Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Régészet–Antropológia - Balogh Csilla: A Duna–Tisza köze avar kori betelepülése

Cumania 27. Balogh Csilla A DUNA-TISZA KÖZE AVAR KORI BETELEPÜLÉSE1 A Kárpát-medence közel két és félezer avar kori lelőhelyéről mintegy 70 000 sír került ed­dig feltárásra, azonban e nagy számok ellené­re máig hiányoznak az olyan regionális vizs­gálatok, melyek teljességre törekvő anyag- gyűjtéseken alapulnak, és mind a temetkezési szokásokat, mind pedig a tárgyi emlékanya­got áttekintik. Ezek hiányában azonban szá­mos kérdésre csakis általános és gyakorta pontatlan válaszokat adhatunk. A Duna-Tisza köze, különösen annak az északi harmada mind a hazai, mind a nemzet­közi népvándorláskor-kutatásban elsősorban a kiemelkedően gazdag leletegyütteseiről is­mert. Ugyanakkor meglehetősen keveset tu­dunk az itt előkerült leletanyag döntő több­ségét kitevő köznépi temetkezésekről, az egykor itt élt közösségek életmódjáról, vise­letéről, temetkezési szokásairól, hétköznapja­iról. Ez alapvetően a leletanyag többségének közöletlenségéből adódik. Ezen a helyzeten természetesen egyetlen munka gyökeresen nem változtathat, azonban a terület avar kori lelőhelyeinek teljességre törekvő összegyűj­tésével és a kutathatók elemzésével legalább valós képet próbáltam megrajzolni a terület avar koráról. Ezért került sor a Kárpát-me­dence Duna-Tisza közi területére vonatko­zóan egy átfogó összefoglalás elkészítésére alapvetően arra koncentrálva, hogyan történt e terület avar kori betelepülése. Elsősorban arra kerestem a választ, hogy mikor és milyen ütemben történt a Duna-Ti­sza köze egyes területeinek avar kori meg­szállása, hogyan változott a településtömb, s ezekkel összefüggésben számolhatunk-e és mikor új betelepülő közösségekkel, kimutat- hatók-e régészeti módszerekkel belső migrá­ciós folyamatok. A vizsgálatok során továb­1 Jelen tanulmány a Duna-Tisza köze avar kori betelepü­lésének problémái c., 2014-ben megvédett PhD-disszer- táció téziseinek átdolgozott és irodalmi hivatkozásokkal ellátott változata. bi kérdések is megfogalmazódtak, melyekre szintén megkíséreltem válaszokat keresni. Ilyen például az, hogy milyen válaszokat ad­tak az Avar Kaganátusban lejátszódó társa­dalmi-politikai folyamatokra az itt élő közös­ségek, milyen mértékű akkulturáció követhe­tő nyomon a temetkezési szokásokban és a tárgyi hagyatékban, mit tudhatunk az egyes közösségek Kaganátuson belüli és kívüli kommunikációjáról, hivatalos és interper­szonális kapcsolatrendszerérői, illetve arról, hogy az itt élők hogyan reagáltak egyes kör­nyezeti változásokra: életmódváltással vagy elvándorlással. Mindezek mellett természe­tesen nem lehetett megkerülni e területnek a Kaganátusban betöltött speciális szerepével, a kagáni központtal kapcsolatos kérdéseket sem. Mindezek vizsgálata pedig a régészeti emlékanyag, elsősorban a sírleletek komplex elemzésével történt. A településtömb változása és a migrációs folyamatok mögött meghúzódó indikátorok csak részben voltak kimutathatók, mert teljes feltárásukhoz komplex társadalmi elemzés­re és az Avar Kaganátus egyéb területeiről is hasonló részletességű áttekintésekre lenne szükség, azonban ez utóbbiak jelenleg nem állnak rendelkezésre. Csak egyes résztémák esetében tudtam a saját megfigyeléseimet ösz- szevetni a Kisalföldről és a Körös-Tisza-Ma- ros vidékéről rendelkezésre álló elemzések adataival.2 Mindebből következően a jövőben 2 Az egyes régészeti jelenségek vizsgálatában a lokális szemlélet helyett egy nagyobb földrajzi egységre koncentrált Tomka Péter, amikor a Kisalföld avar sírle­leteinél a tájolást, a koporsóhasználatot, s legutóbb a kettős- és többes temetkezéseket áttekintette (TOMKA Péter 1972, 1975, 1979, 2003). Munkái újszerűek voltak és példaként szolgáltak abban a tekintetben is, hogy a Kisalföldről a lehető legtöbb adatot vonta be vizsgála­taiba. A keltezésre alkalmasabb régészeti leletanyagon keresztül a temetkezési szokások egyes elemeinek is kronológiai vonatkozást adott, s a terület jellegze­tességeit a szomszédos területekre való kitekintéssel állapította meg. Hasonló szemléletet követett Lőrinczy Gábor, amikor a Tiszántúl kelet-európai eredetű, kora 55

Next

/
Oldalképek
Tartalom