Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Restaurálás, állagmegóvás - Mala Enikő: A dunapataji pártaöv restaurálása

Mala Enikő karész, a szélek foszlékonnyá váltak, de ösz- szességében elmondható, hogy a barkafelület elég szépen megmaradt. Az öv több részletben lett felvéve, szeren­csére az évek alatt nem volt mozgatva, ezért az egymáshoz tartozó, de nem illeszkedő ré­szek nem csúsztak szét, ami nagymértékben könnyítette a későbbiek folyamán a rekonst­rukciós munkákat. Egységként kezeltem az övcsatot és kör­nyezetét. A bronzcsat jó állapotú volt, kivéve a vas nyelvét, ami már tulajdonképpen egy vasmag nélküli korrózióhalmazzá vált, és a restaurálás során meg is semmisült. A bőr a csat környékén közepesen jó állapotban volt. Későbbiekben a kibontás után ebben az egy­ségben a csaton kívül találtam még üveg ká­sagyöngyöket, egy csillag alakú bronz díszt és egy franciakapocs-töredéket. Utóbbiak a ruházat vagy erszény díszítésének részei le­hettek. Az előzőekben leírt övcsattal együtt össze­sen nyolc részletben lett felvéve a tárgy. Eze­ket mind külön, de egymáshoz kapcsolódó egységenként kezeltem. Egyrészt azért, mert az egységeken belül biztos volt a veretek egy­másutánisága, de a későbbiek során ezeket az ásatáson készült fotók, rajzok alapján össze kellett illesztenem, és egy lehetséges sorren­det felállítanom. Három típusú veretet különítettem el, ami­ből az egyik típus a lyukvédő szerepét töltöt­te be, a másik kettő pedig díszítésül szolgált: 1) rózsaalakú veret; 2) fonatos veret; 3) indás motívumú lyukvédő veret (2-4. kép). A préselt bronzveretek állapota a helyze­tüktől függően változott. A váz bal oldalán az öv valószínű talajművelés által rongálódott, hiányos volt. A bolygatott részen töredékessé, szinte morzsalékossá váltak, némelyik marad­ványból csak éppen a típusát lehetett megál­lapítani. Az öv más részein azonban egészben maradt vereteket is találtam. Ennek azért van jelentősége, mert a későbbiekben lehetőséget nyújtottak az ép darabok a negatív-vételre és a másolatok elkészítésére. A véretekről általánosságban el lehet mon­dani, hogy a bronzra jellemző korróziós ter­mékek megtalálhatóak voltak rajtuk. A vörös Cu20, a fekete CuO, a zöld bázisos réz-karbo­nát, a kék azurit, bázisos réz-szulfátok, ame­lyek szintén zöld és kék színűek. Ezenkívül helyenként kalciumos, meszes rárakódások is előfordultak, amelyek a felülethez kötöttek apró kavics- és homokszemeket.4 A lyukvédő és fonatos veretek jobb állapotban, a rózsa­alakú veretek kissé korrodáltabban kerültek a kezembe. A préselt bronzlemezek a bőrhöz apró bronz szegecsekkel kapcsolódtak, dara­bonként kettővel a két rövidebb oldalukon, ki­véve a rózsaalakú veretnél, ahol 3-4 szegecset is használtak. Egy-két kivétellel ezek a szege­csek kézbekerülésig megtartották a vereteket a bőr felületén. Rózsaalakú veretből csak egy maradt épen, a lyukvédő és fonatos veretek viszont többségben épek, illetve repedtek vol­tak. A rosszabb állapotban lévő veretek már kezelésük előtt átkorrodálódtak, szinte szita- szerűen átlátszóvá váltak. A RESTAURÁLÁS MENETE Első lépésként egy mechanikai tisztítás vált szükségessé, mivel a tárgy annak idején kis földbabával együtt lett felvéve. A restaurá­lás e fázisában a veretet a bőrrel még egység­ként kezeltem. Először szárazon fapálcikával és ecsetek segítségével eltávolítottam azokat a földes szennyeződéseket, amik könnyen el- távolíthatóak voltak. Ezután szükség volt egy vizes tisztításra is a felületre tapadt növényi maradványok és iszapszerű lerakódások eltá­volítására. Mielőtt azonban ehhez hozzákezd- tem volna, vissza kellett nedvesítenem a bőrt és párakamrába helyeztem három napra. Eny- nyi idő alatt a bőr nedvességtartalma annyira megnőtt, hogy óvatosan tovább nedvesíthet­tem, először csak nyirkos papírvatta boroga­tásával, permetezéssel, majd folyadékba merí­téssel. A felületen megtapadt szennyeződése­ket 2%-os zsíralkohol-szulfát oldattal, óvatos mechanikai tisztítással távolítottam el. Ezt követően szükségessé vált a bőrben találha­tó, oldhatatlan Ca-, Mg-sók kioldása. Mielőtt azonban belekezdtem volna a sók kioldásába a már nedves, felpuhult szíjról leválasztottam a vereteket. Egyrészt azért, mert nem voltam meggyőződve, hogy a vereteket EDTA-ba (eti- lén-diamin-tetraecetsav dinátriumsója) szük­4 BAKAYNÉ PERJÉS Judit 2003 39. 322

Next

/
Oldalképek
Tartalom