Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1966) (Pécs, 1967)

Helytörténet - Holovics, Flórián: Baranya a XVII. század elején. Dallos Miklós pécsi püspök jegyzete 1620-ban

172 HOLOVICS FLÓRIAN Diaecesim Quinqueecclesiensem ad quondam David Pap vocatum, qui nullos Ordines sacras habet, fuitque filius Sacerdotis Catholici, tunc in possesione Szőlős, nunc in Oppido Bicherd habitantem, ut exoreismis iuvaretur, cuius fama in eo percrebuerat, quod iuvare possit exorcis­mis. Qui libera tus quidem est a vexatione Spiri­tus, sed non per ipsum. Nunc idem Valentinus agit Ludimoderatorem in possessione Szechkeo, tribus milliaribus Pe­chio distante, ubi comcionatur seinex quidam Matthias Peohi laicus, qui restitit receptioni ca­lendarii novi, (quem Catholicus populus propter senium reveretur) quamvis habuerint a Sultano literas super observando calendario novo. Popu­lus tamen recipére noluit, quia an ulti haeretici sunt, et propter bonum pacis etiam dictus Matthias acquievit. Literae quae attulit a P. Joanne Cherneky al­latáé per ipsum, sunt datae 1. Julii, sed propter viae difficultates sub tumultibus Betlenianis non nisi 15 August! lator illarum ad me Viennam ap­pulit. Literae continent congratulationem de Episeo­patu meo; 2do commendat dictum Valentinum Harangozó, per quern aliquot exemplaria Postil­larum sibi mitti postulat, 3tio petit sibi commu­nicari authoritatem et Jurisdictionem Episeopa­lem, praeter facultates sibi a suis Superioribus datas, quam etiam D. Fiber concesserat, utque super eo literas dem, ita ut nullus iSacerdos vel religiosus habeat facultatem administrandi Sac­ramenta sine consensu Patres, quia sunt multi vagi religiosi etc. 4to Belgrádi habitat Petrus Episcopus Prizrinensis Dalmata, cui adhaeret Don Simon ex Bosna. Is a Sede Apostolica mis­sus ad Prizrinensem Episcopatum et Sirmium admiinistrandum, conantur Jurisdictione privare Patres, cum ad Diaeceses alias potestatem a Sede Apostolica non aceeperit, quod patet ex Brevi eiusdeim. Radix dissensionis est, quod in Podra­via, quae pars Regni est inter Savum et Dra­vum, quaedam templa Catholicis applicare vol­uerit dictus Episcopus. Apud Turoas iamiam bis terve oaucam olbtiinuerunit nummíiis dátiis, e contra haeretici imaiore summa data rursus cibtinuerunt etc, et vellet Episcopus Prizrinen­sis, ut cum aes alienum contraxerit, etiam in Diaecesi Quinqueecclesiensi contribuèrent. Quod quia Patres suadere populo nolunt, quia consulunt Dioecesi Quinqueecclesiensi, in qua sex templa reaedificata sunt a triennio. Rogant Patres, ut scribam dicto Episcopo chariitaitive, desinat vexane et contumehis áfftt­cere Patres, et ne se in Jurisdictionem meam intermittat, Visitationes Diocaesis meae omittat; me non posse tribuere facultatem in Jesuitas, ut házmegyébe egy Pap Dávid nevű emberhez, hogy ördögűzéseivel segítsen rajta. Pap Dávid, aki akkor Szőlős nevű birtokon, most Bicsérd községben lakik, egy katolikus papnak volt a fia. Nincs semmiféle egyházi rendje, de elterjedt róla a hír, hogy ördögűzéseivel használni tud. Bálint meg is szabadult a lélek kínzásától, de nem ál­tala. Bálint most iskolaigazgató a Pécstől 3 mér­földre lévő Szecskő faluban. Itt a már öreg Pé­csi Mátyás világi ember tart szentbeszédeket. A katolikus nép koirosságia miatt tiszteli őt. Ellen­állt az új naptár bevezetésének, bár a szultán­tól levelük volt, hogy tartsák az új kalendáriu­mot. A nép azonban nem akarta befogadni, mert sokan eretnekek, s a béke kedvéért Mátyás is belenyugodott. A levél, amelyet Cserneky János Atyától ma­gával hozott, júl. 1-ón kelt, de az utaizáis nehéz­ségei miatt a Bethlennféle zavargások alatt csak aug. 15-én érkezett hozzám Bécsbe. A levél tartalma: Szerencsét kíván püspöksé­gemhez. 2. Ajánlja Harangozó Bálintot és kéri, hogy küldjek vele néhány példány posztillát. 4 3. Kéri, hogy a saját elölj áréitól kapott fölhatal­mazásokon kívül adjak neki püspöki tekintélyt és joghatóságot, amint (elődöm) Pyber úr is megadta. 5 Adjak erről levelet is, úgyhogy az Atya 'beleegyezése nélkül egy papnak vagy szer­zetesnek se legyen engedélye a szentségeket ki­szolgáltatni, mert sok a kóbor szerzetes stb. 4. Belgrádban lakik a dalmát száirmazású Péter üsz­kübi 6 püspök, akiinek munkatársa a boszniai Don Simon. 7 Öt az Apostoli Szentszék küldte az üsz­kübi püspökség és Sirmium 8 kormányzására. Meg akrja fosztani az Atyákat a joghatóságtól, noha Brévéje szerint az Apostoli Szentszéktől nem kapott hatalmat más egyházmegyékre. Az ellentét gyökere ott van, hogy a püspök Podrá­viában, amely az ország része a Dráva és Száva között, néhány templomot a katolikusoknak szeretett volna megszerezni. Pénz ellenében a töröknél két-háromszor már majdnem megnyer­ték az ügyet, ám az eretnekek nagyobb pénz­összeggel újra visszaszerezték s így tovább. Az üszkübi püspök adósságot vett föl, azért azt kí­vánja, hogy a pécsi egyházmegyéből is adózza­nak neki. Mivel az Atyák nem akarják a népet erre rábírni, (innen a harag), ők a pécsi egy­házmegye érdekét védik, ahol az utolsó 3 évben hat templomot építettek újjá. Kérik az Atyák, hogy a szeretet hangján írjaík a püspökinek, hogy ne bántsa és nie gyalázza az Atyánkat, ne avatkozzék joghatóságomba, hagy­ja el az egyházmegye látogatását. Én ugyanis nem adhatok neki hatalmat a jezsuiták fölött,

Next

/
Oldalképek
Tartalom