Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (1957) (Pécs, 1957)

Borsy Károly: A pécsi nyomdászegylet első évei

50 BORSY KÁROLY Az évek folyamán több ízben szóba került az egyesítés gondolata. Ez két irányú törekvés volt, az egyik a segélyző és önképző egyleteik fúzióját szorgalmazta, a 'másik pedig a helyi csoportok országos egyesítésére töreke­dett. Az első törekvés a legtöbb helyen már megvalósult, míg a másodikkal kapcsolatosan az 1870. évi nyomdásznapi szervezési bizottság az egész or­szágnak hat kerületbe tömörítését javasolta. 64 E javaslat alapján jött létre a Délnyugat-magyarországi nyomdász egylet Pécs székhellyel, melyhez Ba­ranya, Tolna, Somogy és Zala megyék nyomdászai tartoztak. A pécsi egy­let, mint központ, ismételten felhívással fordult e területek nyomdászai­hoz a csatlakozás érdekében, mely felihívásra azonban csupán a nagykani­zsai nyomdászok válaszoltak. 65 Egy későbbi levelükben a kanizsai nyomdá­szok egyike beszámol az ottani állapotokról. A viszonyokra jellemző, hogy az egyik nyomdában 3 szakmunkás mellett 8 tanonc dolgozik, kik közül a legifjabb 10 éves, s a rendes munkaidő napi 11 óra. 66 Az 1873. január 13-án tartott gyűlés néhány érdekes határozata külön figyelmet érdemel. Berényi Kálmán, az egylet korábbi jegyzője ismét visz­szatért Pestről és bekapcsolódott az egylet munkájába. Az ülésen új tiszti­kart választották, melynek során az egylet tiszteletibeli elnökévé Ramazetter Károlyt, elnökké Simon Zsigmondot, alelnökké Hackenschmied Ignácot, pénztárnokká Gabriel Ágostot, magyar jegyzővé Berényi Kálmánt, német jegyzővé Fleischacker Konrádot választották. A pénztárnok jelentése sze­rint az egylet vagyona 535 forint. A könyvtár-állomány újabb 45 kötettel 219 kötetre emelkedett. Ugyanezen ülésen Neszmirák Sándor tett indít­ványt „Dalkoszorú" elnevezésű nyomdász énekkar létrehozására. Az indít­ványt a műtársak lelkesedéssel fogadták és (bizottságot választottak az ének­kar megszervezésére. 67 Rendikívüli közgyűlésre ültek össze az egylet tagjai február 6-án, mely­nek fő tárgya az egylet első fegyelmi ügyében történő döntés volt. Schüller János vándorló nyomdász Pécsre érvén felvette a viaticum pénzt, azonban a Sahön-nyomdában munkába állt. Előző egyleti tagsága folyamatossága alapján a pécsi egylet tagjának tekintette és mint ilyentől ismételten kö­vetelte a jogtalanul felvett útipénzt. Schüller azonban megtagadta, sőt „na­gyon is illetlen szavakkal támadta meg az egyletet és egyes személyeket" — mire az egylet névszerinti szavazás után a tagok sorából végleg törölte. 68 A pécsi műtársak nagy kedvvel foglalkoztak a Dalkoszorú ügyével. Az énekkar megalakult és június 8-án már „Dalárdagyűlés"-ről számol be a krónikás. E gyűlésen ismertették az énekkar anyagi helyzetét, mely sze­rint a bevétel tagsági díjakból, valamint a segélyző egylet támogatásából 50 forint 40 krajcárt, a kiadások viszont 41 forint 30 krajcárt tettek ki. A kiadások között ilyen tételek szerepelnek: karmesternek negyedévre 25 forint, zongoráért 10 forint, gyertyáért 10 krajcár. Ugyanekkor a Dal­koszorú elnökévé Neszmirák Sándort, pénztárnokává Hackensohmied Igná­cot választották meg. Bemutatták a 75 krajcárért beszerezhető dalárda­jelvény egy példányát és abból 30 darabot rendeltek. 64 Novitzky i. m. 138. 1. 03 T. 1872. november 1. 66 T. 1872. december 10. 67 T. 1873. február 21. ^ T. 1873. február 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom