Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Régészet–Antropológia - Balogh Csilla: A Duna–Tisza köze avar kori betelepülése

Balogh Csilla újabb, hasonló regionális vizsgálatok a dolgo­zatban tett egyes megállapításaimat jelentő­sen finomíthatják, módosíthatják. A Duna-Tisza köze avar kori történeté­vel kapcsolatos kérdések vizsgálata során elsősorban a sír- és szórványleletekre támasz­kodhatunk a szisztematikus topográfiai kuta­tások hiánya és a telepfeltárások feldolgozat- lansága miatt. Ezért a fenti kérdések vizsgá­lata előtt elvégeztem a sír- és szórványleletek teljességre törekvő anyaggyűjtését. Mivel azonban e terület avar kori anyagának közel kétharmada közöletlen, feldolgozatlan, ezért ez egy nagyléptékű forrásfeltáró alapkutatás­sá bővült. A címben megfogalmazott problemati­ka következtében elsősorban a terület kora avar kori anyagára koncentráltam. A kora avar népesség jellegzetességeinek meghatá­rozását a temetkezési szokások és a régésze­ti leletanyag részletes elemzésével végeztem el. Az egyes jelenségeket, tárgytípusokat tá- gabb kontextusban is vizsgáltam. A tipoló­giai és korológiai kérdéseken túl a temetők horizontálstatigráfiai elemzése sokat fino­míthatott volna a megállapításokon, azonban megbízható temetőtérkép alig áll rendelkezé­sünkre. A sajátos színezetű avar anyagi műveltség helyben, itt a Kárpát-medencében alakult ki, az ázsiai gyökereket komoly impulzusok ér­ték már a kelet-európai sztyeppén, de az itt talált késő antik maradványlakosság, illet­ve a germán népességek, valamint a bizánci kultúra hatására formálódott igazából a „jel­legzetesen" avarnak tartott leletanyag. Ezt a folyamatot visszafelé követve törekedtem a Duna-Tisza közén elsőként megtelepedő avar közösségek régészeti leletanyagának, a legkorábbi lelethorizontnak a meghatározá­sára úgy, hogy a körvonalazott kora avar kori emlékanyagból leválasztottam az idegen tár­gyakat, jelenségeket (bizánci, germán, balká­avar kori népességét körülírta a régészeti hagyaték és a temetkezési szokások sajátos elemeivel (LORINCZY Gábor 1991 142.). Ezt a módszert alkalmazta Bende Lívia is Temetkezési szokások a Körös-Tisza-Maros közén az avar kor második felében c. doktori disszertá­ciójában. Kutatásom során több szempontból is, főként ez utóbbi munka szolgált példaként, melyben egy viszonylag nagy, jól körülhatárolható földrajzi egység teljesebb anyaggyűjtése alapján a temetkezési szokások minden egyes eleme vizsgálat alá került. ni-mediterrán), és a „maradék" leletanyagot kötöttem a betelepülő népességekhez. A kora avar sajátosságok meghatározása után azok továbbélésének vizsgálatával töre­kedtem az új jelenségek, a változások megha­tározására. A temetkezési szokások és a tárgyi emlék­anyag részletes elemzése után a terület avar kori emlékanyagában hat kronológiai hori­zont rajzolódott ki, s ezek alapján készült el a terület avar kori betelepülésének modellje. A tartós megtelepedés környezeti felté­teleinek, a terület eltartó-képességének és az avar korszakot közvetlenül megelőző idő­szak régészeti emlékeinek bemutatása után teljes mélységben elemeztem az avar kor első felének emlékanyagát. A korszak második fe­lének nagytömegű anyagából - a nagyobb te­metőrészletek esetében elvégzett horizontál­statigráfiai elemzések után - azoknak a rész­témáknak a kifejtésére szorítkoztam, melyek a betelepülés ütemének, illetve a terület sajá­tos szerepének vizsgálata szempontjából re­levánsak. Az egyes temetkezési rítuselemek, jelenségek és a tárgytipológiai vizsgálatok a társadalmi hierarchia különböző szintje­in álló közösségek kapcsolatrendszerének, a Duna-Tisza köze felső harmadába lokalizál­ható korai kagáni székhely és vonzáskörzete kialakulásának és továbbélésének vizsgálatát kínálták. Komplex társadalmi elemzésre a temetőtérképek hiánya, a dokumentációk hi­ányosságai és a leletanyag általánosan rossz állapota miatt nem volt lehetőség. A következőkben e terjedelmes munkából3 a forrásbázis és a feldolgozásnál alkalmazott módszerek ismertetése után bemutatásra ke­rülnek a régészeti leletanyag elemzése során kirajzolódott lelethorizontok, s az ezekbe be­sorolt lelőhelyek területi elhelyezkedése alap­ján a Duna-Tisza köze betelepülésének egyes fázisai. * 10 3 A doktori disszertáció anyaga két kötetre tagolódik. Az első kötet az elemző rész 453 oldalnyi elemző rész, 46 tipológiai táblával és egyéb képes illusztrációval, 10 diagrammal és 51 elterjedési térképpel. A kötet végén a Függelék I. a 14C méréseket, a Függelék II. 33 táblázatot, Ielőhelylistát tartalmaz. A második kötetbe a Katalógus került, mely az avar lelőhelykataszter (ADAM) 1992-ben lezárt adatgyűjtése óta ismertté vált lelőhelyek szócikkeit, illetve 25 temető 1 083 sírjának leírását, valamint azok anyagát tartalmazza 518 táblába (404 rajzos és 114 fotótábla) szerkesztve. 56

Next

/
Oldalképek
Tartalom