Bárth János szerk.: Cumania 18. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2002)

História - Molnár Antal: A török kori Kecskemét ferences krónikása: Bláhó Vince (1725–1785)

CUMANIA 18., KECSKEMET, 2002 171 MOLNÁR ANTAL A TÖRÖK KORI KECSKEMÉT FERENCES KRÓNIKÁSA: BLAHÓ VINCE (1725-1785) BEVEZETÉS Kecskemét városának (a második világháború idején sajnálatosan igen meg­csappant) török kori forrásanyagából kilóg egy prédikáció: Blahó Vince ferences szerzetes 1772-ben elmondott, majd 1775-ben Nagyszombatban megjelentett búcsú­beszéde, amellyel a szalvatoriánus rendtartomány nevében átadta a kecskeméti plé­bániát a világi papságnak. 1 Blahó történeti adatokban gazdag, jegyzetekkel és okmányfüggelékkel ellátott prédikációja a ferences rendtörténészek és a helytörté­neti kutatók számára elsőrangú forrás a város török kori története szempontjából. 2 Gyakran idézték, Hornyik János várostörténeti monográfiájában több okmányát közölte, 3 sőt 1991-ben a Bács-Kiskun Megyei Levéltár újból ki is adta az időközben valódi könyvészeti ritkasággá vált füzetet. Eléggé meglepő tehát, hogy magáról a beszéd szerzőjéről sem a kecskeméti helytörténet, sem a ferences rend múltjának, sem pedig a XVIII. századi história litterariának a kutatói nem tudnak semmit. Bár Karácsonyi János rendtörténetében az egyik legnagyobb formátumú ferences histo­rikusnak nevezte, ennek ellenére még a legelemibb biográfiai adatait sem ismerjük. A rend XVII- XVIII. századi irodalmi termését áttekintő Takács Ince nem említi, 6 Szinnyei egyetlen mondatban intézi el az életrajzát, Bánkúti Imre a kecskeméti beszéd 199l-es kiadásának utószavában pedig csak annyit tudott róla kideríteni, amennyit a prédikáció címében magáról elárult. Blahó munkásságának mostoha utóélete ugyanakkor nem kivételes. A XVIII. szá­zad jellegzetes egyházi történetíró figuráját testesíti meg: az évtizedeken át anyagot gyűjtő, majd ennek eredményeit vaskos, kéziratban maradt kötetekbe író historikus prototípusa. Az ő és kortársai kéziratos fóliánsaiból, jegyzeteiből és okmánymáso­lataiból történészek nemzedékei éltek, az anyaggyűjtésük eredményként feltárt Itt mondok köszönetet Borsodi Csaba egyetemi docensnek és Fáy Zoltán könyvtárosnak a Magyar Ferences Levéltárban és Könyvtárban folytatott kutatásaim során nyújtott segítségükért. 1 BLAHÓ Vince 1775. 2 Újabban bőségesen kiaknázta: FENYVESI László 1989. 3 HORNYIK János 1861.11. 226., 228-232., 248-249. 4 A mű új kiadása: BLÁHO Vince 1991. 5 KARÁCSONYI János 1923. 1. 4. 6 TAKÁCS Ince 1942. 7 SZINNYEI József 1891. I. 1095-1096. 8 BLÁHO Vince 1991.67.

Next

/
Oldalképek
Tartalom