Bárth János szerk.: Cumania 18. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2002)

Archeológia - Bálint Marianna–Bató Szilvia: Kelebia régészeti topográfiája és településtörténete I.

CUMANIA 18., KECSKEMET, 2002 125 BÁLINT MARIANNA - BATÓ SZILVIA KELEBIA RÉGÉSZETI TOPOGRÁFIÁJA ÉS TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE I. Bevezetés A Duna-Tisza közének régészeti kutatása több okra visszavezethetően nem tartozik a legintenzívebben kutatott területek közé. Egyrészt a terület természeti viszonyairól, így az emberi megtelepedés lehetőségeiről is toposzok élnek a szak­mai közvéleményben, 1 másrészt nem folytak olyan mérvű beruházások, amelyek szükségessé tették volna leletmentések folytatását. A területen élt népesség írott forrásokkal nem rendelkező történetének megismeréséhez a legtöbb és legsok­rétübb információt a régészeti topográfia nyújtja, egy adott terület településháló­zatának a vizsgálata pedig csak terepbejárással végezhető el. A régészeti terep­bejárás olyan gyors és olcsó régészeti módszernek tekinthető, amely megbízható adatokat szolgáltat egy adott terület benépesedésére vonatkozóan. A Duna-Tisza közéről élő elképzelések - melyek szerint emberi megtelepedésre alkalmatlan ­cáfolatának egyetlen módja az egykori településnyomok felkutatása. Mindezek felismerése vezetett az egykori kiskunhalasi járás régészeti topográfiai munkála­tainak elkezdéséhez, és ennek keretében került sor Kelebia közigazgatási területé­nek régészeti terepbejárására. A topográfiai kutatás előzményének tekinthető Ásotthalom régészeti topográ­fiájának elkészítése. 2 Az ott tapasztalt lelőhelysűrűség, a lelőhelyek térbeli el­rendeződése, és a neolitikus lelőhelyek előfordulása alapján a Körös-ér felső szakaszának és az Ásotthalommal szomszédos területeknek a terepbejárása is szük­ségessé vált. A most elkészült munka része az OTKA F 029-944 számú, Régészeti topográfia a történeti Kiskunhalas K-DK-i területén című kutatási programnak, amelynek témavezetője Gallina Zsolt. A terepi munkára 1999-2000. során négy szezonban került sor, ezt megelő­zően a múzeumok adattári anyagának, illetve az irodalmi adatoknak a feldolgozása történt meg. A munkát nehezítette, hogy Kelebia területén szisztematikus régészeti kutatás nem folyt, valamint a település korábban a bajai múzeum gyüjtőkörzetéhez tartozott, csak a közelmúltban került át a földrajzilag sokkal közelebbi kiskunhalasi gyűjteményhez. Emiatt a dokumentáció csak egy része található a kiskunhalasi múzeumban, az 1970-es évek előtt folytatott helyszíni szemlék, leletmentések, ásatások anyagai a Baján találhatóak. így a bajai múzeumban őrzik Zalotay Elemér ' BÁLINT Marianna 2000. 170. 2 BÁLINT Marianna 1997; 1998.

Next

/
Oldalképek
Tartalom