Wicker Erika (szerk.): Cumania 26. - A Kecskeméti Katona József Múzeum évkönyve (Kecskemét, 2013)

Néprajz - Merinu Éva: A zsidó családoknál szolgáló hajósi sváb cselédlányok életkörülményei a 20. század első felében

Merinu Éva családok körében hatottak a legélénkebben, a legelemibb erővel azok a kényszerek, ame­lyek a fiatal leányokat cselédként szóba jövő munkavállalásra indították.61914 előtt a cse­lédség 87%-a hajadon, akik legszebb éveiket töltötték szolgálatban.7 E társadalmi réteg átlagéletkora Gyáni Gábor szerint 20-25 év között húzódott.8 A cselédkedés átmeneti foglalkozás volt csupán. A textilipar fejlődése feleslegessé tette az otthoni fonást-szövést, a szegény le­ányok sem kényszerültek többé kelengyéjü­ket házilag elkészíteni, ezért mezőgazdasági idénymunkára vagy cselédi szolgálatra je­lentkeztek. A megszolgált kevés készpénzt a kelengye összeállítására fordították, vagy ha- zaküldték, esetleg ruházkodásra költötték.9 Gyáni Gábor szerint a házicselédek kész­pénz-jövedelme ugyan nem volt túl sok, de maradéktalanul meg tudták takarítani. A cselédkedés tehát gyakorta egyidejűleg járult hozzá a család anyagi tehermentesítéséhez, támogatásához, valamint az illető cseléd jö­vőjének megfelelő anyagi előkészítéséhez. A házicselédként előteremtett még oly szerény jövedelem gyakorta, és igen széles körben a stafírung összeállítására fordíttatott. A stafí- rung kiállítása sokszor önmagában szolgált indítékul a cselédnek szegődéshez.10 A hajósi Mendler Ferencné elmondása szerint az aláb­biak miatt kellett cselédnek állnia: „Anyám mindig félt, hogy nem tud mindent nekem megadni, ha férjhez megyek. Azt mondta, muszáj menni, szolgálni, hogy keressem meg a staffirungomat". A házi cselédségből való kiszakadásnak szinte egyetlen módja a házasságkötés volt. A cselédek életcélja a házasságkötés, a családala­pítás, és erre készültek fel anyagilag a cseléd­sorban. A legtöbb cseléd eleve már a kilátásba helyezett későbbi házasságkötés anyagi előké­születeként vállalta a városi cselédkedést. A cselédidő alatt a feleség, az anya és a háziasz- szony szerepére is felkészülhetett. Ezért gyak­ran a szülők és a vőlegény is szorgalmazták a menyasszony városi úri házhoz szegődését. 6 Gyáni Gábor 1983 78. 7 Katona Imre 2000 181-182. 8 Gyáni Gábor 1983 61. 9 Katona Imre 2000 182. 10 Gyáni Gábor 1983 88-91. A hajósi lányok 12 és 16 éves kor között szegődtek el először cselédnek. Szolgálatuk egy családnál általában egy évig tartott. Ha a családok meg voltak elégedve munkájukkal, akkor tovább marasztalták őket. Az új munkahely megszerzése általában ismeretségen alapult, többnyire rokonok, is­merősök közvetítésével történt. Stadler Fe- rencnét is ismerősök ajánlották be egy bajai zsidó családhoz. Elmondása szerint ismerő­sei tudták, hogy kinek kell cseléd, és írtak neki, hogy hova menjen. Erdős Béláné pedig egy hajósi közvetítő révén került Dusnokra. így emlékezett erre: „Volt Hajóson egy néni, akihez mentek, ha például valakinek kellett egy cselédlány, mert a cselédek hozzá men­tek jelentkezni. Raicha Rézi Bäs [néni] volt a neve." Mendler Ferencné elbeszélése szerint: „Jött egy asszony Miskéről, egy kofa. Hajósi kofa. Azt kérdezte anyámtól, hogy akarok-e menni, szolgálni". A hajósi sváb leányok zsidó családokhoz Bajára, Császártöltésre, Kalocsára, Miskére, Kecelre, Sükösdre és Dusnokra mentek szol­gálni. De volt, aki helyben, hajósi zsidó csa­ládoknál állt cselédnek. Az őket fogadó zsi­dók középosztálybeli szállodatulajdonosok, tollfelvásárlók, kereskedők, hentesek voltak, libát hizlaltak, vagy pékséget üzemeltettek. Volt közöttük olyan is, aki rabbinál szolgált. Mindegyik módos zsidó család volt, de egy­nél több cselédet kevesen tartottak. Mielőtt felvettek egy cselédlányt, mindig megkér­dezték tőle, hogy szolgált-e már olyan helyen, ahol kóser háztartás van. Ha nem, akkor elő­ször el kellett neki magyarázni a szokásaikat. Sokkal gyorsabban el tudott helyezkedni az a cselédlány, aki már korábban szolgált zsidó családoknál. Szívesen vettek fel olyan lányt, aki már tudta, hogy mi az a kóser, mivel mo­sogatni is külön kellett a tejes és a zsíros (hú­sos) edényeket, sőt, még más színű mosogató vájlingot is használtak mindezekhez. A cse­lédlánynak ezt mind meg kellett tanulnia. A terítést is ahhoz igazították, hogy tejes vagy zsíros étel került-e az asztalra. A cselédnek tudnia kellett, hogy nem szabad az asztalra vajat tenni, amikor ott valamilyen húsféleség van. Sokszor azonban a cselédlányok már jobban tudták, mint a háziasszonyok, hogy például a margarin mellé lehet fogyasztani 202

Next

/
Oldalképek
Tartalom