Bárth János szerk.: Cumania 17. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2001)

Bárth Dániel: Zsidók a XVIII. századi Baján

CUM AM A 17., KECSKEMET, 2001 127 BARTH DÁNIEL ZSIDÓK A XVIII. SZÁZADI BAJÁN BEVEZETÉS A magyarországi zsidóság történetének kiemelkedően jelentős, ám a hazai történeti kutatásokban méltánytalanul mellőzött és meglehetősen kevéssé feldolgozott korszakát jelenti a XVIII. század időszaka. A hazai zsidóság történetét összefoglaló munkák szerzői szinte kivétel nélkül a XIX-XX. századra helyezték a hangsúlyt, míg a korábbi századok vizsgálatában leginkább néhány általános megállapításra, tanulmányról-tanulmányra hagyományozódó adatok ismételgeté­sére szorítkoztak. 1 Néhány kivételtől eltekintve hasonló a helyzet az egy-egy megye, város vagy hitközség történetét feldolgozó munkák esetében is. 2 Az említett hangsúlyeltolódás, aránytalanság kiegyenlítése felé mutatnak azok az utóbbi évtizedben megjelent tanulmányok, amelyek a zsidók XVIII. századi betelepedésének, életmódjának, társadalmi helyzetének történetét vizsgálják. 3 A XIX. század folyamán népességi számarányát és társadalmi súlyát tekintve igen nagy jelentőségű bajai zsidóság XVIII. századi története máig földolgozatlan. A bajai zsidók történetével foglalkozó tanulmányok túlnyomó többsége a XIX. század időszakát vizsgálta. 4 Az ezt megelőző évszázadra vonatkozóan mindössze Dudás Gyula forráshivatkozás nélküli, szórványos adatai, illetve ezek későbbi újraközlései állnak rendelkezésünkre. A téma földolgozatlanságát nem indokolja a levéltári források hiánya, hiszen Bács-Bodrog vármegye és a bajai uradalom hajdani levéltárát nélkülözve is adatok százai vadászhatók össze zsidókra vonatkozóan mindenekelőtt Baja város fennmaradt XVIII. századi levéltári iratanyagában. Rövid tanulmányunkat nem összegzésnek, sokkal inkább kiindulásnak szántuk. A következőkben kísérletet teszünk a XVIII. századi bajai zsidóság betelepedésére, gazdasági, társadalmi helyzetére, életmódjára vonatkozó adatok bemutatására és rendszerezésére, fenntartva a további kutatások szükségességét. 1 VENETIANER Lajos 1986; GONDA László 1992; KATZBURG, Nathaniel 1999. 2 Kivételek például BÜCHLER Sándor 1901; LAKOS Lajos 1912. 3 GÁBOR Anna 1990; GÁL Éva 1992; Ö. KOVÁCS József 1996; BÁRTH János 1997; NAGY Pál 2000; SZILÁGYI Mihály 2000. 4 KŐHEGYI Mihály 1995., 1999. Ö. KOVÁCS József 1997. KELEMEN Márton 1997. 5 DUDÁS Gyula 1896.; Tőle átvéve: RAPCSÁNYI Jakab 1934. 234.; Baja újkori történetének monográfusa (KISS Z. Géza 1989. 226-227.) a Dudás-féle adatokon túl két, addig ismeretlen levéltári iratot is felhasznált. Megállapításait kritika nélkül átvette: Ö. KOVÁCS József 1996. 199.; KELEMEN Márton 1997. 13-18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom