Wicker Erika (szerk.): Cumania 28. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2018)

Helytörténet - Hajagos Csaba: Malenkij robot a Tiszaugi-hídnál

Malenkij robot a Tiszaugi-hídnál kesítési árát 4 pengő értékben maximalizálta,19 ám az újkécskei elöljáróság január 7-én kelt jelentésében kinyilatkozta, hogy „...bort sem pénzért, sem ajándékba az orosz katonáknak adni nem szabad. Akik adnak, azok ellen igen szigorú eljárás lesz folyamatba téve...",20 ez­zel mintegy kifejezve a szovjet parancsnokság felé a szovjet fegyveresek bor- és egyéb alko­holfogyasztásával kapcsolatban megtapasz­talt negatív élményeit.21 A kiskunfélegyházi járás és a város kato­nai parancsnoka, Abramov gárda őrnagy nem sokkal a községi rendeletek kihirdetése után, január 29-én hozta nyilvánosságra I. számú parancsát, amelyben elrendelte, hogy „...az összes polgári hatóságok továbbra is teljesít­sék kötelességüket, az összes kereskedelmi és ipari vállalatok folytassák működésüket.22 A helyi hatóságok és a polgári lakosság nyújtson mindennemű támogatást az iskolák, kórhá­zak, betegsegélyező intézmények és más mű és közintézetek normális munkájának bizto­sításához.23 A helyi lakosság birtokában levő mindennemű fegyver, lőszer, hadianyag, ka­tonai tárgyak és rádiókészülékeket a katonai parancsnokoknak beszolgáltatni. Az utcán való közlekedés 7:00-20:00-ig van engedé­lyezve. Az éjjeli elsötétítés kötelező".24 A rendeletek értelmében nem lett volna félnivalója a lakosságnak, ám ez a valóságban teljesen más képet mutatott, ugyanis 1945. ja­nuár közepén a szolnoki Orosz Parancsnok­ság a Főispán írásos engedélye alapján Új- és Okécske községekből erőszakos úton történő lefoglalással 3 tonna szarvasmarhát szállított el. A frontmozdulatok következtében koráb­ban megmaradt állatállomány csekély száma azt eredményezte, hogy az élelmet adó állat- állományt vette igénybe a kiküldött beszer­19 Uo. 20 Uo. 21 MNL BKML V. 386. 1/1945. sz. Az Ókécske területén működött szeszgyárat ismeretlen tettesek több eset­ben feltörték, amikor is nagy mennyiségű rum és pá­linka tűnt el a raktárakból. 22 A felszólított újkécskei kereskedők: Verebély Károly, Cseh Bálint, Kocsis Sándor, Lovas Józsefné, Pesti Elemér (drogista), Szirmúk Sándorné, Gyovai Ferenc- né, Szabó Ödön, Sacht János, „Filléres Áruház", Bállá István, Juhász Dezsőné, Kalló Ferenc, özv. Halász Fe- rencné. Üzleteik nyitva tartását 9 és 14 óra között hatá­rozták meg. In: MNL BKML V. 386.176/1945. sz. 23 MNL BKML V. 386.176/1945. sz. 24 Uo. ző osztag. Az eset január 21-én (ekkor már az 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezmény jegyében)25 újfent megismétlő­dött, ám a rekvirált mennyiség jóval megha­ladta a korábbi darabszámot. Összegyűjtöttek 800 q szarvasmarhát, 200 q sertést, 5 000 kg burgonyát és 50 000 db tojást. A rablások kö­vetkeztében Pusztai Mihály február 1-i, a fő­ispánnak címzett jelentésében kétségbeesetten írta le, hogy „...a legtöbb helyen már csak egy fejős tehén van, és ebből 6-7 gyermek él, [...] sem zsír, sem szalonna, a legtöbb családnál már nincs".26 A katonák továbbra is fosztogat­ták a megcsappant borkészleteket, amelyről a községi bíró a következő módon nyilatkozott a Főszolgabírónk címzett panaszában: „Ide Újkécskére, tekintettel arra, hogy bora van, il­letve volt (Ókécskének még most is van), a be­szerzők igen nagy számmal jönnek és bizony legtöbben nem fizetnek, sőt igen gorombán viselkednek ... A boron kívül bizony legtöbb­ször - míg volt, disznót, baromfit és egyéb élelmicikkeket vittek fizetés nélkül. A román katonák meg egyenesen autószámra hordták ki tanyákról a jószágokat, nem kímélve még a legszegényebb családokat sem ... Ezeket azért akarjuk Főispán Úrral tudatni, hogy szíves­kedjék odahatni, hogy a szolnoki orosz kato­naság ide Pest megyéhez és a Kiskunfélegyhá­zi járáshoz tartozó községekbe ne jöjjön, mert nekünk a szomszédos Pest megyei városokból ide jövő katonaságot, valamint a Főszolga­bíró Úr által elrendelt mennyiség kiadását is nehéz ellátni. [...] a mostani beszerző osztag is el akar vinni kb. 210 hordó barack és szil­va lekvárnak való anyagot. Fizetés nélkül, bár mondja, hogy majd ad valamit. [...] a beszer­ző osztag az olajütő malmot is lefoglalta, és a lakosságot most még olajjal sem tudjuk ellátni [...]. Mi jól tudjuk, hogy a Vöröshadsereget tá­mogatni kell, mi meg is tesszük, meg is tettük, de amit már nem bírunk, azt nem bírjuk..."27 A jelentést február 19-én újabb beszámoló követte, amelyből kitűnik, hogy a közellátási 25 A fegyverszüneti egyezményben Magyarország elfo­gadta a Szovjetunió feltételeit (a jóvátétel fizetésével együtt), amelyben már egyértelművé vált a majd az 1947-es Párizsi békeszerződésben megfogalmazott „kollektív bűnösség" mibenléte. A szabadrablás kor­látok nélkül folytatódott. In: ROMSICS Ignác 2005 78. 26 MNL BKML V. 386.176/1945. sz. 27 Uo. 267

Next

/
Oldalképek
Tartalom