Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1962) (Pécs, 1963)

Zentai János: Cúni szőlőmetszőkések

363 CUNI SZŐLŐMETSZÖKÉSEK ZENTAI JÁNOS Az egykori mocsaras-lápos, majdnem tel­jes egészében a Dráva árterületéhez tartozó Ormánság területe szőlőművelésre nem volt alkalmas. De minthogy a szőlő — mégjóbban a bor — már régi idők óta kedvelt fogyasztási cikk, az itteni lakosság is megkereste a lehe­tőséget a szőlő telepítésére, termesztésére. Az első világháború után, amikor az érték­telen, de igénytelen direkttermő fajták — Noah és társai — e tájon is ismertté váltak és elterjedtek, kezdték itt is termelni, a falu ha­tárában is telepítettek néhány hold szőlőt. Addig — szinte az egész Ormánságnak — a híres bort termő siklós—villányi dombvonu­lat Hegyszentmártontól Diósviszlón keresztül egészen Harkányig húzódó lejtőjén volt sző­leje. E területen eléggé egységes szőlészeti­borászati gazdálkodási forma alakult ki. Érde­kes mégis, hogy Cun községben a hagyomá­nyos szőlőművelési eszközöknek milyen sajá­tos — másutt eddig még alig, vagy nem is is­mert — tárgyai kerültek elő.* Az alábbiakban néhány ilyen, bátran mondhatjuk: ősi formájú szőlőmetsző szerszá­mot mutatunk be. A szőlőt az említett vidéken — már amennyire ismereteink a múltba visszahatol­hatnak — karosán művelték, a tőkéket csa­posra metszve. * Múzeumunk évkönyve első ízben közöl nép­rajzi tanulmányt társadalmi gyűjtőtől. A tanulmány közreadását indokolja, hogy a közölt szőlőmetsző­kések (és felhasználásuk speciális módjai) ismeretlen­nek szakirodalmunkban, Vincze István kitűnő össze­foglalását (Magyar szőlőmetszőkések és metszésmó­dok — Néprajzi Értesítő XXXIX (1957), pp. 70—101; németül: Rebmesser in Ungarn — Acta Ethnograp­hica VII (1958), pp. 61—95.) több vonatkozásban ki­egészítik. E gyűjtés gazdag anyaga felhívja a figyelmet ar­ra, hogy szőlőmetszőkéseink kérdései nem tekinthe­tők lezártaknak. örömmel adjuk közre tehát e rövid tahulmányt, amely tudományos értéke mellett bizonyítja, hogy milyen hasznos segítséget nyújthatnak a szakem­bereknek az állandóan terepen mozgó múzeumbará­tok. A bemutatott darabok legtöbbjét ugyanis a szerző meg is szerezte múzeumunk számára, (A Szerkesztőség.) A szőlő metszésére a múlt század kb. har­madik negyedéig, egy ívesen meghajló, kacor­szerű kést használtak, melynek itteni neve: meccőkés. Ezek nem az itteni vidék különle­gességei, országszerte megtalálhatók külön­féle változatokban. Utóbbi időben a manu­fakturás ipar termékeiként kereskedelmi úton jutottak el a termelőhöz, korábban falusi ipa­rosok készítményei, ahogy erre az öregebbek emlékeznek, és a talált darabok külseje után következtetni lehet. Ezek közvetlen használatára a legöregebb adatközlők sem emlékeznek, általában nagy­apjukra hivatkoznak a szerszámok használa­ti, kép. „Meccőkés" (A szerző felvétele, 1963.) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom