Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1959) (Pécs, 1960)

Füzes Endre: Népi építkezés Mecsek-Hegyalján

218 FÜZES ENDRE fonást alul kezdték meg, a karónak hol az egyik, hol a másik oldalán vezették át a két­ujjnyi vastagságú ágat. A következő sort pe­dig az ellenkező oldalon vezették. így fonták be a karókat mind a négy oldalon, fel a ko­szorúgerendáig. — A fonáshoz csak frissen vágott ágat lehetett használni, mert azt köny­nyen lehetett hajlítani. A kiszáradt ág mind­járt törött. f ^ ~Ué « ZD 3. kép. Sövényház váza Rekonstrukció Az így befont fal nem volt egyenletes, nem volt mindenhol egyforma vastag. Az egyenetlenségeket tapasztassál hozták helyre. Ehhez agyagot használtak, ami bőven van mindenütt Hegyalján. Polyvát, tört szalmát kevertek hozzá, vízzel megöntözték és az egész masszát megtaposták. Gyakran trágyát is kevertek hozzá, mert így jobban tartott a fal. A tapasztást is mindig alul kezdték, ép­pen úgy, mint a fonást. Több rétegben tapasz­tottak. Az első réteget kívül-belül, a fal alsó harmadára kenték és jól benyomkodták a fo­nadék közé, nehogy száradás után leperegjen. Aztán megvárták míg megszárad, megrokkan. Utána következett a fal középső és felső har­mada az épület mind a négy oldalán. Meg­várták míg az egész megszárad és csak az­után tapasztották rá a második, s ha szükség volt rá, a harmadik réteget, egyformán kívül, belül. Közben mindig megvárták, amíg az előző réteg megszárad. Így a tapasztás elég hosszú ideig tartott, különösen ha esős idő volt. A tapasztás akkor volt kész, amikor a fal olyan vastag volt már, mint a sarkokon álló dúcfák. Ezután szekercével kiegyenget­ték, egyenesre faragták. Most már csak a me­szelés volt hátra. Arra nem emlékeznek, hogy a tapasztás­hoz valami szerszámot használtak volna. Kéz­zel tapasztottak, az agyagot vödörben vagy kosárban hordták oda. A fal magasabb részét állványon állva tapasztották. A sövényfal ké­szítésében részt vett a család apraja-nagyja. A gyerekek a vesszőt gyűjtötték és ágaztak le, az idősebbek a gazda irányításával fonták és tapasztották a falat. Fonás közben a pajtakapu, illetőleg az is­tállóajtó helyét kihagyták. A pajtakapunál egyszerűbb volt a dolog, mert az olyan ma­gas volt, hogy a koszorúgerendáig felért.; Ilyenkor a kapu keretének megfelelően két dúcfát állítottak le a földbe, a kettőnek a kö­zét nem fonták be. Ugyanígy jártak el az is­tállóajtó esetében is, de mivel az jóval ala­csonyabb volt, azért a keretet alkotó két dúc­fát felül egy rövid gerendával összekötötték; a felette levő részt karókkal kitöltötték és ; befonták. A sövényfalú épület — az öregek emlé­kezete szerint — kedvelt volt Hegyalján. Ké­szítése nem igényelt különösebb szakértel­met, sok munka se volt vele. Gazdasági épü­letnek nagyon megfelelt az akkori viszonyok közt. A meleget jól tartotta. Egy hátránya volt csak: aránylag hamar tönkrement. Az agyag telenkint nagyon megtöredezett, leper­gett, gyakran kellett tapasztani. A faanyag néhány év alatt elkorhadt és újat kellett ké­szíteni. A múlt században elterjedt falépítési mód volt Hegyalján a vert fal vagy tömött fal. Ez jóval tovább élt, mint a sövényfal. Még a legutóbbi években is lehetett találni egy-két vertfalú épületet. Házakat és gazdasági épü­leteket egyaránt építettek vele a múlt szá­zadban a 70—80-as évekig, utána a vályog­és téglafalak hamar kiszorították. — Készí­tése ennek is egyszerű volt. Az épület alap­ját kőből vagy sárból rakták. Gyakoribb a kő volt, mert így szilárdabb lett a fundamen­tum. Általában fél méter mélyre készítették. Az agyagból készült alap tulajdonképpen nem volt más, mint a kiásott árokba keményen le­döngölt agyag, amit kisebb kődarabokkal is meg szoktak erősíteni. A fal anyaga sár volt. Ki-ki a kertjében vagy a földjén ásott agyagot, azonkívül mind­egyik falu határában volt olyan part, ahon­nan agyagot lehetett hozni. Szekérrel hord­ták haza az építendő ház közelébe. Egy le­tisztított helyre vittek egy kocsiravalót; egy­szerre csak ennyit dolgoztak fel sárnak. Az agyagot elterítették, egyenletesen polyvát, szalmatöreket szórtak, és annyi vizet öntöt­tek rá, hogy az agyag nedves legyen, de ne legyen folyékony sár. Azután kapával for­gatták, keverték és közben megtaposták vagy lóval megtipratták, hogy ne legyen csomós, A polyvára és szalmatörekre azért volt szük­ség, hogy az megkösse. Vert falnál egyszerre mindig két egymás melletti falat tömtek, hogy a sarkokon jól

Next

/
Oldalképek
Tartalom