Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Kultúrökológia - Győri-Nagy Sándor: A Kis-Sziget. Kultúrökológiai közelkép egy régészeti tájszeletről

Cumania 27. Győri-Nagy Sándor A KIS-SZIGET Kultúrökológiai közelkép egy régészeti tájszeletről „Lakni való Isten Földje"x (S. Rottenaicher) A Kis-Sziget a Bács-Kiskun megyei Csólyos- pálos község alsó-csólyosi határában fekvő MÖF-EKI Tájbirtok1 2 része (2. ábra). Területe 3,5 hektárnyi. Régészeti érdekességét az adja, hogy itt az új tájhasználati modell alapozó sza­kaszában a pattintott kőeszköztöredékektől a különböző történeti korokra datálható cserép­edény darabokon és csontleleteken át a kü­lönféle építmény-nyomokig a régtől folytonos lakottság nyomait fedeztük föl. A MÖF-EKI Tájbirtok fenntartható elvű tájhasználati modellje a jellegzetes semlyékes- homokhátas kiskunsági rónaság természetes működésének ismeretére alapszik. E tájmű­ködéseket a birtok egész területén 2007 óta folyamatosan kutatjuk. A természetes tájmű­ködések zavarainak megállapítására irányult a 2009-2010. évi nemzetközi biomassza- és tájtermékenység-vizsgálati projektünk.3 Egyik legfőbb megállapítása az volt, hogy a vízel­vezető rendszerek működése mellett a tájter­mékenység a korábbinak egyharmadára esett vissza. Ennek nyomán indult 2013-ban a Táj­birtok Kis-Szigetet is érintő körzetében a Ma­gyar Semlyékvíz-megőrzési Mintaprojekt. A mintaprojekt iránt érdeklődők útja így óhatatlanul érinti a Kis-Szigetet is, amelynek a korábbi intenzív, iparszerű talajművelés utá­ni pihentető-parlagoló időszaka 2014-ben ér véget. 2015-től a Kis-Szigetet is fokozatosan bekapcsoljuk a Tájbirtok lépcsőzetesen kiépü­1 ROTTENAICHER, Sepp 1999a, 1999b 2 A 37 hektáros birtoktest Nagy Gergely kiskunmajsai lakos tulajdona. 2008 óta a Magyar Ökoszociális Fórum Európai Kommunikációs Intézet bérli fenn­tartható elvű tájhasználati modell kialakítása céljából. Ennek része a semlyékvíz-megőrzési mintaprojekt is. Bővebben: GYŐRI-NAGY Sándor - NAGY Gergely 2011; KELEMEN Janka 2013 3 ROSSBACHER, Agnes 2010 lő fenntartható tájhasználati rendszerébe. A Kis-Szigeten ez elsősorban tájgyümölcsészet, semlyéki állattartás és fenntarthatósági tanu­lóturizmus kombinációját jelenti. Mindehhez szükséges a Kis-Sziget régészeti feltárása után annak komplex táj- és kultúratörténeti bemu­tatása is. Ehhez a MÖF-EKI kultúrökológiai és környezeti kommunikáció-tudományi újdon­ságai jó alapul szolgálhatnak.4 RÉGÉSZET ÉS KULTÚRÖKOLÓGIA A távérzékelés korában a tájérzékelés sem nélkülözhető. A műszeres tájfeltárás nem he­lyettesíti, csak léptékeiben kiterjeszti, haté­konyságában erősíti a tájérző ember érzékeit és lehetőségeit. így tekintve a távérzékelésre és a műszaki segédeszközökre támaszkodó régészet se távolodhat el a földtől. Az inten­zív „tárgykitermelés" kedvező jelenség a majdani ismeretösszegzés számára. Ugyan­akkor a tájhoz való közelhajlás, olyan finom archeológusi szikével, amilyennel a régészek nem elsősorban tárgyhagyó jellegű - állattar­tó - területen szárnyékok, karámok és kutak nyomait vizsgálták,5 a tájlátás élességét erősí­ti. Különösen, ha a látó szemet néprajzi és más kultúratudományi optika is segíti. Wicker Erikának az állattartással foglal­kozó írása adta a végső ösztönzést arra, hogy külön cikkben foglaljam össze azon „közelhaj­ló" tájmegfigyeléseim eredményeit és követ­keztetéseit, amelyeket kultúrökológusként a csólyospálosi MÖF-EKI Tájbirtokon tettem a 2007 és 2013 közti időszakban. 4 GYŐRI-NAGY Sándor 2001/2013, ill. 2002/2010 5 WICKER Erika 2013 85-112. 307

Next

/
Oldalképek
Tartalom