Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Művészettörténet - Horváth Roland: A Kecskeméti Kereskedelmi Iparhitelintézet és Népbank intézeti- és bérpalotájának építéstörténete és stíluskapcsolatai (1919–1912)

Cumania 27. Horváth Roland A KECSKEMÉTI KERESKEDELMI IPARHITELINTÉZET ÉS NÉPBANK INTÉZETI- ÉS BÉRPALOTÁJÁNAK ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE ÉS STÍLUSKAPCSOLATAI (1909-1912)1 A 19. század végén Kecskemét városa lázas építőtevékenységbe fogott, melynek eredmé­nyei a mai napig meghatározzák a belváros építészeti megjelenését. A város főterének századfordulós és szecessziós stílusirányzatú alkotásaival az elmúlt évtizedekben számos tudományos hangvételű munka foglalkozott már. A napvilágot látott építész- és épület­monográfiák szakirodalma azonban mind­eddig nélkülözte a Korb Flóris (1860-1930) által tervezett Kecskeméti Kereskedelmi Ipar­hitelintézet és Népbank palotájának monogra­fikus összefoglalását. Jelen tanulmány kifejezetten arra törek­szik, hogy részletesen feltárja a bérpalota re­konstruálható építéstörténetét, valamint sorra szedje az építész, Korb Flóris tevékenységé­nek dokumentálható tényeit; a meglehetősen gazdag forrásanyag mindezt lehetővé is tette. Az építéstörténeti és helytörténeti vonat­kozások mellett kirajzolódik a századfordulós Osztrák-Magyar Monarchia egyik legjelen­tősebb építészének alakja, akinek életműve mindezidáig túlnyomórészt feldolgozatlan volt és kevés figyelmet kapott. A kecskeméti származású Korb Flóris Hauszmann Alajos (1847-1926) irodájából önállósodott, és 1893- ben közös irodát alapított Giergl Kálmánnal. Az építészpáros munkássága olyan nagysza­bású budapesti épületeket hozott létre, mint a Klotild-paloták, a Királyi Bérpalota vagy ép­pen a Zeneakadémia. 1 Jelen tanulmány szakdolgozatom rövidített összefog­lalása és néhány ponton kibővített változata. Horváth Roland: A Kecskeméti Kereskedelmi Iparhitelintézet és Népbank intézeti- és bérpalotája. Szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társa­dalomtudományi Kar, Művészettudományi Intézet, 2014. Témavezető: dr. Rozsnyai József, művészettörté­nész, egyetemi adjunktus. KECSKEMÉT „ARANYKORA" ÉS A FŐTÉR RENDEZÉSE (1889-1910) A 19. század végének és a 20. század első másfél évtizedének különleges jelentősége van Kecskemét építéstörténetében - a sok más területen elért eredménye miatt ez az időszak méltón kiérdemelte a Kecskemét „aranyko­ra" elnevezést. A megyeszékhely esetében a városiasodás folyamata ezekben az években kapott olyan feltételeket, amelyek lehetővé tették a nagyobb horderejű építkezések kez­deményezését, és ezek megvalósítását. E bő két évtized során az akkori legmodernebbnek számító századfordulós és századelős építé­szeti stílusirányzatok hagytak ma is jól látható nyomokat Kecskemét építészeti arcképén. Alapvető tények tisztázására van szükség ahhoz, hogy megértsük, milyen viszonyrend- szerek és milyen mértékben befolyásolták egymást. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az épületek megszületésében milyen nagy szerepet játszottak a mögöttük álló em­berek, a városvezetés kívánságai, a megrende­lők és az építészek közötti bonyolult kapcso­latrendszerek. A város főterének kialakítását, vagyis az akkori piactér bővítését a közgyűlés 1889- ben határozta el. A templomok között bazár­sorok és lakóépületek felaprózott térzugai foglaltak helyet, melyeket a következő évek­ben a város kisajátított, és szabályozta a főtér területét.2 Az elbontandó épületek listáján szere­pelt az úgynevezett „Kaszinó-tömb", mely a Deák tér (napjainkban Szabadság tér) észak- nyugati térfalát képezte. A „Kaszinó-tömb" ténylegesen két épületet foglalt magában: a város tulajdonát képező Városi Kaszinó régi 2 JUHÁSZ István 199913. 283

Next

/
Oldalképek
Tartalom