Bárth János szerk.: Cumania 23. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2007)

Wicker Erika: Azonosságok és hasonlóságok az iszlám köznépi és a hódoltság kori rác-vlah temetkezési szokásokban

CUMANIA 23, Kecskemét, 2007 5 WICKER ERIKA AZONOSSÁGOK ÉS HASONLÓSÁGOK AZ ISZLÁM KÖZNÉPI ÉS A HÓDOLTSÁG KORI RÁC-VLAH TEMETKEZÉSI SZOKÁSOKBAN „Amikor a lélek elszáll, a test magára marad. " (Török halottsirató vers részlete)' Arra, hogy a 16. század közepén Magyarországra települt rác-vlah népesség temetkezési szokásaiban az iszlám köznépi temetkezések néhány eleme jól felis­merhető, egy néhány évvel ezelőtt megjelent tanulmányban már utaltam. 2 Az azóta eltelt időszakban a Bácsalmás-óalmási temető feltárásának folytatása és a folyama­tos forrásgyűjtés további azonosságokat és hasonlóságokat tárt fel az eltérő szár­mazású és kulturális hátterű népek temetkezési hagyományaiban. Mivel iszlám temetőrégészet nincs, az iszlám vallási területeken elterjedt te­metkezési szokásokra vonatkozó forrásaim 16-20. századi útleírások, szemtanúk beszámolói és recens néprajzi gyűjtések voltak, 3 melyek jórészt csak Törökország­ra és Ázsia néhány vidékére vonatkoznak. Számuk nem túl jelentős, annyit azon­ban feltétlenül jeleznek, hogy az egyes területeken elterjedt szokásokban az iszlám temetkezések általános szabályainak betartása mellett fontos szerepet játszottak az iszlám vallású, de eltérő történelmi és kulturális múltú kisebb-nagyobb közössé­geknek a saját hagyományai is. 4 Nincs írásos adatunk arra, hogy a 16. század közepén Észak-Bácskába települt rác-vlah lakosság ténylegesen felvette volna az iszlám vallást. Az iszlamizációra ugyanis a névadás lehetne a kétséget kizáró bizonyíték, ám az egyedül megmaradt, az adózók neveit is tartalmazó 1570. és 1578. évi defterek nem jeleznek moszlim hitre tért lakosokat az érintett észak-bácskai településeken. 5 A Balkán-félszigetről ide költöző rác-vlah lakosság elődei azonban akkor már több generáció óta török uralom alatt éltek, ahol átvehették a hódítók egyes szokáselemeit. Temetkezési szokásaik ugyanis túlságosan sok hasonlóságot mutatnak az iszlám vallási területek hagyományaival ahhoz, hogy azok hatását tagadhatnánk. 1 Ali Kavafoglu gyűjtése. Fordította Bartha Júlia. BARTHA Júlia 2006. 99. 2 WICKER Erika 2002a. 3 Ez összecseng az iszlám temetkezésekkel foglalkozó etnográfus anyaggyűjtési módszereivel: „A köznépi temet­kezés szokásaira, sírjelölésének módjára történeti forrásokból, útleírásokból, összehasonlító néprajzi adatokból és a recens hagyományokból következtethetünk. " BARTHA Júlia 2006. 102. 4 Hasonló megállapításokra jutott ajelenkori néprajzi kutatás is. Összefoglalóan: BARTHA Júlia 2006. 71-137. 3 Hegyi Klára a zsoldlisták névanyagában olyan névcsoportot talált, ahol a keresztnév mögött „bin Abdullah" áll, azaz „ a renegátok áttérésük után muszlim nevet kaptak, amelyhez képtelenségnek számított az apa keresztény nevét hozzákapcsolni. [...] az összes renegát összes apja Abdullah lett. " HEGYI Klára 1995. 12.; A rác-vlah nevekhez: WICKER Erika 2004. 9-10. és 1-5. táblázat

Next

/
Oldalképek
Tartalom