Wicker Erika (szerk.): Cumania 27. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2016)

Helytörténet - Mák Kornél: Kecskemét kulturális ipara

Cu mania 27. Mák Kornél KECSKEMÉT KULTURÁLIS IPARA1 Kecskemét a Duna-Tisza közének északi ré­szén elhelyezkedő megyei jogú város, 114000 fős lakosságával, gazdasági folyamataival Bács-Kiskun megye meghatározó települése. Nagy Lajos király az 1360-as években emelte a várost mezővárosi rangra. A közép­kor folyamán egészen az 1400-as évek végé­ig Kecskemét virágzó kereskedelmi központ volt. A Budától Szeged felé haladó kereske­delmi útvonal fontos állomásaként a főként a kereskedelmi célra hajtott jószágok után járó jövedelem biztos megélhetést adott. A török hódoltság idején a város nem pusztult el, sőt léte stabil volt. Az Alföld elpusztított kistele­püléseinek lakosságát befogadta, integrálta. Lakói egyszerre fizettek adót a Hódoltságnak és a felvidéken élő Gróf Koháry földbirtokos­nak is, aki a város iránta való pénzbeli köte­lezettségét mindig következetesen behajtotta. A török a katolikus ferencesek és a kálvinista lelkipásztorok működését engedélyezte, így ebben az aránylag biztonságos időszakban kialakult a mezővárosi polgári gondolkodás alapja, illetve egyre jellemzőbb lett az a tole­rancia, befogadó jelleg, ami Kecskemétet ma is jellemzi. Témánk szempontjából a követke­ző nagyon fontos időszak a dualizmus kora. Kecskemét az évszádok alatt nagy birtokrend­szert alakított ki az akkori városmag körül leg­alább 60 kilométeres körben, mely Debrecen birtokaival is határos volt. A művelődés hatá­rozott és igényes szeretete már a reformkortól jellemző volt, melynek számos jeles alakja is említhető (pl. Katona József). Az 1880-as évek szőlőbetegségének, a filoxérának az alföldi homok kvarca ellenállt, így nem betegítette meg az ültetvényeket. Mivel szinte az akkori Magyarországon csak itt volt szőlőtermés, ez nagy bevételeket hozott. Ebből a bevételből 1 írásomban Kecskemét városa kulturális iparának jellem­zőit szeretném bemutatni, lévén szülővAosom, és mert jelenleg a kulturális ügyekért felelős vezetőként a kultu­rális és művelődési szerkezetet, lehetőségeket ismerem. Ezáltal a saját szemszögemből elemzem ezt a kérdést. emelték a Katona József Színház épületét, és ez addig soha nem látott kulturális fellendülés nyitánya lett. Ez az időszak az 1880-as évek­től 1919-ig tartott, a helytörténet Kecskemét Aranykorának nevezi. Lestár Péter, Kada Elek és Sándor István személyében három nagy formátumú polgármester neve is fémjelzi. Eb­ben az időszakban gazdag építkezés kezdő­dik el. Ekkor készül el a Lechner Ödön által tervezett szecessziós Városháza, a Kaszinó épülete, a mai Cifrapalota, a Luther-palota és még sorolhatnám. A kulturális és közösségi élet pezsegni kezdett, fellendült a színházi, irodalmi élet, erősödött az oktatás, iskolák sorozatos alapítása történt, számos egyházi, kulturális egyesület alakult meg. Utóbbiak kezdeményezésére valósult meg a városban az Országos Dalárdaverseny is, amely neve­zetes eseménye lett ennek az időnek. Kiemel­ném, hogy Kada Elek polgármester kezde­ményezte egy városi múzeum létrehozását, és személy szerint maga is régészkedett. A történet szerint, mivel a Tisztelt Testület nem akarta támogatni az új beruházás finanszíro­zását, ezért az új Városháza épületében rak­tározta a bőséges leletgyűjteményt. Tudta, hogy a helyszűke más belátásra ösztönzi a városatyákat, így is lett. A múzeum épülete az 1920-as évekre készült el, sajnos Kada ezt nem élhette meg. Témánk szempontjából fon­tos, hogy az új múzeumot Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter avatta fel, melyről a Kecskeméti Lapok, mint „impozáns fényességű ünnepségről" számol be.2 A mi­niszter hangsúlyozta ünnepi beszédében: „A legnagyobb érdeklődéssel figyelte mindig Katona városának kulturális fejlődését és ki­jelentette, hogy kulturtevékenységében min­denkor számíthat Kecskemét a kultuszkor­mány leghatékonyabb támogatására." Majd a beszédét folytatva felsorolta azokat az Európa 2 GILA fános 2013 154. 261

Next

/
Oldalképek
Tartalom