Wicker Erika (szerk.): Cumania 26. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2013)

Néprajz - Merinu Éva: A zsidó családoknál szolgáló hajósi sváb cselédlányok életkörülményei a 20. század első felében

CUMANIA 26. Merinu Éva A ZSIDÓ CSALÁDOKNÁL SZOLGÁLÓ HAJÓSI SVÁB CSELÉDLÁNYOK ÉLETKÖRÜLMÉNYEI A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN A közelmúlt magyar társadalomtörténeté­nek talán egyik legelhanyagoltabb, a szaktu­domány előtt leginkább rejtve maradt rétege a házi cselédség.1 A néprajzi tanulmányok nagy része a majorsági, uradalmi cselédséggel fog­lalkozik, pedig jelentős számban szolgáltak cselédek a falusi, városi polgárságnál és gaz­daparasztoknál is. A házi cselédek, a háztartási alkalmazot­tak általában olyan tehetős munkaadóknál szolgáltak, akik megengedhették maguknak, hogy otthoni tennivalóik egy részét - vagy akár egészét is - állandó alkalmazottakra há­rítsák. Ebbe a társadalmi rétegbe tartozott a főképp iparral és kereskedelemmel foglalkozó városi és falusi zsidóság is. A városiasodással és a polgárosodással párhuzamosan a női cse­lédek száma és aránya folyamatosan növeke­dett. Számuk a magyar polgári társadalomban több százezerre tehető.2 Az úgynevezett cselédkérdés már az első világháború előtt is nagy érdeklődést váltott ki. A népi írók is foglalkoztak vele, főként Kosztolányi Dezső Édes Anna című regénye nyomán fordult a cselédek felé a közfigyelem. A téma néprajzi kutatására csak akkor lépett fel az igény, amikor ez a társadalmi réteg már letűnőben volt. Az 1945 utáni szociológiai szemléletű tanulmányokat Gyáni Gábor mo­nográfiája (1983) összegezte. Egy közeli rokonom, aki zsidó családok­nál szolgált Erdélyben, sokat mesélt az ak­kori életéről, s felkeltette az érdeklődésemet a zsidó családoknál szolgáló cselédek iránt. Hajóson találkoztam néhány idős asszonnyal, akik szintén szolgáltak zsidó családoknál, és szívesen beszéltek életük akkori időszakáról. Tanulmányomban a 20. század első felében zsidó családokhoz szegődő hajósi sváb leá­nyok munkakörülményeit szeretném bemu­tatni. 1 Gyáni Gábor 1983 7. 2 Gyáni Gábor 1983 7. SZEGÉNYCSALÁDBÓL A CSELÉDSÉGBE A cselédeket rendszerint egy évre fogad­ták fel. Csak néhány cseléd vette igénybe a munkaközvetítőt, ahol írásos szerződést kötöttek, többségük azonban szóbeli meg­egyezés alapján állt munkába. Elszigeteltsé­gükben minden más társadalmi csoportnál kiszolgáltatottabbak voltak. Bérük alacsony volt, és mivel bennkosztosok3 voltak, a gazda házában is aludtak, általában alacsony pénz­beli juttatásban részesültek. Az ő státusszim­bólumuk az otthon oly sokat emlegetett tejes­kávé volt,4 ugyanis e drága ital fogyasztása mindennapos volt a fogadó gazda házában. A cselédnek szegődő hajósi sváb leányok többsége sokgyermekes szegényparaszti, földműves-kisiparos és agrárproletár család­ból származott. A család anyagi nehézségei vagy a nyomor hajtotta őket erre a pályára, s egyesek a nehéz paraszti munka elől me­nekültek a városokba. Nádai Ferencné 1929- ben lett cseléd, szülei kisparasztok voltak. Az édesapja még az első világháborúban meghalt, édesanyja egyedül nevelte három fiát és a lányát. Volt egy kis szőlőjük, egy kis földjük, amely mellett még bérelt földön is gazdálkodtak. így kínlódtak, a kis földből és apa nélkül nehezen tudtak megélni. Stadler Ferencné 1949-ben azért szegődött el cseléd­nek, mert családja vagyonát elvették, saját házukból kitelepítették őket, és örültek, hogy egy kis pénzt kereshetnek. Gyáni Gábor megállapítása szerint a több­nyire fiatal és hajadon leányok cselédnek sze- gődése-szegődtetése hátterében álló társa­dalmi okok nem pusztán az anyagi kényszer- helyzet szorítása, hanem az ebből kisarjadó polgárosodási törekvések szükségletként való megjelenése volt.5 A többgyermekes 3 Amelyik családnál szolgáltak, ott is étkeztek, a kosztol- tatás is beletartozott a munkabérükbe. 4 Gyáni Gábor 1983 74-75. 5 Gyáni Gábor 1983 74-75. 201

Next

/
Oldalképek
Tartalom