértet körvonalazása, a ha­lottaktól való különválasztása. Nem mindenki ért egyet W. Mannhardt felfogásával, aki azzal, hogy a kísérteties alakok körül kialakult hiedel­met az erdőkultusz egy rétegének tekinti, állást foglal a kísértet szellemlény volta mellett. 4 A Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens dilemma formájában fogalmazza meg a kísértet lényét, választhatunk a két alternatíva között, hogy elholtak lelkeinek avagy szellemlények egy bizonyos kategóriájának tekintsük-e. 5 A defi­niálás szükségessége élesen a hiedelemmonda­katalógusok szerkesztésének munkálatai folya­mán vetődött fel. Stith Thompson Motif-Indexé­3 Peeters, К. С 1964. 43—48. 4 Mannhardt, W. 1904. I. 3—4. 5 Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. „Spuk" címszó, VIII. 345—346.

Next

/
Oldalképek
Tartalom