Wicker Erika (szerk.): Cumania 28. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2018)

Helytörténet - Hajagos Csaba: Malenkij robot a Tiszaugi-hídnál

Hajagos Csaba fegyvereken és lőszeren is.7 A járás területén a kimutatások szerint ebben az időszakban 140 rendőr tevékenykedett a községi kapitánysá­gokon, akik az szovjet parancsnokságokkal karöltve feleltek a közrend fenntartásáért.8 A Szovjet Katonai Parancsnokság 1945. ja­nuár 22-én hozta meg mindkét községre vo­natkozó konkrét rendelkezéseit, melyek 21 pontban szabályozta azok operatív működé­sét. Kiemelt hangsúlyt fektettek a szeszesital fogyasztásának csökkentésére, így a kocsmák csak étel kiszolgálására kaptak engedélyt. Elő­írták, hogy a hazaérkező vagy visszatelepülő személyeknek ellenőrzés céljából a községnél és az orosz katonai parancsnokságnál is jelent­kezniük kellett. A munkáskirendelést a köz­ségek teljesen önállóan intézték, de minden­ki számára kötelezővé tették, hogy aki nem ment, annak küldenie kellett maga helyett egy másik személyt. így történt ez a Tiszaugi-híd- nál, a háborús törmelék eltávolítására elren­delt „malenkij robot" esetében is. Ókécske ugyanis 1945. január 5-től minden nap (öt naponkénti váltásban) 60 főt és hét kocsit volt köteles kiállítani helyreállítási munkálatokra, ahová a férfilakosság saját szerszámait igény­be véve (balta, kötél, fűrész), és önellátásáról gondoskodva a szovjet katonák kíséretében vonult ki.9 Újkécske község elöljáróságától. Tekintetes Községi Elöljáróság Ókécske A helybeli Orosz Parancsnokság és a Ti- szaugi Orosz katonai P[arancsnok]ság10 ren­deletére Ókécske község 1945. január 5-én pénteken reggel 8 órára tartozik 60 ember és 7 kocsit kiállítani. Az emberek és a kocsik hol­nap reggel az újkécskei községháza előtt gyü­7 MNL BKMLIV. 907. b. 408/1945. Jelentés a rendőrszer­vek összetételéről és tevékenységéről. 8 MNL BKML IV. 907. b. 1393/1945. Rendőrök megha­gyásának tárgyában tájékoztató jelentés kérése a Kis­kunfélegyházi járásban. 9 MNL BKML V. 386. Megyei városok és községek. Újkécske nagyközség iratai. 1/1945. sz. A helyreál­lítási munkálatok még 1945 áprilisában is tartottak, elvonva ezzel a férfi lakosság munkaerejét a mezőgaz­dasági munkálatok elvégzésétől. MNL BKML V. 386. 369/1945. sz. 10 A szerző által beszúrva. lekezzenek és innen az újkécskei munkások­kal együtt mennek Tiszaugra Orosz katonák kísérete mellett. A munkások 5 naponként váltandók. Ellátásáról a munkások maguk gondoskodnak. Szerszámot: baltát, kötelet, fűrészt kell vinni. Újkécske, 1945. január 4. Főjegyző11 A közmunka-kötelezettség mellett sza­bályzásra került a fa építőanyag igénybevé­telének menete, a villany- és telefonvezetékek helyreállításának sorrendje (Meghatározott fontossági sorrend szerint: a két főjegyző és az ókécskei bíró lakása, a két községháza, a két malom, a plébánia, a vasútállomás stb.), illetve a dobolások bejelentési kötelezettsége. Meghatározták, hogy az orosz katonaság ré­szére történő rekvirálásokat csak a kommunis­ta túlsúllyal12 felállított helybeli rendőrőrsök intézhették, a szovjet fegyveresek sem egye­dül, sem pedig a rendőrökkel nem vehettek volna részt ebben a folyamatban. Elrendelték többek között a „Szállási" illetve a nyilaske­resztes pártba tartozó személyek összeírását, az orosz őrnagy Malobloczki13 lakásának és a parancsnokságnak Kassejev és Kudriavcev14 parancsnokok [Pusztai Gyula házában]15 fa­tüzelővel és élelmiszerrel történő ellátását,16 a további beszolgáltatási kötelezettségek (szar­vasmarha, gabona, stb.)17 1/3 Ókécske, 2/3 Újkécske arányban történő elosztását.18 Érde­kesség, hogy a szovjet parancsnok a bor érté­11 MNL BKML V. 386. Újkécske Kig. 1/1945. sz. 12 MNL BKML IV. 907. b. 1997/1945. sz. 13 Uo. 14 Uo. A forrás egy pontok hivatkozik Tóth Péter házára, amelyben a szovjet tábornoknak rendeztek be magán­lakást. Eszerint a rekvirálás által berendezett lakásba bekerült két szőnyeg, három asztalterítő, két dívány, egy függöny, 12 személy részére tányér és evőeszköz, amely a tábornok kényelmét szolgálta. 15 Uo. 16 Ezt a terhet Újkécske község, míg a Pusztai házban berendezett konyhát Ókécske kötelezettségeként ha­tározták meg. 17 MNL BKML V. 386.1/1945. sz. A tábornok Tóth Péter féle házába a következő élelmiszereket kellett beszál­lítani: „15-20 kg sertés vagy juh hús, 10 kg káposzta, 300 db tojás, 100 kg burgonya, 3 kg zsír, 3 kg szalonna, 3 kg vaj, 10 kg liszt és 5 kg hagyma." 18 Uo. A szovjet katonák garázdálkodásainak(lopás, be­törés, nőzavarás, stb.) tényét is itt kellett bejelenteni. 266

Next

/
Oldalképek
Tartalom