Bárth János szerk.: Cumania 18. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2002)

História - Molnár Antal: A török kori Kecskemét ferences krónikása: Bláhó Vince (1725–1785)

172 történeti adatok így generációkkal később váltak hozzáférhetővé a szélesebb törté­nész szakma számára. Az úttörők életrajzának és munkásságának bemutatásával azonban tudomány- és irodalomtörténet-írásunk adós maradt, sokszor (mint Blahó esetében) még a legalapvetőbb életrajzi és bibliográfiai adatok regisztrálásáig sem jutott el. Jelen dolgozat ezt az adósságot hivatott némiképp pótolni. Blahó életének és munkásságának vázlatos ismertetésével, korának egyházi és szellemi környe­zetében való elhelyezésével, illetve egyetlen nyomtatásban megjelent művének kiadástörténetén és tartalmán keresztül a rendtörténet-írásnak a XVIII. századi ferences identitástudat kimunkálásában betöltött szerepére szeretnék rámutatni. I. A FERENCES TÖRTÉNETÍRÁS MAGYARORSZÁGON A XVIH. SZÁZADBAN A XVIII. századi egyháztörténet-írás története bizonyos szempontból litteratura­történetünk mostohagyermeke. A latin-nyelvűség és a világi történetírástól való el­szakadás mellett ebben szerepet játszhatott az a tény is, hogy a részben kéziratban maradt művek anyagát a XIX. századi pozitivista monográfiák alaposan kiaknáz­ták, így a bennük felhalmozott adattömeg jórészt közkinccsé vált. Ugyanakkor ezeknek a műveknek a vizsgálata mégsem kerülhető meg, hiszen a tudományos történetírás megindulásakor született munkák nemcsak tényanyagukkal gyakorol­tak komoly hatást a XIX-XX. századi kutatásokra, hanem (igaz, sokkal rejtetteb­ben), sokszor szemléletük és hangsúlyaik mind a mai napig meghatározóan jelen vannak történetírásunkban. A ferences rendhez kötődő, műfaji szempontú irodalomtörténeti kutatások a múlt- és önszemlélet szempontjából egyik legjelentősebb forráscsoporttal, a rendi történetírás termékeivel foglalkoztak a legkevésbé. Bármennyire is meglepő: a műve­lődéstörténeti szempontból jelentős témakörökre (például a búcsújárásra és az ahhoz kapcsolódó mirákulum-irodalomra, a vallásos társulatokra és kiadványaikra, 10 illetve az iskoladrámákra ) vonatkozó elmélyült, a téma forrásanyagát össze­gyűjtő, leltárba foglaló és feldolgozó kutatómunka ellenére a rend története szem­pontjából elsőrendűen fontos kéziratos történeti irodalomról még a legelemibb adatszerű összeállítással sem rendelkezünk. Ezek a művek ugyan általában a hasz­nálati és áhítati irodalom különböző típusainál, valamint a prédikációknál és az iskola­drámáknál sokkal szűkebb közönséghez jutottak el, viszont legtöbbször alapul szol­gáltak az utóbbiakban megjelenő önreflexióhoz, amelynek magasabb szintű, sokszor igen nagyszabású forrásfeltáráson alapuló megfogalmazását nyújtották. Ennek fényében nagy szerencsének tekinthetjük, hogy a szalvatoriánus rend­tartomány (Provincia Hungáriáé Sanctissimi Salvatoris Ordinis Fratrum Minorum 9 TÜSKÉS Gábor 1993. 1(1 KNAPP Éva 2001. 1 ' KILIÁN István - PINTÉR Márta Zsuzsanna - VARGA Imre 1992. 39-95., PINTÉR Márta Zsuzsanna 1993.

Next

/
Oldalképek
Tartalom