Bárth János szerk.: Cumania 17. (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve, Kecskemét, 2001)

H. Tóth Elvira: A Hetényegyháza–Mária úti avar temető 70. sírja

CUMANIA 17., KECSKEMET, 2001 5 H. TÓTH ELVIRA A HETÉNYEGYHÁZA-MÁRIA ÚTI AVAR TEMETŐ 70. SÍRJA Az a párját ritkítóan gazdag régészeti életmű, amellyel Bóna István közel ötven éves publikációs tevékenységét minden túlzás nélkül jellemezhetnénk, az avar temetők temetési rendszerének feldolgozásával kezdődött. Ebből megjelenésre került a tanulmány kisebb hányadának kiindulási alapját képező, a Kiskunság É-i peremén fekvő ürbőpusztai temetőrészlet feldolgozása. 1 A továbbiakban gyakorta tért vissza kulcsfontosságú leletegyüttesek beható vizsgálatához, melyek alkalmat kínáltak az avar történet sarokpontjainak, így az avar betelepedésnek vagy az avarság két nagy korszaka közötti átmenetnek egyre tisztább megvilágításához. 2 Az ürbőpusztai temető feldolgozásakor a korai és késő avar síregyütteseket egymástól egy emberöltőnyi hiátussal elválasztott külön temetőként kezeli. Követ­kező munkájában, az iváncsai lovassír feldolgozásában már felvázolja az avar történelem és régészet összes fellelhető fogódzópontját, különválasztva a VII. század utolsó harmadában beköltöző új népesség fejedelmi csoportjának körét. 3 E csoport továbbélését vagy elvándorlását, illetve esetleges beolvadását az avarság harmadik csoportját képező késő avar népességbe, még nyitott kérdésként kezeli. Az eredményeit tovább mélyítő Fejér megye történetében számba véve a 2. és 3. csoport (Tótipuszta-Igar csoport és griffes-indás népesség) emlékanyaga közötti különbséget, mérlegeli a temetkezési rítusok, viselet rokon elemeit, s a két csoport fémművessége között megfigyelt számos átmenetet. 4 Miközben követői egyre világosabban különválasztják a közép avar korszak­nak elnevezett szakasz fejedelmi és köznépi leletanyagát, 5 Bóna István újabb nagy leletanyagot felölelő művének történeti summázásában nyomatékkal hangsúlyozza: „a közép avar korszakban nyitott köznépi temetőket az esetek többségében zökkenő nélkül folytatják a késő avar korban." 6 Az avarok történetéről a régészeti források fényében készített előadásában a korai avar kor 3. periódusát nem zárja le éles határral. Megállapítja, a korai avarság tartós megtelepedésének 630-675 közé 1 BÓNA István 1957. 155-174. 2 BÓNA István 1979.3-31. 3 BÓNA István 1970. 243-263. 4 BÓNA István 1971. 265-336. 5 GARAM Éva 1976. 129-144., 1978. 206-216., 1978/b. 117-123., 1980. 157-178., 1982. 187-213. 6 BÓNA István 1984. 265-373.

Next

/
Oldalképek
Tartalom