Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Módszertan - Szentpéteri József: Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból. Szakmai megnyitó

Cumania 27. Szentpéteri József NAGYURAK ÉS VEZÉREK Híres avar leletek a Kiskunságból Szakmai megnyitó1 Tisztelt múzeumbarát közönség! Kedves vendégek! Hölgyeim és Uraim! Néhány perc múlva belépünk abba a terembe, amely a magyarországi és nemzetközi nép- vándorláskor-kutatás szakembereinek, az értő és érdeklődő látogatóknak az egyik közked­velt (de mondhatnám nyugodtan: kötelező) zarándokhelye lesz az elkövetkezendő 15 esz­tendőben. A Kárpát-medence évezredes múltra visz- szatekintő történetében a 6. század közepétől a 9. század végéig tartó avar korszak tárgyi ha­gyatékának szép és hiteles válogatását tekint­hetjük meg egy kreatív, innovatív, inspiráló és szakmailag szilárdan megalapozott kamara­kiállítás keretében a kecskeméti Cifrapalota egyik sötétfeketére varázsolt szegletében. Ez a bemutató kreatív elképzeléseken nyugszik. A kiállítás rendezője szakítani mert hagyományos tárlatrendezési megoldásokkal, és a technikai kivitelezők több évtizedes ta­pasztalataira támaszkodva egy olyan letisztult belső teret hozott lére, ahol a sztyeppéi világot idéző zenei dallamok hangolják rá gondola­tainkat a múlttal való találkozásra; fejünkre a csillagos eget szimbolizáló tér borul, s szem- magasságban, az oldalfalakon körös-körül mint egy fejedelmi nomád öv pompás veretei sorakoznak egymás után az egykori Avar Bi­rodalom legszebb tárgyi emlékei a korszerű fénytechnikával megvilágított vitrinekben. Ezek a leletek számos alkalommal (mondhat­ni: legtöbbször) a véletlen játékaként kerültek napvilágra, de előfordult, hogy szerencsés kezű régészek gondosan előkészített ásatásai­nak az eredményeit testesítik meg. 1 Elhangzott 2014. július 18-án, Cifrapalota, Kecskemét. Kecskemét városa a hányatott sorsú múze­umával az élén már réges-rég bekerült a hazai tudományos és kulturális műhelyek nemzet­közileg ismert és megbecsült sorába. Egyéb­ként is - mióta felgyorsult korunkban oly ki­csivé zsugorodott a bolygónk, különösen igaz, hogy - bárki feltekint a csillagos égre, ugyan­azt a rejtélyes, de a végtelen rendről árulko­dó világot pillantja meg a Tejút hálózatában. Amikor Budapesten, Pétervárott, Londonban és Párizsban vagy New Yorkban járunk, biz­tosak lehetünk abban, hogy a Magyar Nemze­ti Múzeum, az Ermitázs, a British Museum, a Louvre, de még a Metropolitan Museum is a büszkeségei közé sorolná a Kecskeméti Kato­na József Múzeum legszebb régészeti leleteit. Gondoljunk csak a tavaly Bugac-Monostoron előkerült aranyozott zománcdíszes Szent Pé- ter-ereklyetartó lemezekre, melyek feltehető­leg 1185 és 1190 között a III. keresztes hadjárat során kerültek a Duna-Tisza közére. És ilyen világszerte híres Kecskemét jelenleg ismert legnagyobb kincse, ami köré a most megnyíló kiállítás is szerveződött: a 7. század vége felé a Homokhátság peremén, a mai Kunbábony határában titokban eltemetett nagyúr sírjából előkerült arany méltóságjelvények, fegyver- övek, ékszerek, aranyveretes fegyverek és ha­lotti felszerelések együttese. Mondjuk ki bátran: a kunbábonyi tárgyak minősége, az általuk képviselt hatalmi jelvé­nyek összessége alapján az ott eltemetett sze­mély volt a jelenleg általunk ismert legmaga­sabb rangú avar kori hadúr, akit a kortársak bi­zonyosan kagánnak nevezhettek. Arról sajnos hallgatnak az írott történeti források, hogy ki lehetett az a fél szemére vak uralkodó, akinek 1971. február 20-áig bolygatatlan temetkezése oly sok örömöt hozott, ugyanakkor a sírnak a 385

Next

/
Oldalképek
Tartalom