Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Restaurálás, állagmegóvás - Mala Enikő: A dunapataji pártaöv restaurálása

Cumania 27. Mala Enikő A DUNAPATAJI PÁRTAÖV RESTAURÁLÁSA A dunapataji Szent Tamás dombon V. Székely György régész első ízben 1999-ben, majd ké­sőbb 2002-ben végzett ásatása során feltárásra került a középkori templom és a körülötte elte­rülő temető egy része. A templom külső legna­gyobb hossza 15 m, szélessége 8 m, míg a két - egy szélesebb és egy keskenyebb - részből álló hajót félköríves szentély zárja. A 2002-es feltá­rás során bizonyosságot nyert, hogy a temp­lomhajó mindkét fele egy időben épült. Erre bizonyíték az azonos falazási technika és az alapozási mélység. A templom bejárata a déli fal nyugati sarkában valószínűsíthető, mivel itt egy 1 m-es szakaszon hiányos a falszövet. A templom falain belül valamint a temp­lom közvetlen környékén összesen 72 temetke­zés került feltárásra, melyek közül csak a hajó belsejében mutatkoztak sírgödrök. Középkori keresztény szokás szerint temetés megszentelt földbe történhetett, ezért meglehetősen zsúfol­va, akár három egymás feletti rétegben is vol­tak sírok. Az elhunytakat többnyire deszkako­porsókban helyezték a sírokba; erre utalnak a nagyszámú koporsószegleletek és a fa korha- déknyomok is. A sírok tájolása megegyezik a temploméval, a halottakat kivétel nélkül há­ton fekve, karjukat oldalukon nyugtatva vagy medencére hajlítva temették el. A sírokból előkerült leletanyag a közép­korra jellemzően ékszer és viseleti darabokból áll. Két sírban volt párta, melyből az egyik (70. sír) egy fonatos díszítésű, viszonylagosan jó állapotban lett kiemelve. Nagy számban vol­tak még csatok, füles gombok, kapcsok, vere­tes ún. pártaövek. Több kisebb töredék mellett három sírból (35., 37., 69. sír) került elő részben vagy egészben eredeti helyzetben megmaradt veretes öv. Az általam restaurált 15. századi pártaöv a 37. sírból származik, melyben a má­sik lelet egy - használati tárgynak tekinthető - nagyméretű vaskés volt.1 1V. Székely György leletmentése, 1999, 2002. KKJM RégAd 2000.902., 2006.1576. Ezúton is köszönetét mon­A BŐR ÉS A VERETEK ÁLLAPOTA A földből előkerült leletek állapota függ attól, hogy még használatuk idején milyen hatások érték, azonkívül mennyi ideig volt a különböző kémiai és fizikai jellemzőkkel bíró talajban. Azaz: milyen volt a pH-értéke, az oxigén-, só-, nedvességtartalma, hőmérsék­lete, milyen minőségű a mikroorganizmusok jelenléte - ezek mind-mind meghatározzák a tárgy kezelését és jövőbeli állapotát. Nedves környezetben magasabb hőmérsékleten gyor­sul a reakciósebesség, tehát a lebontó folyama­tok is felgyorsulhatnak, de ezeket a folyama­tokat soha nem lehet egyedüli paraméterként kiragadva szemlélni, hiszen egy komplex kör­nyezetről beszélünk, ahol a tényezők egymást erősítve vagy gyengítve hatnak a tárgyra.* 2 3 Az övét sok évvel az ásatás befejezése után restauráltam. Nem csak a talajban töltött év­századok, hanem a raktárban néhány igen száraz körülmény közt eltöltött esztendő is nyomot hagyott rajta. Gyakorlatilag a bőr el­vesztette szerkezeti víztartalmát, „kopogós­ra" száradt. Ennek megfelelően nedvesség- tartalma alapján száraz bőrként kezeltem.3 Az öv ráadásul még a talajba tétele után is szenvedett károsodást, mivel a bal oldala hi­ányzott - valószínűleg talajművelés miatt. A több részletben kiemelt veretes öv hordozója 5 cm széles marhabőr szíj volt, mely a vere­tek környezetében igen jól konzerválódott a réz korróziós termékeinek köszönhetően. Ahol szabad, veret nélküli felületek voltak, ott a bőr részben vagy egészben megsemmisült. A meglévő részek állapota változatosságot mutatott, rossz és közepes megtartású részek váltakoztak. Helyenként szétvált a hús és bar­dok V. Székely György régésznek és Vida Ágnes gra­fikusnak a munkám során nyújtott segítségükért, vala­mint Újvári Mária restaurátornak a szakmai vezeté­séért. 2 BAKAYNÉ PERJÉS Judit 2003 39-40. 3 BAKAYNÉ PERJÉS Judit 2003 40. 321

Next

/
Oldalképek
Tartalom