Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Módszertan - Szentpéteri József: Nagyurak és vezérek. Híres avar leletek a Kiskunságból. Szakmai megnyitó

Szentpéteri József falu apraja-nagyja által való teljes megsemmi­sítésével oly sok megoldatlan talányt okozott a magyar tudományosságnak. De ne csak általánosságban beszéljünk minderről! Ez a rövidesen megnyíló kiállítás egyértelmű bizonyítéka annak, hogy mindez, amit itt látni fogunk, az az egymást követő régész-muzeológus nemzedékek tevékenysé­gére, egymás tudományos munkásságát meg­alapozó, kiegészítő és további kutatásokra ösz­tönző erőfeszítéseire épül. Mi magunk, kortárs kollégák sohasem tudhatjuk, hogy ki mivel, milyen apró részlettel vagy éppen nagyhatá­sú felfedezéssel segíti elő szűkebb szakterü­letünk általános fejlődését. Az itt látható leg­több régészeti lelet és lelőhely mindenekelőtt a körünkben megjelent H. Tóth Elvira három és fél évtizedes kecskeméti tevékenységének méltó megnyilvánulása. A Bács-Kiskun me­gyei avar kori lelőhelyek kutatása terén vállalt áldozatos munkáját Balogh Csilla vette át, az ő eredményeiknek és a nem feltétlenül avar koros múzeumi kollégák feltárásainak nagy hozzáértésről és szakmai igényességről tanús­kodó összegzését a kiállítás szervezője és ren­dezője (mai divatos szóval: kurátora), Wicker Erika végezte el. A kiállítás megvalósulását lehetővé tevő pályázatában megfogalmazott forgatókönyv minden nehézségével megbir­kózó technikai kivitelezés Zalatnai Pál és Lan­tos Szabolcs munkáját dicséri. És itt szeretném megköszönni a Kecskeméti Katona József Mú­zeum minden közreműködő munkatársának, hogy e látványos, az eddigi kutatásokat ösz- szegző és további párbeszédre ösztönző kiál­lítással lehetővé tették kulturális örökségünk egyik kiemelkedő korszakának a jobb megis­merését mind a szűkebb szakma, mind a nagy- közönség számára. Nyíljon meg hát előttünk ennek az avar kincseskamrát jelképező teremnek az ajtaja; és hangozzék el végre az a néhány szó, amelyet remélem, már minden jelenlévő türelmetlenül és a kiállítás iránti kíváncsiságtól hajtva régóta hallani óhajt: „a kiállítást ezennel megnyitom". 1-2. kép. Meghívó a „Nagyurak és vezérek" kiállítás megnyitójára 386

Next

/
Oldalképek
Tartalom