Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1960) (Pécs, 1961)

Papp László: A mohácsi csatahely kutatása

198 PAPP LÁSZLÓ tio'^ja. 1 írója szerémi püspök, a csata idején királyi kancellár, a koir romlott erkölcsű ve­zető személyei közül ritka kivételként ki­emelkedő, tiszta életű ember. Budáról Mo­hácsig kísérte a sereget, egy volt azon keve­sek közül, akiik a haditanácsban a megfonto­latlan összecsapást ellenezték. A csata órái­ban is a király mellett állott. Mind ez idők­nek részletes rajzát magában foglaló művét már a csatát követő esztendőben közzéteszi. Ismeretnyújtása, természetesen, nem min­den irányú, így pl. a csatateret nem a stra­téga szemével nézi, amit egyik-másik katona­író a Szemére is vet Brodaricsnak. Brodarics leírását csekély részben, s mér­sékelt megbízhatósággal egészítik ki a kor­társ Szerémi György Emlékiratai. 2 Még ke­vesebbet nyújtanak a Szerémit is írásra buz­dító, adatait részben felhasználó Verancsics Antal tudósítása. 3 A századvég nagy historikusa, Istvánffi Miklós, amikor Mohácsról ír, vázlatosan Bro­daricsot idézi s kiegészíti mondanivalóit a nemzedékváltással tovább jutott szóhagyo­mánnyal. 4 E vonatkozásban egy újabb évszázaddal később alig forrásrangú, Heltai Gáspár, aki Mohácsról szólván, Brodaricsot kivonatolja. 5 A következő évszázadok polgári történet­írásai, Katona Istvántól a múlt század máso­dik feléig, amikor megindul az újabb kútfő­kutatás és kialakul Mohács hadtörténeti szak­irodalma is, alig tud többet nyújtani, mint amennyit lényegében Brodarics hagyott em­lékezetül. A köztörténetírók közül mégis a nem magyarföldi Fessier Ignácot kell annyiból kiemelnünk, hogy a Magyarország történetét feldolgozó, nemzetközi figyelmet is éb­resztett művében bő teret szentel a mohácsi • 1 Brodarics István: De confictu Hungarorum cum Turcis ad Mohatz verissiana desoriptio. — Első kiadása: Krakkó, 1607. — Legutóbbi: Acta Tomitiana VIII. — Első magyarnyelvű fordítása Letenyey Já­nostól. Pest. 1796. — Második fordítása Szentpétery Imrétől. Bp. 1900. — A dolgozatban előforduló idé­zetek Szentpétery fordításából valók. 2 Szerémi György Emlékiratainak első magyar fordítása Erdélyi Lászlótól: ,,A mohácsi vész kora" címmel. Szeged, 1941. 3 Verancsics Antal: Memoria rerum que in Hun­gária nato rege Ludovico ultimo acciderunt, qui fuit ultimii Ladislai filius. — összes munkái kö­zött: Monumenta Hungáriáé Historica ScriptoresIII. — Közli: Szalay László. Pest. 18Э7. 4 Istvánffi Miklós: Magyarország története 1490'— 11006. — Ford. Vidovich György. Debrecen. 186/7. 5 Heltai Gáspár: Magyar krónika. — Első kiadása Kolozsvárt. 1674., második Nagy-Győr, 1789. ütközetnek. 6 Nyomtatásban elsőként kísérelte meg a csata térképének összeállítását. Ezzel ugyan egy évszázadra kiható zavart okozott, mert a csata lefolyásának történetében sar­kalatos fontossággal bíró helyek, (Földvár falu, dombvonulatok) hibás megjelölése még a jóval későbben kifejlődő szakirodalmunkat is befolyásolta. Néhány évtizeddel utóbb nálunk is, ért­hetően, számottevő hatást váltott ki Ham­mer—Purgstall József munkássága. Saját for­dításaival erőteljesen irányította a figyelmet a török kútfőkre, bár az ozmán birodalom történetével foglalkozó művében, a csatáról emlékezve, elsősorban ő is Brodaricsra tá­maszkodik. 7 Csupán a történeti érdekesség kedvéért kell megemlítenünk Kiss Károly ,.ny. kapi­tány és tudós társasági tag" buzgólkodását. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1845. évi pécsi vándorgyűlése alkalmával a gyűlés 500 résztvevője előtt a mohácsi síkon elmondott csataismertetését tette közzé a gyűlés évkönyvében. Ehhez a magyar iroda­lomban első-, Fessier hatását tükröző, de még hibásabb térképet is csatolt. 8 A nyelvismeret hiánya miatt sokáig hoz­záférhetetlen török kútfők egyik-másika, Hammer—Purgstall után, a francia Pavet de Courteille, majd a mi Vámbéry Árminunk fordításai alapján jut el a magyar történé­szekhez, a múlt század 40—60-as éveiben. Utóbb egyre komolyabb lendületet nyer a tö­rök kútfők hazai fordítása, különösen Thury József, valamint Karácsonyi Imre fáradozása révén. Eredményeiket mind nagyobb buzga­lommal használja fel a mohácsi csata iro­dalma is. Történészeink nehéz kérdés előtt állottak, amikor ehhez a forrásanyaghoz nyúlták. Kez­detben bizalmatlanul tekintettek a török írókra, hiszen közismert dagály- és szitok­áradatba merített, nyilvánvaló túlzásaikból, ferdítéseikből, ellentmondásaikból, Szekfű Gyula szerint: javíthatatlan mesemondásra törekvésük termékei-bői, az igazságot ig(en sokszor nehéz kihámozni. 9 6 I. Fessier: Die Geschichte der Ungern und ihre Landsassen. I. kiad. Leipzig. 1812—1625. 7 J. Hammer —Purgstall: Geschichte des osma­nlschen Reiches. I. kiad. Pesth. 18Í27—48S& 8 Kiss Károly: A »mohácsi ütközet elemzése a csatatéren. — M. Orvosok és Természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik nagygyűlésének „Történeti vázlata és munkálatai." Kiadta: Hölbling Miksa. Pécs. 1846. 9 Szekfű Gyula kútfőkritilkai tanulmánya: Tö­rök-Magyarkori Történeti Emlékek. — Török tör­ténetírók. III. k. — Bp. 191i6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom